a(Exod 32:6)
b(Ps 24:1)

1 Corinthians 10

Kanipetiwa saun lialun ti teka matahaun ailele

Tesol akikik ti *Krais, pahak amuto nameni kapitiniwa lokon ti teka matahaun ti kako nahih kakahiti *Moses. Haeu uke teik maun ti neiniai aweisalulato. Ape i aile lato pon nahih kotiai tesol kanitax axan Kakan hani liai tepaun. Lokon ti lato nahih kokoti kanitax ma nahih usiusi teik maun, Haeu hana lato hatesol hahitake Moses tel masiwi ti lato. Lato hatesol ani an tenenawe ti Haeu haputama he maun. Lato hatesol un kan tesoloe ti Haeu hasohotu he tehu pot. Tehu pot ien i kikilami Krais ka i hoi lawe kapi lato. Tuahe kilan ti lato Haeu kum amuke nake lato tahi kakaian ape i hani lioi lato mat silahota he lohong.

Tesol waliko ien i sohot ti hanauakaha lehe waxi namilokaha kum is eliel ailei waliko lialun ti lato ailele. Aile ape kako kum lolotui waliko tenen kumahe salan Haeu hanowi ti teka ti lato ailele. Nameniwa waliko ti Moses taiwen, i ukek, “Teka seilon un ma ang amuam lilialu ti sameniai tok bulmakau lato tanomi ani gol.” a  Kako saliniwa ailei saun lialun ti wawan hehin, saun tetenen teka ti lato ailele ape 23,000 ti lato mat leili ngain tehue.

Kako kum hahele halengelenge Haeu tel Masiwi hanowi teka ti lato ailele ape weiko tenen lialun telei lato. 10 Tin kako kum kak mumum pahoiai teka neiniakako hanowi teka ti lato ailele ape tel *engel lawe Haeu hapuasa ti halialui waliko, i telei lato. 11 Tesol waliko ien ti i sohot hani teka matahaun ti kako, i hanau hawane kaha seilon. Ape Moses tai kongini lehe kako kanipeti nanahiakako nake tapoi tehu pon ie ape i xohiwen.

12 Na amuto namiloi ukek xoxoi tutuhamuto i tapai hawanewen, lepetawa uke tin amuto put ti ailei saun lialun. 13 Nameniwa, totohong ti lawe i tutunahi amuto, kumahe liai tenen ti teka liai tutunahi. Na masin totohong tunahi amuto, hana hatapoa namilomuto haniwa Haeu nake i kakawen i huali amuto. I hongeni hani mewenae totohong tenen kako pon waxainian. Na totohong lehe i xoini amuto, Haeu kola hani amuto aweisal ti waxainian lehe amuto kum aile tenen na waliko lialun ape amuto tu xox tatale.

Kako kum lolotui waliko tenen kumahe Haeu

14 Tesol soliai akikik ti Krais, salini kapitiniwa lotuiai waliko tenen kumahe salan Haeu. 15 Amuto seilon tenen namilo. Namiloi paxai aluiniwa teik kakaiak ie na sawisawin. 16 Leili tehu angiain ti nameniai *Jises Krais tel Masiwi, kako teka kahikahin kako kak kemulik hani Haeu waen ti i kilami kake Krais ape kako unumi. Muhin kako wiki sei teik bret i kilami tupuan ape kako ani. Ti kako sei waen ma bret, i kola ka kako pakata hehetekie hani Jises Krais tel i mat ukei kahi lialui woukako. 17 Ti kako hatesol ani sei bret teikawe, i kola xoxoi pakataiakako hahitake Krais. Kalak kako kilan, kako sohot hanowi seilon tel.

18 Namiloi paxaiwa teka *Israel. Laha kau manihuh hani *Ingi Haeu lehe laha telei. Laha hani Haeu ape laha ani aliake. I kola ka laha pakata hehetekie kapi Haeu ma puki alia laha. 19 Nga kakane amuto tesol waliko ien nake pahak amuto xeu alua sale ailei pali hani waliko tenen kumahe Haeu. Tap pupuase tenen pali ien ti laha aile nake tetel laha hahani i kumahe salan Haeu. 20 Kumahe laha hahani Haeu, laha tua aile hahani *spirit lialun ti laha lolotui. Kumahe wanen pahak amuto tuai laha lotuiai spirit lialun. 21 Amuto pakata hetekiewen kapi Jises Krais tel Masiwi. Amuto apuha hehetekie unumiai waen ti i kilami kakaun. Aile ape amuto kum tutuai teka laha ununumi waen leili tehu angiain ti amukei spirit lialun. Lawe amuto hukuma ti tehu angiain ti nameniai Jises Krais. Aile ape amuto kum sohosoh ti tehu angiain ti laha ailele amukei spirit lialun. 22 Na kako aile ukek ien, kako hahele halenge Haeu tel Masiwi. Nameniwa i pamu kuiaian ti kako.

Kako haxawawa axe Haeu ti lawe waliko kako aile

23 Teka laha ukek, “Kako koukean ti ailei lawe waliko.” Tuahe nga ukek kumahe lawe waliko solian ti na seilon aile. Kako koukean ti ailei tenen tenen tuahe kumahe lawe waliko ti kaha aile i pon hualiakaha. 24 Kako kum namiloi aliliake mewenae solian ti totonakako. Kako haelieliwa aile hasoliai seilon liai.

25 Amuto pon aniai lawe an ti laha hahangaini. Kum namiloi maamata anian uke na i talesi tenen. Kum kamekam sale tesol an ien na laha ailewen pali ma na kumahe. 26 Leili pepai Haeu i ukek, “Hatehu pon ie ma hatesol waliko heihon tatamai Haeu tel Masiwi.” b 

27 Na tel ti teka kumahe kahikahi Krais ilowi amuto hani tehu angiain, nahiwa na pahamuto. Ape tua aniwa waliko tenen laha hani amuto. Kum kamekam sale an i ahuma tetesol lehe amuto tioi na amuto ang ma na kumahe. 28 Tuahe na tel i hahongo amuto ka tenen an ti lehe amuto ani laha ailewen pali, amuto kum aniani, uke i haputa namili tel seilon ien. Kum aniani, uke i namiloi ukek ka lialun na seilon ani tenen an ien. 29 Kumahe nga ukek lialun ti na amuto ani. Tuahe amuto kum aniani nake ti solian ti teka laha sokok lialun na ani. Kako tioi ka Haeu kum halini kako aniai tenen an ien. Aile ape na teka liai ukek ka lialun na kako ani, kumahe salan. 30 Na masin kako kak kemulik haniwen Haeu ti an ti lehe kako ani, kumahe salan na seilon liai kak halialu kako ti waliko ti kako kakawen kemulik.

31 Aile ape na amuto ang ma na un, ma ti lawe waliko amuto aile, ailewa ti sameni haxawai axe Haeu. 32 Kanipetiwa sale nanahiamuto lehe amuto kum tiehi teka *Ju, *teka kumahe Ju ma na teka kahikahi Krais ti pakatai kapin. 33 Puki nga, nga haeliel hahawane hasoliai lawe seilon ti aweisal tenen tenen. Nga aile ukek ien nake kumahe nga nanamiloi mewenae solian tetak tuahe solian ti lawe seilon lehe nga pon haxoxoi namilolaha ti Krais ape i awai laha ti kawatan ti lialui woulaha.

Copyright information for `SSG