Numbers 7

ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם
ויקרבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטות הם העמדים על הפקדים
ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלות צב ושנים עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקרבו אתם לפני המשכן
ויאמר יהוה אל משה לאמר
קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אתם אל הלוים איש כפי עבדתו
ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן אתם אל הלוים
את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם
ואת ארבע העגלות ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עליהם בכתף ישאו
10 ויקריבו הנשיאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני המזבח
11 ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח
12 ויהי המקריב ביום הראישון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה
13 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
14 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
15 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
16 ושעיר עזים אחד לחטאת
17 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב
18 ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר
19 הקריב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
20 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
21 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
22 ושעיר עזים אחד לחטאת
23 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער
24 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חילן
25 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
26 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
27 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
28 ושעיר עזים אחד לחטאת
29 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חילן
30 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור
31 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
32 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
33 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
34 ושעיר עזים אחד לחטאת
35 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור
36 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי
37 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
38 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
39 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
40 ושעיר עזים אחד לחטאת
41 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי
42 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל
43 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
44 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
45 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
46 ושעיר עזים אחד לחטאת
47 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל
48 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
49 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
50 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
51 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
52 ושעיר עזים אחד לחטאת
53 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד
54 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
55 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
56 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
57 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
58 ושעיר עזים אחד לחטאת
59 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור
60 ביום התשעי נשיא לבני בנימים אבידן בן גדעני
61 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
62 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
63 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
64 ושעיר עזים אחד לחטאת
65 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני
66 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי
67 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
68 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
69 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
70 ושעיר עזים אחד לחטאת
71 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי
72 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן
73 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
74 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
75 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
76 ושעיר עזים אחד לחטאת
77 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן
78 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן
79 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
80 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
81 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
82 ושעיר עזים אחד לחטאת
83 ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן
84 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה
85 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש
86 כפות זהב שתים עשרה מלאות קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה
87 כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילים שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת
88 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילים ששים עתודים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו
89 ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארון העדות מבין שני הכרבים וידבר אליו
Copyright information for SPVar