Numbers 4

וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם
מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד
זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים
ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורידו את פרכת המסך וכסו בה את ארון העדות
ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו עליו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו
ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפות ואת המנקיות ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה
ופרשו עליהם כסוי בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו בדיו
ולקחו בגד תכלת וכסו את מנורת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתיתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם
10 ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
11 ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
12 ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בהם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אתם במכסה עור תחש ונתנו על המוט
13 ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן
14 ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתות את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו ולקחו בגד ארגמן וכסו את הכיור ואת כנו ונתנו אתם אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
15 וכלה אהרן ובניו לכסות את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משאי בני קהת באהל מועד
16 ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו
17 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
18 אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים
19 זאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אתם איש על עבדתו ועל משאו
20 ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו
21 וידבר יהוה אל משה לאמר
22 נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחותם
23 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקד אתם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד
24 זאת עבדת משפחת הגרשוני לעבד ולמשא
25 ונשאו את יריעות המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד
26 ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו
27 על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשוני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל משאם
28 זאת עבדת משפחת בני הגרשוני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
29 בני מררי למשפחותם לבית אבתם תפקד אתם
30 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד
31 וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו
32 ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמות תפקדו את כל כלי משמרת משאם
33 זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן
34 ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם לבית אבתם
35 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
36 ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים ושבע מאות וחמשים
37 אלה פקדי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
38 ופקדי בני גרשון למשפחתם לבית אבתם
39 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
40 ויהיו פקדיהם למשפחותם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים
41 אלה פקדי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה
42 ופקדי משפחת בני מררי למשפחותם לבית אבתם
43 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
44 ויהיו פקדיהם למשפחותם שלשת אלפים ומאתים
45 אלה פקדי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
46 כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחותם לבית אבתם
47 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד
48 ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים
49 על פי יהוה פקד אתם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SPVar