Numbers 35

1וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן יריחו לאמר
2צוי את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים
3והיו הערים להם לשבת ומגרשיהן יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חיתם
4ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר החוצה אלף אמה סביב
5ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגבה אלפים באמה ואת פאת ימה אלפים באמה ואת פאת צפונה אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה לכם מגרשי הערים
6ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנוס שמה הרצח ועליהן תתנו ארבעים ושתים עיר
7כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת מגרשיהן
8והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחל יתן מעריו ללוים
9וידבר יהוה אל משה לאמר
10דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
11והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה הרצח מכה נפש בשגגה
12והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט
13והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם
14את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה
15לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה
16ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
17ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
18ואם בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
19גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימיתנו
20ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת
21או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו
22ואם בפתע בלא איבה הדיפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה
23או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו
24ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה
25והצילו העדה את המכה מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אתו בשמן הקדש
26ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה
27ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם
28כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרצח אל ארץ אחזתו
29והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם
30כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות
31ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת
32ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן הגדול
33ולא תחניפו את הארץ אשר אתם ישבים בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו
34ולא תטמאו את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל
Copyright information for SPVar