1 Corinthians 4

Pol nau hasawi teka Korin

Aile ape seilon namiloi kewak ka amite tesol *aposel amite unaui *Jises Krais. Haeu hana amite kaxi haxewai waliko ti imat i tai hatakei hani teka seilon. Kaha tioi, na tel masiwi hanauen tel ailei tenen na puasain, i aile usi aluini hatapoa. Puki nga Pol, i kum ailewa nga na tenen ti amuto ma na seilon liai paxai kolongeni sale pupuasak. Kalak puki nga, nga kum paxai kolongeni aliliake sale pupuasak. Nga ilameni tioi ka tap tenen nga talesiwen tuahe kumahe i kola hawane na masin salan nga talesiwen ma na kumahe. Jises Krais tel Masiwi i tetel nam paxai kolongeniak.

Aile ape kum howini hahalialu seilon liai. Taun i luluainima ti Jises Krais tel Masiwi paxai kolongeni woi lawe seilon taen ti i aliama. Tataen ien i kola hatakei waliko lialun ti teka seilon aile mumuneni. I ahuti hakouke namili lawe seilon. Taen ien Haeu sameni tel tel, usiwa sale nanahialaha.

Tesol akikik ti *Krais, tesol waliko nga hahanau amuto ie nga kak kolongeni hani amili Apolos. Nga ailele ti solian ti amuto lehe amuto tioi aluini sale usi hawanei kakai Haeu leili pepaun. Na masin ien, tap amuto haxawa masiwi tel ma nam watakai tel. Aita hana amuto pamu tuah ti tel liai? Waliko la ti amuto kewen kumahe hahaniai Haeu? Na masin amuto kema tetan, kalahai amuto to hanasanasake ka ti puki kuimuto?

Amuto sokok ka amuto tapai hawanewen ti usi hatapoi kakai Haeu. Amuto hanowi ka amuto uke hatapoen hatesol waliko ti *Holi Spirit hahani seilon. Amuto hanowi ka hoi amuto neini tutuai Krais teka seilon a amite teka hanauamuto tap. Tap na amuto to hail masiwi lehe amite to tuai amuto. Nake ti tenen ien, ilamenan tetak masin ka amite tesol aposel ti Krais, Haeu hanawen tapeinan ti lawe seilon. Hanowi ka amite teka kalabus lehe teka masiwi hani laha telei ti puli lawe seilon. Tin hanowi ka lawe seilon hetekie teka *engel laha paxai otioti waliko tenen i sohot hani amite masin ti teka seilon laha mamatai lokoloko.

10 Tanoman namilomuto onoteni namili teka seilon laha ukek tap namilomite nake amite hani hatapo Jises Krais tupuamite. Tuahe amuto sokok amuto seilon aneso ti usiai Krais. Hina seilon laha namiloi talesi ka amite tap pohe Haeu. Amuto sokok ka amuto seilon pate pohen. Namilomuto ukek seilon sameniwa amuto ape ewi na laha teheni halialu amite. 11 Hanima taen aope ie amite tutunahi hitolo, amite sosoi maia wasan ma watata. Laha xai hahalialu amite ma amite tua sos ahuahu. 12 Amite puas eliel hahawane ti waxeniamite. Ti teka seilon kak saxuti amite, amite aile hasolia hani laha. Ti laha axi amite kawatan, amite kum kahui aliake, amite tu xox tatale. 13 Ti seilon kak teteheni axamite, lawe amite ailele kakain solian na amite kak laha. Hanima taen aope ie teka laha kum soh ti Haeu laha aile hahani amite hanowi tix ti he kan ma masiap ti seilon tua towi xoini.

14 Kumahe nga tai teik pas ukek ti hahienaiamuto, nga tai ti nau hasawiamuto nake amuto masin natuk pate nga waheni. 15 Kalak kilan wanen seilon hanauamuto sale aweisali Krais, telawe tamamuto ti neiniamuto hani kapin. Nga masin tel tamamuto nake ti nga kaxi *meng solian ti Jises Krais ape amuto soh tetan. 16 Aile ape nga kamei eliel amuto usi hawaneak ti aweisali Krais.

17 Nake ti tenen ien nga taloa Timoti hani kapimuto. Pate nga waheni i hanowi tel natuk wanen. Namilon xoxoan ti Jises Krais. Lawe i puas alua hawane hualiak. I hanamena aliake amuto sale nanahiak ti usiai Jises Krais. I onoteni hawane waliko ti nga hahanau teka kahikahi Krais ti tesol tesol sale usian.

18 Teka ti amuto, hanasanas ti laha. Laha sokok nga kum tahia aliawa. 19 Tuahe na masin ti namili Haeu, tai kue nga alia hani kapimuto. Taen ien nga tioi na salan teka hanasanas hina pohe Holi Spirit ma na tuahe xanaxan. 20 Teteka ti Haeu neneini laha, i hapohea laha ti usian. Ti tenen ien i kola ka salan laha seilon ti Haeu kumahe ti laha tua to kakak. 21 Pahamuto tenen ia nga aile hani amuto ti na nga tahiawa? Na masin amuto kum towiahu ti lialui saun tenen ti amuto ailele, nga kahiloloi hawane amuto. Tuahe na amuto towiahu, nga kak hamalehu hani amuto ma aile kola lalape wawahen tetak hani amuto.

Copyright information for `SSG