Numbers 4

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
2נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם
3מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד
4זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים
5ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורידו את פרכת המסך וכסו בה את ארון העדות
6ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו עליו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו
7ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפות ואת המנקיות ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה
8ופרשו עליהם כסוי בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו בדיו
9ולקחו בגד תכלת וכסו את מנורת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתיתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם
10ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
11ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
12ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בהם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אתם במכסה עור תחש ונתנו על המוט
13ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן
14ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתות את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו ולקחו בגד ארגמן וכסו את הכיור ואת כנו ונתנו אתם אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
15וכלה אהרן ובניו לכסות את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משאי בני קהת באהל מועד
16ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו
17וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
18אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים
19זאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אתם איש על עבדתו ועל משאו
20ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו
21וידבר יהוה אל משה לאמר
22נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחותם
23מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקד אתם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד
24זאת עבדת משפחת הגרשוני לעבד ולמשא
25ונשאו את יריעות המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד
26ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו
27על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשוני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל משאם
28זאת עבדת משפחת בני הגרשוני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
29בני מררי למשפחותם לבית אבתם תפקד אתם
30מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד
31וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו
32ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמות תפקדו את כל כלי משמרת משאם
33זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן
34ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם לבית אבתם
35מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
36ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים ושבע מאות וחמשים
37אלה פקדי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
38ופקדי בני גרשון למשפחתם לבית אבתם
39מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
40ויהיו פקדיהם למשפחותם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים
41אלה פקדי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה
42ופקדי משפחת בני מררי למשפחותם לבית אבתם
43מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
44ויהיו פקדיהם למשפחותם שלשת אלפים ומאתים
45אלה פקדי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
46כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחותם לבית אבתם
47מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד
48ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים
49על פי יהוה פקד אתם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו כאשר צוה יהוה את משה
Copyright information for SPVar