1 John 3

Woi teka nati Haeu

Namiloi paxaiwa lalape wawahen ti Haeu. Ti wawahen tetan i axai kako natun. Ape salan kako se natun. Teka seilon kumahe ti Haeu, laha kum ukek ka kako natun nake laha kum paxai tioi i. Teka soliai akikik ti *Krais, kako tioi ka aope ie kako nati Haeu tuahe kako kum xeu kako sohot seilon tetenen taun ti *Jises Krais aliama. Taen aliaian ien kako tioi hawane Jises Krais ape kako sohot hanowi i. Teteka pahalaha wanen sohot hanowi Jises Krais, laha kanipetiwa laha ti ailei saun lialun nake Jises Krais sawisawin tapein, i tap wanen tenen na lialun.

Seilon teka laha to ailele saun lialun, laha xaputi nauna ti Haeu nake saun lialun i ahuxai nauna tetan. Amuto tioi ka Haeu talo Jises Krais hani tehu pon ie lehe i mat ukei kawatan ti lialui woukako, tuahe puki i, tap wanen tenen na lialun i ailewen. Aile ape teka na laha pakata kapita kapin, laha kum wangiti ailei saun lialun. Teka laha aile tatale saun lialun, laha kum paxai tioi Jises Krais ma tap titioalaha tetan.

Teka soliai akikik ti Krais, kum hahani tel na seilon hanau puluti amuto. Haeu namiloi ukek ka mewenae teteka laha aile saun solian hanowi Jises Krais laha se seilon sawisawin. Seilon tetel na i to aile tatale saun lialun, tel seilon ien se nati *Satan, tetel i aile saun lialun lilian ti i tahiwa Haeu. Tuahe Haeu talo Jises Krais hani tehu pon itan ie ti halialu tamusukei pupuase Satan. Teteka na laha nati Haeu, laha kumahe weli ailei saun lialun nake laha aile usiusi namilon. Laha kum pon aile tatalei saun lialun nake laha ukenewen woi Haeu. 10 Tataen ie ape kako paxai tioi teteka nati Haeu ma teteka nati Satan. Teteka na laha kum aile waliko tenen Haeu pahan ma laha kum kola wawahen hani seilon, laha kumahe nati Haeu.

He wawahenawa

11 Lokon ti uli kako sohotua *kahikahi Jises Krais, kako hongoen kakai Haeu sale wawahen. I ukek kako he wawahenawa. 12 Kako kum hahanowi woi *Kein, tetel i usi woi Satan ape i telei tel ukalan *Abel. I aile ukek ien nake puki woun pate lialun ma i watakai soliai woi tel ukalan.

13 Teka akikik ti Krais, ala kako kum tataxini na seilon watakai kako. 14 Na kako waheni teka akikikako ti Krais, i kola ka kako tapeini aile usiai saun lialun ma kako ukewen tonain tuah kapi Haeu. Teka laha tap saun ti wawahen, laha masin seilon maten nake laha kum hani *Holi Spirit kapitialaha. 15 Teteka laha watakai seilon liai, Haeu namiloi ukek laha masin teka weli teleiai seilon. A amuto tioi ka seilon tenen ien laha kum uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 16 Kako tioiwen wawahen wanen. Ti Jises mat ukei totonakako, i kola hani kako saun wanen ti wawahen. Aile ape kako waheniwa seilon liai kalak na kako mat ti hualialaha. 17 Na tel seilon kilan soxi tuahe i kum nam waxi hualiai teka totonalaha pate lialun, kaie i hina wawahen wanen ti Haeu?

18 Teka soliai natuk, wawahen kumahe i sohotuma mewenae ti kakaiakako. Kako kola hawanewa wawahen wanen ti soliai pupuasakako. 19 Na kako aile ukek ien, kako tioi hawane ka salan kako nati Haeu, teteka usiai kakaian. Tenen wawahen ti kako ien i hatona hasolia tiakako ape kako pon kak matut kapi Haeu kalak na namilokako sului aliake kako. Nameniwa ka anesoi Haeu ti tioiakako i xoini anesoakako nake i tioi hatapo leilokako ma lawe waliko.

21 Teka soliai akikik ti Krais, na tap waliko lialun i aile namilokako tieni aliake kako, kako kum mamata Haeu ma kako matut lotuian. 22 Ape i aile hani kako waliko tenen na kako kamei i nake kako hong usi kakaian ma aile waliko tenen pate i waheni.

23 Nauna ti Haeu ukek, haxoxoa namilomuto ti tel Natun Jises Krais ma he wawahenawa masin ti i honewen amuto. 24 Teteka laha hong usi nauna ti Haeu, laha pakata xox kapin ape i pakata xox kapi laha. Kako tioi ka i papakata kapi kako nake Holi Spirit tetel ti Haeu haniwen kako, i haxoxo tenen namilokako ien.

Copyright information for `SSG