a(Deut 17:7)

1 Corinthians 5

Sale hasawiai teka kahikahi Krais

Nga hong kuaini ka hina saun lialun ti wawan hehin tenen ti pate hienain wasolamuto. Tel seilon leilomuto i eng akakati tel tinan tonamuh. Kalak teka laha kum tioi Haeu, saun tenen ien laha koi ailele. Kaie lialui woun ala i hakawata hawane tiamuto. I pon hawane amuto xaxaweniwen i ti leilomuto. Tuahe haniwa amuto, pate amuto hanasanasake anesoamuto usiai aweisali *Krais.

Kalak nga tap kapimuto, namilok tutuen toi amuto. Nga ailewen namilok sale hasawiai tel seilon i aile tenen saun ien hanowi ka nga kapimuto. Taun ti na amuto apuha hahitake axe *Jises tel Masiwi ti kako hetekie kui pohen, nga tin masin ka kapimuto ma pahak amuto aile kewak ie. Amuto xaxaweniwa i ti leili teka kahikahi Krais lehe waxi i paxai tioi ka i ape uke *Satan neini ape ti lalape kawatan ien, i towiahu ti lialui woun. Na masin ien, Haeu awai i ti kawatan ti lialui woun ape tehu ngain ti aliai Jises tel Masiwi, Haeu kum tieni i.

Amuto to hanasanasake anesoamuto usiai aweisali Krais tuahe amuto tua paxai lilioi saun lialun. Tenen ien kumahe wanen salan. Nakon amuto kum tioi ka teik kokole ist i haxiwa palawa hatehu? Tin masin tel seilon na i to ailele saun lialun, i aile halialu namili teka liai. Masin ti teka *Ju xaxaweni hatapo ist ti leili ingalaha imat ti *Pasova, lioi xaxaweni hatapoa saun lialun ti leilomuto lehe waxi amuto sohot seilon haun ti usiai Krais nake amuto seilon ti Haeu. Nameniwa ka Krais mat ti oxoxiakako ti kawatan ti lialui woukako masin ti teka Ju telei *sipsip wawan uluha taun ti Pasova ti kahuiai lialui woulaha. Nake tenen ien se salan wanen, nanahiakako hatehu usiwa namili Haeu. Kako kum usiusi lialui woukako ti imat. Kako kum aile hahalialu tel tel, kako hani hatapoa Krais tupuakako ti leili atekako wanen ma lawe kakawa kakain salan.

Teik pasuk nga tai hanimu amuto imat, nga hone amuto kum huhukuma kapi teka seilon laha to ailele saun ti sikisiki tenen ti pate hienain. 10 Tuahe kumahe nga ukek kum huhukuma kapi teteka laha kum tioi Haeu laha ailele tenen saun ien ma laha tin halepean, waxi lungeiai soxiai seilon ma lotuiai waliko tenen kumahe Haeu. Na nga kakawen ukek ien, ala amuto xaxaua ti tehu pon ie lehe amuto kum tunahi seilon tenen ien. 11 Tuahe ti nga tai hani amuto, namilok ukek kum huhukuma kapi teka laha ukek laha kahikahi Krais a laha to ailele tesol saun ien hetekie laha kak teheni halialu seilon liai ma to un taxitaxia. Seilon tenen masin, kalak tuahe ti angiain, kum hehetekie kapi laha.

12 Kumahe pupuasakako paxai kolongeni hasawiai woi teka seilon melal ti teka kahikahi Krais. Pupuasamuto nau hasawiai teka kahikahi Krais tuaumuto. 13 Masin ti leili pepai Haeu i ukek, “Seilon ti laha to ailele saun tenen pate lialun, amuto xaxaweniwa laha leilomuto.” a  Haeu tetel nam paxaiai waliko tetenen na i aile hani teka laha kum soh tetan.

Copyright information for `SSG