1 Corinthians 7

Nauna ti sale salain

Ie pahoiai waliko ti amuto tai kamekam. Solian ti na teka kahikahi Krais kum sal ma kum eng akati seilon liai. Tuahe nake pate kilan seilon ailele saun lialun ti sikisiki, pamu ewian na tel tel hina axoan. Na tel i sal, i hamalum kapitawa kapi tel axoan.

Tel wawan hongeni haniwa tel axoan hehin ma tel hehin tin hongeni haniwa tel axoan wawan ti usiai saun ti hahunatun. Tel hehin hina axoan, kumahe mewenae i masiwi ti tupuan. Tin masin tel wawan hina axoan.

Tel tel kum kakapitini tupuan ti tel axoan halik na ati lalu sowini ti lalu kum eng he akakat ti teik taun kukunun. Na masin ien, pamu i axi aheke taun ti na lalu lotu hani Haeu. Tuahe imuh lalu he hohongen aliawa lehe *Satan kum haputa lalu ti ailei saun lialun ti wawan hehin na lalu kum kongini uke isialalu. Waliko ti nga kaakane amuto kumahe nga hohone amuto usiwa, nga tua kakane amuto nauna ti puki namilok. Nga waheni na seilon kum sal, hanowi nga. Tuahe kaha seilon kumahe tenenawe. Teka Haeu hapohea kaha lehe kaha pon na kaha sal a teka i hapohea kaha lehe kaha pon na kaha kum sal.

Teteka laha tai sal ma teteka axoalaha mat saliliwen laha, kakaiak hani laha ukek. Pamu ewian na laha kum salasal hail, hanowi nga. Tuahe na laha kum kongini uke isiai tupualaha, laha sal hailiwa. Pamu ewian na laha sal, uke laha kum pon mikiniai isian ti laha.

10 Teteka ti hina axoalaha, waliko ti lehe nga hone amuto ie, i ahuma ti puki *Jises tel Masiwi. Tel hehin i kum lilioi tel axoan. 11 Tuahe na i aile ukek ien, i kum salasal ulea, mewenae na i uke aliake tel hoi liai axoan. Tin masin tel wawan, i kum lilioi tel axoan.

12 Waliko ti na nga kak ie, nauna ti puki namilok hani amuto teteka kahikahi Krais axoamuto kum soh ti Jises Krais. Na tel ti amuto wawan tel axoan pahan i to hamalum kapin, i kum lilioi. 13 Tin masin na tel ti amuto hehin tel axoan pahan i to hamalum kapin, tin i kum lilioi. 14 Nga kak ukek ien nake Haeu namiloi tel wawan i tuah, usiwa xoxoi namili tel axoan ti Haeu. Tin masin tel hehin, Haeu namiloi ukek i tuah, usiwa xoxoi namili tel axoan ti Haeu. Na Haeu tai namiloi ukek ien, i kum paxai amukela natulalu. Tuahe i amuke.

15 Tuahe na tel wawan ma na hehin ti teka laha kum soh ti *Krais, pahan i lioi tel axoan, ewi na i sos. Na i sohot ukek ien, lalu ape kumahe hahunatun. Tetel i soh ti Krais, i ape kumahe hahitake tehu salaialalu, i ape koukean. Tetel kahikahi Krais i kum lungei kokongini tel axoan i kumahe kahikahi Krais nake Haeu pahan totonakako kewa solian. 16 Amuto teka kahikahi Krais, amuto kum tioi kaie amuto pon itiniai namili axoamuto lehe lato soh ti Krais.

17 Tuahe amuto tel tel tohongi laliwa ti hamalum kapitawa masin ti Jises tel Masiwi aile hasohotuen amuto ti amuto sohotua kahikahin. Ie se nauna tetak hani hatesol *kahikahi Jises Krais. 18 Masin na tel seilon i hoi liai hina *teik kikilam ti uli walikoun usiai saun ti teka *Ju. I kum xaaxaweni ti ape i sohotua kahikahi Krais. Tin masin na tel i tap teik kikilam ien tataen ti ape i sohotua kahikahi Krais, i kum ukeke hail teik kikilam ien. 19 Tap liai tenen ti tel na i hina teik kikilam ien ma na tap. Waliko tuah mewenae ti usiai nauna ti Haeu.

20 Amuto tel tel hamalum kapitawa masin ti uli amuto sohotua kahikahi Krais. 21 Na amuto unaui seilon ti amuto sohotua kahikahi Krais, kum namiloi hahakila. Tuahe na hina aweisal ti lehe amuto oxoxa, hapuasawa. 22 Amuto tioiwa, kalak na amuto unaui seilon ti amuto sohotua kahikahi Krais tel Masiwi, i oxoxiwen amuto ti hahitake saun lialun. Tin masin na amuto kumahe unaui seilon ti amuto sohotua kahikahi Krais, aope amuto se ape unauan. 23 Lalap wanen kahi lialui woumuto Haeu kahui ti i hani tel Natun mat ti oxoxiamuto. Aile ape amuto kum sosohot unaui waliko lialun ti tehu pon itan ie. 24 Teka akikik ti Krais, amuto hamalum kapitawa masin ti uli amuto sohotua kahikahi Krais tuahe amuto tiliwen hahitake nenein ti Haeu.

25 Ie ape nga kakane amuto sale teka laha tai sal. Nga tap kakain i ahuma ti Haeu tel Masiwi hanialaha. Tuahe ti soliaian i axi nga anesoin tenen i pon amuto soh ti waliko tenen na nga kakane amuto. Aile ape nga hani amuto namilok. 26 Usiwa waliko lialun ti i sosohot aope ie, nga namiloi ukek ewi na amuto hamalum hanowi ti aope. 27 Na o tel axoam, kum upiup aweisal ti hatapoi salaiamulu. Ape na o tap axoam, kum ngangah axoam. 28 Tuahe ti puli Haeu kumahe saun lialun na masin teka laha tai salasal laha sal, ati wawan ma hehin. Tuahe pahak amuto salia ti kawatan tenen i tutunahi teka laha salawen.

29 Teka akikik ti Krais, salangawe kakaiak masin. Taun pate ape kukunun hani tataen ti aliai Jises Krais. Aile ape teka laha hina axoalaha, hani hatapoa Haeu tupualaha hanowi ti na laha tai sal. 30 Tap liai tenen na amuto toto ti tatahan, amuam ma na kilan soxiamuto, kum hahani tenen na waliko hakongu amuto ti hani hatapoi Haeu tupuamuto. 31 Kako tioi ka tetehu pon kaha toto aope ie, tai kue i tapo. Aile ape ti na amuto hapuasa waliko ti tehu pon ie, kum hana hahatapo namilomuto ma kuimuto hani tenen ien.

32 Pahak amuto kum pate nanamiloi waliko ti tehu pon ie. Wawan tenen i tai sal, namilon i hatapo hani ailei puase Haeu tel Masiwi. I haeliel hawane ti ailei waliko tenen Haeu tel Masiwi amuke. 33 Tuahe wawan tenen hina axoan, i nanamiloi waliko ti tehu pon ie. I haeliel ti ailei waliko tenen i hamuamua tel axoan. 34 Aile ape namilon i he hilehil. Hehin teteka ape tap axoalaha ma teteka liai laha tai sal, laha hani hatapo namilolaha ailei puase Haeu tel Masiwi. Laha haeliel hawane ti hani hatapoi Haeu tel Masiwi tupualaha. Tuahe teka hehin hina axoalaha, laha nanamiloi waliko ti tehu pon ie. Laha haeliel hawane ti ailei waliko tenen i hamuamua axoalaha. 35 Kumahe nga totohongi tiehi amuto. Nga kak ukek ti solian ti amuto. Pahak nga huali amuto namil lehe amuto aile waliko ti Haeu ukek sawisawin ape amuto hani hatapo Haeu tupuamuto lehe tap waliko hatangatanga amuto.

36 Tuahe na tel wawan namiloiwen ka i uke axoan tel hehin i oteotei nake i kum mikini uke isiai tupuan ma tel hehin i masiwi kakasiawa, tiliwen i uke. Kumahe i ailele saun lialun. Ewi lalu sal. 37 Tuahe na namilon xoxoan ti i kum sal, tap waliko susulini i ma i kongini uke isiai tupuan, ewi na i kum uke axoan tel hehin ien. 38 Aile ape na i sal, i aile namil sawisawin tuahe na i kum sal, i aile namil pamu soliaian.

39 Tel hehin hamalum kapitawa kapi tel axoan ti tel axoan moihin tutuen. Na tel axoan mat, i ape koukean na pahan i sal ulea, tuahe mewenae na tel wawan i kahikahi Jises Krais tel Masiwi. 40 Tuahe ti puki namilok, pamu i tunahi amuam na i kum sal ulea. Nga kak ukek nake nga soh ka nga tin hina *Holi Spirit ti Haeu kapitiai kakaiak.

Copyright information for `SSG