1 John 2

Teka soliai natuk, tesol waliko ie nga tatai lehe amuto kum aile saun lialun. Tuahe na tel i aile saun lialun, tel seilon tukei awakako hani tel Taman Haeu ti awaiakako. Tel seilon ien se *Jises Krais, tetel sawisawin tapein. I tetel i mat ukei kawatan ti lialui woukako. Kumahe mewenae ti kako, hetekie lawe seilon ti tehu pon ie.

Na kako hong usi nauna tetan, i kola ka kako tioi hawane Haeu. Na tel i ukek i tioi hawane Haeu tuahe i kum hong usi nauna tetan, i tel seilon ti puputa, i kum paxai tioi waliko salan ti Haeu. Tuahe teteka laha aile waliko ti Haeu pahan, laha kola hawane ka laha waheni i ma tin laha pakata xox kapin. Teteka laha ukek laha seilon tetan wanen, laha usi hawanewa woi Jises Krais.

Nauna ti wawahen

Teka soliai akikik ti *Krais, tenen nauna ti wawahen nga tai hahani amuto, kumahe kakain haun. Amuto hongoen lokon ti amuto sohot *kahikahi Jises Krais. Tuahe Jises haxewa ahekewen sale usi hapoponowi hatapoi nauna tenen ien. Sale pupuasan ma woun hetekie kako teka kahikahin, i kola ka salan wanen nake kako kumahe leili tilokoan, saun lialun ti kako i tapo ahuahua. Ape soliai puasakako ti Krais, i masin xewan ti hani seilon haxewai waliko tenen salan ti Haeu.

Na tel ukek i leili xewai nenein ti Haeu tuahe i watakai seilon liai, tel seilon ien tutuen leili tilokoan. 10 Tel na i waheni seilon liai, i hamalum leili xewai nenein ti Haeu, i tap namil ti kapiti halialuan ailei saun lialun. 11 Tuahe tel na i watakai seilon liai, i masin leili tilokoan. Lialui woun hapulaxa i. I masin seilon tenen i nanahih leili tilokoan ape i kum paxai uke aweisalun.

12 Teka soliai natuk, nga tatai ti hanamenaiamuto ka
Haeu oxoxiwen amuto ti kawatan ti lialui woumuto.
I aile ukek nake ti pupuase Jises Krais.
13 Nga tatai ti nauamuto teka wawan matutu ma salaimat,
teteka amuto tioiwen Jises Krais,
tetel i hoi imat ti lawe waliko Haeu tanomi.
Tin nga tatai ti nauamuto teka wawan uluha,
teteka amuto tahi waxainiwen nenein ti *Satan.
14 Nga tatai ti nauamuto teka soliai natuk,
teteka amuto tioi hawane tel Tamakako Haeu.
Nauna tetak nga haniwen amuto
teka wawan matutu ma salaimat,
teteka amuto sohot kuewen kahikahi Krais,
tetel i hoi imat ti lawe waliko Haeu tanomi.
Nga nau hehetekie amuto teka wawan uluha,
teteka namilomuto xoxoan ti Haeu,
teteka lawe amuto usi kakaian
ma amuto tahi waxainiwen nenein ti Satan.

Kum usiusi saun tenen Haeu watakai

15 Kum nanamusini waliko lialun ti tehu pon ie. Kum aile usiusi nanahiai teka seilon laha pahoxai namili Haeu. Na amuto aile ukek ien, amuto tap wawahen hani tel Tamakako Haeu. 16 Na seilon aile usi waliko lialun ti tehu pon ie, laha aile waliko tuahe ti hamuamui tupualaha, laha haisi aliake hawane laha lawe waliko ti laha niningahi ma laha hanasanasake soxialaha ma puasalaha. Saun tenen ien kumahe kaha kema ti tel Tamakako Haeu. 17 Lawe isiai tupui seilon ma tehu pon ie, i tapo ahuahua. Tuahe teteka laha hong usi namili Haeu laha to lian tehue.

Kanipetiwa teka pupuasalaha pahoxai Jises Krais

18 Teka soliai natuk, tapoi tehu pon itan ie ape i xohiwen. Amuto hongoen ka tel seilon pupuasan i pahoxai puase Krais i luluainima. Ti salan tetan kilan ti laha tahiawen ape i kola ka tapoi tehu pon itan ie pate i xohiwen. 19 Teteka seilon ien laha ox salili kako. I kola ka laha kumahe teka kahikahi Krais wanen ma tin kumahe tuaukako. Na laha tuaukako laha tai ox salili kako.

20 Tuahe amuto kumahe masin laha. Amuto kewen *Holi Spirit ti kapitiamuto ape amuto tioi hawanewen kakain salan ti Haeu. 21 Aile ape nga tai hani amuto kumahe nake amuto kum tioi kakain salan ti Haeu tuahe nake amuto tioi hawane. Nga tai hani amuto nake amuto tioi ka tap wanen putain i ahuma ti waliko salan. 22 A aita tel seilon ti puputa? Seilon tetel na i eliel hawane ka Jises kumahe Krais tetel Haeu taloma. Seilon tenen masin ien laha pahoxai puase Krais nake laha tale tehitolaha hani tel Tamakako Haeu ma tel Natun. 23 Tel na i tale tehiton hani tel Nati Haeu, i kum pakata uke kapi tel Taman. Tuahe tel na i kum kaxi puluhini xoxoi namilon ti Krais, hoi liai i pakatawen kapi tel Taman.

24 Aile ape amuto tu xoxoa ti lawe kakain salan amuto hongoen ti amuto sohot kahikahi Jises Krais. Na amuto aile ukek, tin amuto tu xox kapi tel Nati Haeu ma tel Taman. 25 Na masin ien, amuto uke tonain tuah ti tap tahi tapoan masin ti Jises kakawen i hani amuto.

26 Nga tai hani amuto tesol waliko ien lehe amuto kanipeti teka laha neini hasele seilon ti kakain salan ti Haeu. 27 Tuahe amuto kewen Holi Spirit ti kapitiamuto. I lawe kapimuto, tapai mewenae i hanauamuto nake waliko ti i hahanau mewenae salan, tap wanen puputa leilon. Aile ape tu xoxoa kapi Jises Krais masin ti Holi Spirit kakanewen amuto.

28 Teka soliai natuk, kako pakata xox hawanewa kapi Jises Krais lehe na i aliama kako kum mamata nake tap tenen na waliko lialun i hahiena kako ti puli Haeu.

29 Amuto tioi ka Jises Krais sawisawin tapein. Aile ape na tel seilon woun pate sawisawin, i se nati Haeu.

Copyright information for `SSG