1 John 1

Puki i *Jises Krais se kakai Haeu

Nga tai hani amuto sale Jises Krais, tetel puki i kakai Haeu hani seilon ma tel haniakaha tonain tuah kapi Haeu. I hoi imat ti lawe waliko Haeu tanomiwen. Amite tesol *aposel paxaiwen i ma pupuasan he tange pulamite. Amite hongoen kakaian ma sotiwen i he minamite wanen. Jises tel haniakaha tonain tuah i sohot seilon hanowi kaha ape Haeu talo i hani tehu pon itan ie. Puki amite ningahiwen i ape amite kaxi ahuti hani amuto ka i to kapi tel Taman Haeu lian tehue ma i hani kaha tonain kapin ti tap tahi tapoan. Aile ape waliko ti amite ningahiwen ma hongoen, amite kaxi hani amuto lehe amuto tuai amite ti xoxoi namilomite ti Haeu ma kako pakata xox hetekie. Ape tin ati kako pakata xox hawane kapi tel Tamakako Haeu ma tel Natun Jises Krais. Nga tai tesol waliko ie lehe ati tiakako tunahi hawane xuhai amuam.

Na nanahiakako solian kako leili xewan ti Haeu

Tenen kakain ie amite hongoen ti Jises Krais ape amite kaxi hani amuto ka Haeu se solian tapein masin xewai alon, tap wanen lialun tetan. Na kako ukek kako pakata xoxox kapin tuahe kako to aile tatale saun tenen lialun, kako puputawen. Kako masin leili tilokoan. Kumahe kako aile usiusi kakain salan ti Haeu. Tuahe na nanahiakako leili xewan hanowi ti Haeu i leili xewan, i hukumini hawane kako ape Jises tel Natun, tel i mat ukei kahi lialui woukako, i nuhi hauni hatapo leilokako.

Na kako ukek kako kum aile wanen saun lialun, kako puluti aliliake kako ape kako kum paxai tioi waliko salan ti Haeu. Na kako kaxi ahuti saun lialun ti kako, Haeu oxoxi kako ti kawatan ti lialui woukako ma i aile hasawi wasolakako kapin nake i aile usi waliko ti i kakawen i aile hani kako ma lawe i aile waliko tenen sawisawin. 10 Na kako ukek kako tap wanen saun lialun, tin kako namiloi ukek Haeu seilon ti puputa. I kola ka kako kum nam waxi kakaian.

Copyright information for `SSG