Numbers 9

וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראישון לאמר
ויעשו בני ישראל את הפסח במועדיו
בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים יעשו אתו במועדיו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו
וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח
ויעשו את הפסח בראישון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל
ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא
ויאמרו האנשים ההם אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במועדיו בתוך בני ישראל
ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם
וידבר יהוה אל משה לאמר
10 דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה
11 בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו
12 לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו
13 ואיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההיא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במועדיו חטאו ישא האיש ההוא
14 וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטיו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ
15 וביום הוקם את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדות ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר
16 כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה
17 ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל
18 על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו
19 ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו
20 ויש אשר יהיה הענן ימים במספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו
21 ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו
22 או יומים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלותו יסעו
23 על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה
Copyright information for SPVar