1 Corinthians 16

Huhual ti teka Korin hani teka Judia

Ie ape nga kakak sale moni ti lehe amuto apuhini hualiai teka kahikahi Krais ti texux xux Judia. Amuto aile usiwa waliko ti nga honewen teka kahikahi Krais ti texux xux Galasia. Lawe Sande, tel tel ti amuto hana talaheniwa teik moni lapan ti pon amuto hani leili tehu puasain ien. Ape hana auniwa lehe na nga lua haniwa kapimuto, tap amuto tauxuux ti apuhinian. Kilami ngahoa teka seilon ti amuto tioi laha tapai otoheniai moni ti amuto apupuhini hani Jerusalem. Ape na nga tahiawa nga tai pas ti haxewai nanahiai tesol seilon ien ti nga talo. Na puasak tin i onoteni kane Jerusalem, lato kahiti nga.

Tiliai kakai Pol

Nga nanamiloi na nga lua hanimu texux xux Masedonia. Pake kumahe nga to kue ien. Ape muhin nga lua paxaiamuto. Sohin uke nga tomu teik kapimuto, nga kum tioi aluini. Uke na nga hatamusumu taun ti waiwain ien lehe amuto haponoak waliko tenen na nga tae ti tehu nanahiak ti hani tuahe tesol na nga lua. Na masin *Jises tel Masiwi sowini hani nga, pahak nga taliamu teik kapimuto luaiak tetehu. Kumahe pahak nga tua sota. Tuahe nga hamalumumu ie leili Epesus atengi tehu *ngain lalap ti Pentekos tapoa. Kalak kilan seilon ie pahoxai nga, Haeu hei hawanewen aweisaluk ti kaxiai *meng solian tetan hani teka seilon. I aile ka pupuasak kau hawane anan, aile ape nga namiloi nga tilimuen ie.

10 Ti na Timoti lua haniwa kapimuto, aile aluini haniwa i nake tin i ailele puase Jises tel Masiwi hanowi nga. 11 Kolongeniwa ka tap tel ti amuto paxai teheni i. Huali hawanewa i ti tehu nanahian lehe i aliama hetekie amuam he tian. Nga to atetengi i ma tesol kahikahi Krais liai kahitan.

12 Nga to kakane hahakui Apolos ti lua paxaiamuto hetekie teka kahikahi Krais liai. Tuahe i tai namiloi na i lua hani kapimuto aope ie. Na i pon, i luawa.

13 Lepetawa uke waliko neini hakalala amuto. Haxoxo hawanewa namilomuto ti Jises Krais. Lawe amuto kewa he angiamat ma kuin. 14 Kolawa saun ti wawahen ti lawe waliko amuto aile.

15 Amuto tioi ka ti hatexux xux Akaia, Stepanas hetekie hatesol seilon leili ingan lato tetesol lato hong sohomu ti Jises Krais. Ape lato hani hatapo tupualato hualiai teka seilon ti Haeu. 16 Tesol akikik ti *Krais, nga kakane hawane amuto kolawa lomuto hani lato ma hong usiwa kakaialato hetekie teteka seilon tin laha puas eliliel ailei puase Haeu. 17 Nga amuke sohotui Stepanas, Portunatus ma Akaikus ti paxaiak. Lato huali nga waliko tenen amuto kum pon nake amuto tap ie. 18 Nga soh amuto amuam hawane ti amuto hong ka lato hakui aliake nga. Seilon tenen ien, amuto paxai tioiwa ka laha seilon tuah.

Tiliai teik pas ie Pol hakau amuam

19 Amuam ti teka kahikahi Krais ti texux xux Asia haniwa amuto. Akila ma tel axoan hehin Prisila hetekie teka kahikahi Krais laha huhukuma leili ingalalu ti ailei lotu, tin lato hakau amuam lalap haniwa amuto ti hahitake axe Krais. 20 Hatesol akikimuto ti Krais ie tin lato hakau amuam haniwa amuto. Na amuto apuha hetekie, pohi amukewa tel tel ti amuto ti kolai wawahen nake amuto se kahikahi Krais.

21 Puki minak wanen nga Pol tai amuam tetak haniwa amuto.

22 Tel na i tap wawahen hani Jises Krais tel Masiwi, lialuin lalap tunahiwa i ti lengei Haeu. Jises tel Masiwi, kum kukueini aliaiam.

23 Nga kamei Jises tel Masiwi ti kolai lalape soliaian hani amuto.

24 Wawahen tetak haniwa amuto hatesol ti axe Jises Krais.

••••••••••

Copyright information for `SSG