1 John 5

*Jises salan wanen Nati Haeu

Teteka laha soh ka Jises i tetel *Krais ti Haeu taloma, laha se nati Haeu. Na kaha waheni tel na seilon, tin kaha waheni hetekie natun. Tin masin na tel seilon waheni Haeu ma hong usi nauna tetan, kako tioi ka tin i waheni teka natun. Salan wanen kako waheni hawane Haeu na kako aile usi waliko ti pahan kako usiwa. Pake kumahe pate ailan ti usiai nauna tetan. Lawe nati Haeu laha pon xoiniai waliko lialun tenen tenen ti tehu pon ie nake namilolaha xoxoan ti Jises Krais. Tap tel seilon i pon xoiniai waliko lialun ti tehu pon ie, mewenae tetel na i soh hawane ka Jises se tel Nati Haeu.

Tetel Jises ien, Haeu haxewa haniwen kako ka i tel Natun wanen, lokon ti Jon baptaisi i he kan ma ti matean. I kola ka i tel Nati Haeu kumahe mewenae ti Jon baptaisi i, tuahe hetekie ti i mat ukei kawatan ti lialui woukaha. Ape *Holi Spirit nexi ka salan wanen nake lawe i aile waliko tenen mewenae salan. Aile ape tolunen waliko i kola ka Jises se tel Nati Haeu. Holi Spirit, *baptais ti Jises ma matean, lato hatesol kola ka Jises se Nati Haeu. Na seilon kaxi hani kaha waliko tenen kaha tioi ka salan, kaha soh kakaialaha. Aile ape pamu kaha sohoa Haeu. Puki i haxewa haniwen kaha tel Natun. 10 Tel na i soh ka Jises se tel Nati Haeu, i tioi hawane ka waliko ien salan. Tel na i kum soh waliko ien, tin i ukek Haeu seilon tenen puputa nake i kapaxe waliko ti Haeu kaxiwen sale tel Natun Jises.

11 Waliko ti Haeu haxewa haniwen kako sale tel Natun, i pate tuah wanen. Haeu hani kako tonain kapin ti tap tahi tapoan nake ti puase tel Natun Jises. 12 Aile ape tel na i pakata xox kapi tel Natun, i uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Tuahe tel na i kum pakata kapi tel Natun, i kum uke tonain tenen ien kapi Haeu.

Tiliai kakai Jon

13 Nga tai tesol waliko ien hani teteka amuto soh hawane ti Jises tel Nati Haeu lehe amuto tioi ka amuto ukewen tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 14 Aile ape kako pon ti lotu matut hani Haeu. Ape i aile hani kako waliko tenen ti kako kakamei i, na kamekame ti kako i poponowi ti namilon. 15 Kako tioi ka Haeu hong kamekame ti kako. Aile ape tin kako tioi i hani kako waliko tenen na kako kamea.

16 Na tel kahikahi Krais ningahi tel seilon aile saun lialun, i lotu kameiwa Haeu hualian lehe Haeu hani i tonain kapin ti tap tahi tapoan. Tuahe kumahe nga ukek lotu hualiwa teka laha aile saun lialun tenen i aile laha sohot hanowi seilon maten, teteka ti Holi Spirit kum kapiti laha. Saun lialun tenen ien i selai laha ti Haeu. 17 Lawe waliko seilon aile ti i pahoxai Haeu se saun lialun. Tuahe kumahe lawe saun lialun i aile laha sohot hanowi seilon maten, teteka ti Holi Spirit kum kapiti laha ape laha selaia ti Haeu.

18 Kako tioi ka teka nati Haeu laha kum aile tatale saun lialun nake Jises tel Natun i awai laha lehe *Satan kum kapiti halialu laha. 19 Kako tioi ka kako se nati Haeu a teka seilon laha kumahe tetan, laha se hahitake nenein ti Satan. 20 Ape tin kako tioi ka tel Nati Haeu i lua hanima tehu pon itan ie ape i kaxi haxewa hani kako lehe kako nam tioi tel Haeu wanen. Ape aope ie kako pakatawen kapi tel Haeu wanen nake kako papakata kapi Jises Krais tel Natun. I se Haeu wanen ma tetel haniai tonain tuah ti tap tahi tapoan.

21 Teka soliai natuk, hana hatapoa namilomuto haniwa Haeu. Kum hahana waliko liai pamu tuah tetan.

Copyright information for `SSG