a(Job 5:13)
b(Ps 94:11)

1 Corinthians 3

Tesol *aposel lato tuahe unaui Haeu

Tesol akikik ti *Krais, lokon ti nga kapimuto, nga kum hanau amuto hanowi ti nga hahanau seilon ti *Holi Spirit kakapiti. Nga kakane amuto hanowi ti nga kakane teka ti isiai pahalaha neneini laha. Amuto kumahe pate xoxoan ti usiai aweisali Krais, aile ape nga hahanau amuto waliko tenen malimun ti amuto ukean hanowi na tame tel akaik i hanau tel natun kokol. Nga kum hanau amuto waliko tenen pate ailan ti amuto ukean masin hehin i kum hani tel natun pate kokol an tenen ailan, i hani i kani sus. Amuto tai ponoa ukean ma aope ie amuto tin mamasin tutuen. Lialui isiai pahamuto i kakapiti tutuen amuto. Amuto to ailele saun tenen ti nam watakaiai seilon liai nake laha xoini amuto ma amuto kak hapatapat wasolamuto. Kaie i kum kola ka lialui isiai pahamuto i kakapiti amuto? Amuto aile hahanowi seilon tenen i kum tioi Haeu. Teka ti amuto ukek amuto usiusi nga Pol ape teka liai ukek laha se kahikahi Apolos. Kaie i kum kola ka amuto aile hahanowi teka kumahe kahikahi Krais?

Nakon amuto ukek nga Pol aita a Apolos aita? Amili hahua tuahe unaui Haeu. Amili huhuali amuto lehe amuto soh ti *Jises Krais. Amili hahua tua ailele puasain ti Haeu haniwen amili. Nga masin tel seiniai waki pata nake nga tetel nga kaxi hanimu amuto *meng solian ti Jises Krais. Apolos masin tel hawasiai waki pata nake i hanau aheke amuto. Tuahe Haeu tetel i aile ape i xex, tetel i haxoxo hahawane amuto lehe amuto sohot seilon tenen ti pahan. Aile ape kumahe pate waliko lalap tel seinian ma tel hawasian. Waliko lalap se Haeu tetel haxexean nake i hahakui xoxoi namilokako ti Jises Krais lehe waxi kako sohot seilon ti usi hawanean. Tel seiniai waki pata ma tel hawasian lalu pupuas ti namil teikawe ti haxexei tehu waki pata ien. Tin masin tel kaxiai meng solian ti Jises Krais ma tel hanau ahekean, lalu pupuas ti namil teikawe hakuiai teka kahikahi Krais. Ati lalu uke kahulalu usiwa puasalalu. Amili Apolos puas pakata hehetekie ailei puase Haeu. Amuto masin tesol kin ti Haeu hone amili puasakean. Amuto masin tehu ing ti Haeu atatai.

10 Nga kaxi hani amuto meng solian ti Jises Krais ape amuto soh. Se masin ti tel i hahana teke tuhi kuku ti i atatai tehu ing. Ti *lalape soliai Haeu i hapohea nga ailei tenen puasain ien. Teka liai laha hanau aheke amuto masin teka laha hatuhi ing patul he tesol tuhi kuku ien. Ti laha hatuhi laha kanipeti hawane sale hatuhian. Tin masin teka unaui Haeu tin laha kanipeti hawanewa sale hanauamuto. 11 Sale ataiai ing, teke tuhi kuku hanaian tekewe. Tin masin amite tesol aposel kakaxi meng tenenawe hani teka seilon. Tenen meng ien se ti Jises Krais. Tap tenen meng liai i haxoxo tutuhamuto ti waliko tenen salan ti Haeu.

12 Na sale nanahiai teka kahikahi Krais i onoteni namili Haeu, laha masin teteka laha hapuasa pot tenen ailan ma tuah ti laha hatuhi ing patul he teke tuhi kuku. Tuahe na sale nanahialaha i sel ti namili Haeu, laha masin teteka laha hapuasa waliko naun masin pata ma kaini ti hatuhiai ing, waliko tenen i pon ah lui. 13 Puasalaha i po sohot kouke tataen ti Haeu hiniti lawe seilon. Taen ien Haeu paxai kolongeni puase lawe seilon. Ien masin ti na ah lui ing ape kaha paxai tioi waliko tenen laha hahapuasa ataian. 14 Ing tetehu laha uke ataian waliko tenen masin pot, ah kum lui uke. Na Haeu paxai ukek pupuasakako tuah ma soliai anan tap tahi lialuan, i kahui hasolia kako. 15 Tuahe tehu ing na ah lui hatapo, teka ataian laha kum uke kahulaha. Na hina pupuasakako i kum usi namili Haeu, kako kuosel ti tehu kawatan ti tap tahi tapoan tuahe hanowi ka kako okohi ti ahutiakako leili xekei ah.

16 Nakon amuto kum tioi ka amuto masin ingi Haeu ape Spirit tetan leilomuto? 17 Na teka laha haeliel halialui tetehu ingan, Haeu halialu tamusuke laha nake kako, teteka kako hani hatapo i tupuakako, se pate tuah tetan.

18 Teka ti amuto sokok amuto seilon aneso tuahe namilomuto masin namili teka laha kum soh ti Haeu. Kum puluti aliliake amuto. Na pahamuto sohot seilon aneso wanen, usiwa namili Haeu ape tiliwen teka laha kum tioi Haeu ukek tap anesoamuto. 19 Hani lioiwa laha aile ukek ien nake waliko ti laha sokok i ahuma ti anesoin wanen, Haeu ukek tap pupuasan. Masin ti leili pepaun i ukek,

“Teteka laha sokok laha pate aneso,
Haeu uke anesoalaha suhai aliakealaha.” a 
20 Tin i ukek,

“Haeu tel Masiwi paxai ukek tap pupuase namili
teka laha sokok laha pate aneso.” b 
21 Aile ape kum hanasanasake teka masiwi, ka tel pamu masiwian ti teka liai. Hatesol waliko ti Haeu hahani amuto, hina solian tetan ti amuto. 22 Tuahe tel ti amite, nga Pol, Apolos ma Pita, Haeu hapuasa amite hatesol hualiamuto. Waliko ti i tanomi he tehu pon ie, ti kaha hapuasa. Hatesol waliko hina solian tetan ti kako teka kahikahi Krais, na kako moihin ma na kako maten, waliko ti i tunahi kako aope ma na imuh. 23 Aile ape kum hanasanasake teka masiwi ti tehu pon ie nake amuto hahitake Krais a Krais se ti Haeu.

Copyright information for `SSG