a(Isa 29:14)
b(Jer 9:24)

1 Corinthians 1

Nga Pol tel *aposel ti *Jises Krais, Haeu kilami nga ti puki namilon. Amuam ti amili Sostenes tel akikikako ti Jises Krais haniwa amuto.

Nga tai teik pas ie hani amuto teka kahikahi Krais ti tehu taon Korin. Haeu aile hasohotu amuto seilon tetan ti i pakateni amuto hani Jises Krais. Aile ape Haeu pahan wanen amuto hani hatapoa i tupuamuto hetekie teka laha toto tesol tesol, teteka laha paxai ukek Jises Krais i tel Masiwi. I Masiwi ti laha ma ti kako.

Nga lotu kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi ti haniamuto lalape soliaialalu ma hatona hasoliai tiamuto.

Pol kak kemulik hani Haeu

Lawe nga kak kemulik hani Haeu tel Masiwi tetak nake ti lalape soliaian i hani amuto waliko solian. I aile ukek ien nake ti waliko ti Jises Krais ailewen. Nake ti amuto pakata hani Jises Krais, Haeu aile hasolia hakila hani amuto. l hani amuto anesoin ti towi aluiniai kakain ma titioamuto ti lawe waliko i kola hahatakei hani amuto. Ti tesol waliko ie, Haeu kola hani amuto ka waliko ti amite tesol aposel kakaxi sale Jises Krais se salan wanen. Aile ape *Holi Spirit ti Haeu hapono hani amuto tenen ti na amuto tae, haliwei ti amuto mon atetengi aliai Jises Krais tel Masiwi ti kako. Pake Jises hahakui amuto atengi mateamuto lehe ti na i aliama, tap tel i po tieni amuto ti tenen. Haeu aile hahani kako tesol waliko solian ien nake lawe i aile usi waliko ti i kakawen. I kilami amuto seilon tetan lehe waxi amuto pakata xox hawane kapi tel Natun Jises Krais tel Masiwi ti kako.

Kahikahi Krais ti Korin lato tikela

10 Tesol akikik ti *Krais, nga kamei eliliel amuto hahitake axe Jises Krais tel Masiwi ti kako, kum he hapatapat ma kum he wiwilik nake i aile axi wasolamuto. Kewa namilomuto teikawe lehe waxi amuto hukuma hetekie hawane ti lawe waliko na amuto aile. 11 Tesol akikik ti Krais, teka ti tehu ingi tel hehin axan Kloe hahongoen nga lengelenge ti wasolamuto. 12 Nga hongoen ka amuto hina wasol. Teka ti amuto ukek amuto se kahikahik nga Pol. Teka ukek laha se kahikahi Apolos. Teka liai ukek laha kahikahi Pita. Ape teka ukek ka laha *kahikahi Jises Krais.

13 Nakon Krais i wika uke teik teik? Nakon nga Pol tetel laha tahi hakea telei ti awaiamuto? Nakon hahitake axak nga Pol ti amuto uke *baptais? 14 Kemulik wanen Haeu ka nga baptaisiwen huawe wanen ti amuto, mewenae Krispus ma Gaius. 15 Aile ape tap tel i po ukek i ukewen baptais hahitake axak. 16 Salan ka tin nga baptaisi hetekiewen teka lohe ingi Stepanas. Muhi tesol ien, nga kum nam tunah na nga baptaisiwen hina seilon liai. 17 Kumahe Jises Krais taloma nga baptaisiai seilon. I kilami nga kaxi ahutiai *meng solian tetan. Kumahe nga hahapuasa kakain ti i ahuma puki anesoi seilon nake pahak seilon soh hawanewa tehu matei Jises Krais he *kros ti awaialaha.

Sale anesoi Haeu

18 Nga tioi ka teteka laha tale hawanewen tehitolaha hani Haeu ape laha kane *tesol kaui kawatan ti tap tahi tapoan, laha ukek ka matei Jises Krais he kros tap wanen pupuasan. Tuahe teteka kako soh ti tenen meng ien ape kako kane tesol kapi Haeu lian tehue, kako ukek ka ien se aweisal ti Haeu kola kuiai pohen ti awaiakaha. 19 Masin ti leili pepai Haeu i ukek,

“Nga teheni hawane namili teka laha sokok
laha seilon aneso.
Nga titi nanahiai teka laha sokok
namilolaha xewan tapein.” a 
20 Na Haeu aile ukek ien, i namiloi ukek ia teka laha sokok laha seilon tenen ti namil xewan, aneso mumuh ma seilon namilo ti towiai kakain? Haeu kola hawanewen ka anesoin ti teka seilon laha kum soh tetan tap pupuasan. 21 Ti anesoi Haeu i namiloiwen ka teka seilon kum pon tioi hawanean ti puki anesoalaha. Aile ape Haeu noseni ka teka seilon oxoxa ti kawatan ti lialui woulaha na laha soh ti tenen meng solian ti Jises Krais amite kakaxi, tetenen teka laha kum soh ti Krais ukek tap pupuasan. 22 Teka *Ju lawe pahalaha paxaiai kolakol lalap tenen i kola ka meng solian ti Jises Krais i ahuma ti Haeu. *Teka kumahe Ju lawe laha uke waheni mewenae kakain tenen i onoteni anesoin ti pahalaha. 23 Tuahe amite tesol aposel amite kakaxi solian ti kako uke ti matei Krais he kros. Teka Ju laha kum pon hawane kauan nake laha kum ukek seilon tahi hakea Krais he kros. Teka kumahe Ju laha ukek ka matei Jises Krais he kros tap wanen pupuasan.

24 Tuahe teteka Haeu kilamiwen laha seilon tetan ape laha soh hawane kakaian, ti leili teka Ju ma teka kumahe Ju, laha paxai tioi ka Jises Krais kola hawane pohe Haeu ma anesoan. 25 Seilon teka laha ukek Haeu tap namilon ti i aile tewau aweisal awaiakaha ien. Ti salan tetan i kola ka anesoan i xoini hawane anesoi lawe seilon. Laha ukek ti Haeu aile ukek ien i kola ka tap wanen kuin tuahe salan tetan kuiai pohen i xoini hawane kui lawe seilon.

26 Tesol akikik ti Krais, nameni aliakewa ti uli amuto sohotua kahikahi Jises Krais. Ti namili teka seilon, kumahe kilan ti amuto seilon aneso, axamuto lalap ma seilon tuah. 27 Tuahe Haeu hapuasa waliko tenen seilon ukek tap pupuasan lehe i teheni teka laha sokok laha seilon aneso. Ape i hapuasa seilon tenen teka liai ukek kumahe tuah lehe waxi i teheni teka laha sokok axalaha lalap. 28 Haeu kewi i hapuasa seilon tenen teka liai paxai wasi ma aile hanowi ka laha kaliap lehe waxi i naxi xaxaweni axe teka laha sokok laha pate tuah. 29 Aile ape tap tel i po hanasanasake anesoan ma lape axan he puli Haeu.

30 Haeu se tetel i pakateni amuto kapi Jises Krais. Kako uke solian ti anesoi Haeu ti Jises Krais mat awaiakako. Nake ti waliko tenen ti Jises Krais ailewen, wasolakako kapi Haeu i sawi, kako oxoxa ti hahitake saun lialun ma kako hani hatapo Haeu tupuakako. 31 Masin ti leili pepai Haeu i ukek, “Na paham o sameni waliko, sameniwa mewenae waliko ti Haeu tel Masiwi ailewen.” b 

Copyright information for `SSG