Numbers 8

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות
3ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה
4וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכיה ועד פרחיה מקשה היא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנורה
5וידבר יהוה אל משה לאמר
6קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם
7וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו
8ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת
9והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל
10והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים
11והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה
12והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים
13והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה
14והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים
15ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את עבדת אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה
16כי נתנים נתנים הם לי מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם בבני ישראל לקחתי אתם לי
17כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכיתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי
18ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל
19ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש
20ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל
21ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם
22ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם
23וידבר יהוה אל משה לאמר
24זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד
25ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד
26ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם
Copyright information for SPVar