a(Lev 11:44-45)
b(Isa 40:6-8)

1 Peter 1

Teik pas ie tataiak nga Pita, tel *aposel ti *Jises Krais.

Nga tai hani amuto teka seilon Haeu kilamiwen tetan, teteka amuto ti xux liai to sisilahota leili xux Pontus, Galasia, Kapadosia, Asia ma Bitinia.
Ti imat wanen hoi tel Tamakako Haeu namiloiwen ka i kilami amuto seilon tetan. *Holi Spirit aile, ape amuto hani hatapo Haeu tupuamuto. Aile ape Jises Krais nuhi hauni amuto ti lialui woumuto nake i mat hualiamuto. Ape amuto pon usiai kakaian.

Nga kamei Haeu aile kola hawanei lalape soliaian hani amuto hetekie hatona hasoliai tiamuto.

Teka kahikahi Krais mon atetengi *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan

Kako haxawawa axe Haeu, tel Tame Jises Krais tel Masiwi ti kako. Ti lalape tatahan tetan i aile, ape kako sohot seilon haun ti usiai nenein tetan. Haeu xahateni Jises Krais ti matean, aile ape namilokako i xox hawane ti mon atengiai tonain kapin ti tap tahi tapoan. Nake ti tenen ien, kako soh hawane ka kako uke kahukako ti i to aununa *tone Haeu. Tesol waliko ien tap tahi kalutaian ma lialuan. Lawe i hamalum kapita haun ma solian. Waliko ien tetakako, teteka seilon namilokako xoxoan tetan. Aile ape ti lalape pohe Haeu i awawai kako atengi tataen ti Jises Krais aliama. Taen ien Haeu oxoxi hatapo kako ti lawe waliko lialun ape i hatakei hani kako lawe waliko ti i aunini tetakako.

Aile ape amuamua, kalak aope ie kako ilalameni moloan ti totohong ma kawatan tenen tenen leili teik taun kukunun. Tesol kawatan ien i kola na namilokako xoxoan ti Haeu ma na kumahe, masin ti laha lui gol he ah ti haunian lehe i kola ka i se gol wanen. Gol pon i lialu tuahe namilokako ti Haeu i xox tatale na kako waxaini tesol totohong ma kawatan ien. Na i sohot ukek ien, Haeu namiloi ukek kako seilon tuah ma i sameni kako taen ti Jises Krais aliama.

Saka amuto waheni Jises Krais, kalak amuto tai ningahi i. Tin amuto soh tetan, kalak aope ie amuto kum niningah i. Amuam lalap wanen leili tiamuto. Haeu awawai amuto ti kawatan ti lialui woumuto nake namilomuto xoxoan ti Jises Krais.

10 *Teka kuluiai kakai Haeu ti imat laha eliel hawane upia matainiai ti sale Haeu awai kako. Laha kakaxi ka Haeu aile ukek ien ti lalape soliaian kumahe nake ti soliai puasakako. 11 Laha eliel hawane tioi aluiniai tesol waliko ien ti Spirit ti *Krais hanamiloa laha kak kilamiai lalape moloan ma matei Krais hetekie lawe waliko pate solian muhin.

12 Holi Spirit haxewa haniwen laha ka kakain ti laha kak kukului, kumahe ti huali aliakealaha tuahe ti hualiamuto. Ti aope ie hina seilon tin laha kaxi ahuti hahani amuto tenen kakain ien ti pohe Holi Spirit, tetel Haeu taloma. Kalak teka *engel ti Haeu tin pahalato wanen tioi matainiai sohotui tesol waliko ien.

Haeu pahan kako sohot seilon pate sawisawin

13 Aile ape awaiwa namilomuto lehe i kum kapiti halialu nanahiamuto. Haxoxoa namilomuto ukei lawe waliko solian ti Haeu hani amuto ukean taen ti Jises Krais aliama. 14 Amuto se nati Haeu ti hong usiai kakaian. Aile ape kum usiusi isiamuto ti ailei saun lialun masin ti amuto ailemu lokon ti amuto tai tioi Haeu. 15 Haeu i sawisawin tapein. Pahan wanen amuto hana hatapoa tupuamuto hahitake nenein tetan lehe waxi amuto sohot seilon tenen pate sawisawin. 16 Puki i kakawen leili teik pepaun i ukek, “Sohot elieliwa seilon tenen sawisawin tapein nake nga tel sawisawin tapein.” a 

Kahi lialui woukako pate lalap wanen

17 Amuto axai Haeu Tamamuto, aile ape nameniwa ka tehu pon itan ie kumahe xuxumuto wanen. Aile kolawa ka amuto hong tamani kakaian nake amuto paxai tioi ka i tel Masiwi ti amuto ma i kum nexi seilon na i paxai kolongeni woukaha. 18 Amuto tioi ka Haeu tai hapuasa waliko tenen aneso i tapo masin moni kahui oxoxiakako ti hahitake saun tenen tap pupuasan, tetenen i koutama ti teka matahaun. 19 Puki Jises Krais i mat kahuiai lialui woukako kalak i sawisawin tapein. I tap wanen teik waliko lialun masin tok *sipsip wawan uluha pate huliwi ti teka *Ju telei ape hani Haeu. 20 Imat ti Haeu tanomi lawe waliko, hoi i kilamiwen Krais ti ailei tenen puasain ien. Tuahe ti solian ti kaha, Haeu taloma i aope ie, imat ti tapoi tehu pon itan ie.

21 Amuto soh ti Haeu nake ti pupuase Jises Krais. Haeu tetel i xahateni Krais ti matean ma hani i ax lalap. Aile ape amuto hina namil xoxoan ti Haeu ma amuto mon atetengi ukei waliko ti i kakawen i hani teka seilon tetan.

22 Amuto ape haun ti lialui woumuto nake amuto hong usiusi kakain salan ti Haeu ma amuto hina wanen wawahen hani teka akikimuto ti Krais. Aile ape he wawahenawa ti leili atemuto.

23 Aile kewak ien nake amuto ape nati Haeu. I hani amuto tonain haun ti tap tahi tapoan nake amuto soh kakaian ti i hamalum lian tehue. Kumahe masin totone teka laha kum nam waxi Haeu. 24 Masin ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen,

“Seilon masin pahoah i mat kosea.
Lawe waliko solian ti laha i tapo
hanowi palawa tenen i tuhuawen.
Pahoah lawe i aiol, palawa i pingox.
25 Tuahe kakai Haeu tel Masiwi tap tahi tapoan.” b 
Kakain ien se tenen *meng solian ti teka akikimuto ti Krais kaxi hahani amuto.

Copyright information for `SSG