a(Isa 22:13)
b(Isa 25:8)
c(Hos 13:14)

1 Corinthians 15

Pol hahanamena sale xahatai *Jises Krais ti matean

Tesol akikik ti *Krais, nga hanamena aliliake amuto *meng solian ti Jises ti nga kaxi haniwen amuto. Amuto hong waxiwen ma tutuhamuto xox hawanewen. Na namilomuto xox tatale ti tenen meng ien, Jises Krais awai amuto ti kawatan ti lialui woumuto. Na tap, tenen meng ien i kum huali wanen amuto.

Ala amuto nanameni, nga hakouta haniwen amuto waliko ti nga hongoen ti Jises tel Masiwi. Pate tuah tapein ti lawe waliko se tetenen. Jises Krais mat ti ukei kawatan ti lialui woukaha masin ti pepai Haeu kakaxi. Laha tihini i ape Haeu xahateni aliake i muhi ngain toluhu masin ti pepai Haeu kakawen ka i sohot. Muhin Jises Krais take hanimu tel *aposel Pita ape imuh i take hani huopanim tel aposel. Muhin ien lape tehue i take hani teka kahikahin liai kilaialato sai 500 hani patul. Teka ti lato laha tapoen tuahe pamu kilaian teka moihin tutuen. Imuh i take hani Jeims ape muhin kapi hatesol aposel liai. Tapeinan wanen tin i take hani nga ape nga sohot aposel tetan. Tuahe tap tel amemene ka i kilami nga aposel. Ti paxaian tetak nga tel pamu itan ti lawe aposel. I kum tapai wanen laha axai nga aposel nake kemuk nga aile halialu hawane teka kahikahi Krais, teteka seilon ti Haeu.

10 Tuahe ti lalape soliai Haeu i aile ape nga sohot tel seilon masin ti amuto tioi nga aope. Soliaian i kau hawane anan. Nga puas eliel hahawane xoini hatesol aposel liai. Tuahe kumahe nga ailele ti puki kuik. Ti soliai Haeu i puas hahakui nga. 11 Nameniwa, meng tenen nga kakaxi ma ti tesol aposel liai kakaxi se tenenawe. Ape meng tenen solian ien amuto hong sohoen.

Salan wanen Haeu hamoiha aliake seilon

12 Amite tesol aposel kaxi haniwen amuto ka Haeu xahateni Jises Krais ti matean. Aile ape nakon lahan teka ti amuto ukek ka seilon kum moih alia? 13 Na salan seilon kum moih alia, kaie ala Krais tin i tai moih alia. 14 Na masin Haeu tai xahateni Krais ti matean, tap pupuase meng ti amite kakaxi ma tin tap pupuase xoxoi namilomuto ti Jises Krais. 15 Na masin ien, amite puputawen sale Haeu nake amite kaxi hahani amuto ka Haeu xahateni Krais ti matean. Tuahe na salan ka seilon kum moih alia, Haeu tai xahateni aliake i. 16 Haeu xahateni aliake ukek ia Jises Krais, na i kum pon seilon moih alia? 17 Na masin Krais tai moih alia, tap wanen solian amuto uke ti xoxoi namilomuto tetan ape imuh amuto uke kawatan ti lialui woumuto. 18 Na masin ien, hatesol kahikahi Krais laha matewen, laha toto tetesol ti kaui kawatan ti tap tahi tapoan. 19 Na kako hana namilokako hani Krais mewenae ti hasoliai totonakako ti he tehu pon ie, hatahan wanen kako.

20 Tuahe salan wanen, Krais moih aliawen. Ien i kola hawane ka teka ti kako mat, tin kako xahat alia. 21 Namiloi paxaiwa. Seilon telawe *Adam i aile ape matemate sohot. Tin masin seilon telawe Krais i aile ape seilon moih alia. 22 Kaha hatesol mat nake kaha nakuama ti Adam tetel i tahi kakai Haeu. Tin masin kaha hatesol moih alia nake ti Krais. 23 Kaha tel tel moih alia taun ti Haeu kilamiwen. Haeu xahateniwen imat Krais. Ape taun ti aliaian, teteka laha soh tetan laha moih alia.

24 Tataen ien Krais xaxaweni hatapo lawe *spirit lialun ma lawe masiwi laha pahoxai Haeu. Muhin ien tehu pon ie i tapo. Ape Jises Krais hana hatapo lawe waliko hahitake nenein ti Haeu tel Taman. 25 Krais hoi liai i neneini seilon atengi tataen Haeu xoini hatapoa hatesol teka laha pahoxai i ape hana laha hahitake Jises Krais. 26 Tapeini waliko lialun ti i xaxaweni hatapo se matemate. 27 Leili pepai Haeu i ukek ka i hana lawe waliko hahitake nenein ti Jises Krais. Tuahe Haeu kumahe hahitakan nake puki i hani Krais poh ti neiniai lawe waliko. 28 Ti Jises Krais sohotua masiwi ti lawe waliko, i teheni aliake i hani hahitake tel Taman tetel i hana lawe waliko hahitakan lehe Haeu neini hatapo lawe waliko.

29 Namiloi aluiniwa tetenen. Na seilon kum moih alia, nake lahan teka seilon uke *baptais ulea ukei totone teka laha mat imat ti ukei baptais? Solian tetan la na masin seilon kum moih alia?

30 Puki amite tesol aposel, amite kum nam waxi kawatan ti i tutunahi amite hetekie kalak na amite mat. Amite tai aile ukek ien na masin amite kum soh ka Haeu hamoiha aliake amite. 31 Tesol akikik ti Krais, uke tuahe na telao seilon telei nga ti tenen puasain nga ailele. Ien se pate salan masin salan wanen ka nga amuke amuto nake amuto pakata xox kapi Krais tel Masiwi ti kako. 32 Teka seilon ti Epesus lawe laha pahoxai nga hanowi manihuh tenen tumun kalimen. Nga tu xox kakapita pahoialaha kumahe nake pahak nga uke kahuk ti he tehu pon ie. Na masin Haeu kum hamoiha aliake nga, tap solian tetan ti na nga tua hani lioi laha telei nga ti ailei puase Haeu. Na masin seilon kum moih alia, i pon na kako aile mewenae waliko ti hamuamuaiakako. Masin ti hina seilon laha ukek,

“Kako tua ang ma un taxitaxia
nake letu uke kako mat!” a 
33 Kum hahani laha puluti halialu amuto. Kako tioi na kako puas hukuma hani kapi teka seilon weli ailei saun lialun, laha halialu soliai woukako. 34 Amuto alia hanima namil solian lehe amuto kum aile ulea saun lialun. Nga kak teik waliko ie nake teka ti amuto laha kum tioi hawane Haeu. Ala laha hienawa nake laha se kahikahi Krais.

Ti *tone Haeu tupuakako tap tahi lialuan

35 Uke na teka ti amuto kamea, “Haeu hamoiha seilon ukek ia? Tanome tupualaha masin ia?” 36 Kakapax ti amuto i kola ka tap wanen namilomuto. Namiloi paxai haniwa na amuto seini tehu waki pata. I kum xex halik i matemu. 37 Waliko ti amuto tihini hani leili hepekeun kumahe pata ti amuto sohuti. Amuto seseini tuahe wakuen masin waki komem ma na waki maia. 38 Haeu tetel i aile tesol wakuen ien xex hani pata usiwa ti pahan. I namiloiai tanome lawe pata tenen tenen. 39 Tin masin tupui lawe waliko moihin i kumahe tenenawe. Tanome tupui seilon, manihuh, manixux ma xixi, laha tenen tenen.

40 Tupui waliko ti he maun liai tenen ti tupui waliko ti tehu pon ie. Soliaialaha tin kumahe tenenawe. 41 Soliai xewai alon liai tenen ti soliai xewai pangapang ma na kohot. Kalak puki kohot, soliai kamaialaha kumahe tenenawe.

42 Tin masin tupuakaha seilon ti he tehu pon ie, i liai tenen ti tupuakaha muhin ti Haeu hamoiha aliakewa kaha. Kaha seilon, i aneso kaha mat ape tupuakaha i koha. Tuahe tupuakako teka kahikahi Krais ti kako moih aliawa, i tap tahi lialuan. 43 Tupuakaha ti he tehu pon ie kumahe pate solian wanen, hina kawatan lawe i tunahi tupuakaha. Tuahe ti Haeu hamoiha aliakewa kako, i sohot soli hatap hawane. Lawe tinukaha i uke he lialun ma i hatapo kuikaha. Tuahe ti kako moih aliawa, tupuakako i kui hawane. 44 Aope ie tupuakaha masin ti Haeu namiloiwen tuahe ti tehu pon ie. Tuahe ti i hamoiha aliake kako, kako uke tupuakako haun wanen tenen ti tap tahi lialuan. Huonen tupuakako, tenen ti kako hina he tehu pon ie ma tenen ti kako hina taen ti kako to kapi Haeu leili tonan.

45 Leili pepai Haeu i ukek ka lokon Haeu tanomi Adam imat ti lawe seilon, i axi Adam hanawain ape i moih hanowi kaha hatesol. Jises Krais tin i sohot seilon hanowi kaha, tuahe i tetel haniai hanawain ti tap tahi tapoan. 46 Tuahe kumahe kako kemu hanawain tenen tap tahi tapoan. Imat, kako kemu tupuakako ti Haeu namiloiwen tuahe ti tehu pon ie ape imuh kako uke tupuakako tenen haun wanen, taen ti kako to kapi Haeu leili tonan. 47 Tel seilon imat wanen Adam, Haeu tanomi i ani pekeun ti tehu pon ie. Tuahe Jises Krais tetel i sohotuma imuh, i ahuma ti tone Haeu. 48 Kaha teka seilon ti tehu pon ie tupuakaha masin ti Adam. Tuahe ti tone Haeu, kako uke tupuakako haun wanen masin ti Jises Krais tetel i ahuma ti tone Haeu. 49 Aope ie kako masin Adam tel seilon ti tehu pon ie. Tuahe imuh kako sohot hanowi Jises Krais tel seilon ti tone Haeu.

50 Tesol akikik ti Krais, nga kakane hawane amuto kako kum pon wanen tonaiai tone Haeu, tetel i neneini lawe waliko, na tupuakako ti tehu pon ie i hamalum. Tupuakako ien i lialu ma koha, tuahe ti tone Haeu tap tenen waliko i po lialu.

51 Hongoa! Ape nga kaxi hani amuto waliko ti Haeu tai hatakei. Hina ti teka *kahikahi Jises Krais laha tai tapo, laha moihin tutuen ti Jises Krais aliama. Tuahe tataen ien hatesol kahikahin laha sohia. 52 I sohot hahutuia hanowi xepai usil taen ti kako hong tenen kuiniai suhusuh tapeinan ti Haeu. Tataen ien teka kahikahi Krais kaha moih alia ape Haeu sohi tupuakaha hani tenen haun wanen ti tap tahi lialuan. 53 Tupuakaha tenen i lialu i sohia hani tetenen ti tap tahi lialuan usiwa namili Haeu. Ien masin ti na tel seilon i naxi xaxaweni soson wasan ape i hana tenen haun.

54 Ti waliko ien sohot, i hapoponowi hawane kakain leili pepai Haeu ti tel kuluiai kakaian taiwen. I ukek,

“Haeu xaxaweni hatapo matemate.” b 
55 Na masin ien, i pon hawane kako soh kakain leili pepai Haeu ti i ukek,

“Tap wanen ape matemate po xoini kako.
Tap wanen ape i po halialu kako.” c 
56 Matemate i sohot nake ti saun lialun ti kaha seilon. A kaha tioi kaha ailewen saun lialun nake nauna ti Haeu kola hani kaha. 57 Tuahe lawe kako kak kemulik hahani Haeu tetel i huali kako waxainiai lawe waliko lialun nake ti pupuase Jises Krais tel Masiwi ti kako ma ti xoxoi namilokako tetan.

58 Tesol soliai akikik ti Krais, tu xox hawanewa. Kum hahani tenen na waliko kapiti hakalala amuto. Lawe hani hatapoa tupuamuto ailei puase Haeu tel Masiwi. Ala amuto tioi ka puasain lalap ti amuto ailele ti axe Haeu tel Masiwi i kum tua xoina.

Copyright information for `SSG