a(Isa 28:16)
b(Ps 118:22)
c(Isa 8:14)
d(Isa 53:9)

1 Peter 2

Amuto ape pate haun, aile ape kum aile hahalialu seilon, kum pupuluti laha, kum namiloi wawatakai seilon ti laha xoini amuto, kum kak sasaxuti seilon ma kum ukeke seilon tenen lehon huoka. Lioi xaxaweni hatapoa tesol saun ien. Masin ti akaik tenen pate kokol i hitoloke hawane sus, amuto hitolokewa kakain salan ti Haeu lehe amuto pakata tatale kapin ma amuto tu xox usiai *Jises Krais. Aile kewak ien pake amuto ilameni paxaiwen solian ti Haeu tel Masiwi.

Kako ape nati Haeu nake kako soh ti Jises Krais

Amuto pakatawen kapi Jises Krais, tetel masin tehu kuku pate tuah ti *Ingi Haeu. Teka seilon tale tehitolaha hani i tuahe Haeu namiloi ukek i pate tuah ma tin i kilami i ailei puasan.

Amuto tin masin tehu kuku tuah Haeu hapuasa ataiai tehu ingan. Tehu ingan ien se kako teka kahikahi Krais. Haeu aile ukek ien lehe waxi kako sohot seilon tenen i hani hatapo Haeu tupuan. Haeu amuke tenen saun ien kumahe nake ti soliai puasakako tuahe nake ti pupuase Jises Krais. Masin ti Haeu kakawen leili teik pepaun. I ukek,

“Nga hatuhi tehu kuku pate tuah leili Jerusalem.
Tehu kuku ien nga kilamiwen ataiai ingak.
Teka seilon laha soh tetan
tap wanen laha po namiloi tahane aliake.” a 
Aile ape teka laha soh tetan, laha paxai tioi ka tehu kuku ien se pate tuah wanen. Tuahe teka laha kum soh tetan, teik kakain leili pepai Haeu i kak ukek sale teka ien,

“Tehu kuku teka ataiai ing hilisa,
Haeu aile ape i sohot kuku
tetehu pamu tuah ti kuku liai.” b 
Leili pepai Haeu tin i ukek,

“Tehu kuku ien tin masin tehu hat he aweisal
seilon nahih tuhuke ape laha put.” c 
Teka seilon ien namilolaha ti Jises Krais i put nake laha tahi kakai Haeu. Ti imat wanen Haeu namiloiwen tenen waliko ien i sohot hani teka laha kum hong usi kakaian.

Tuahe amuto kumahe masin teka seilon ien. Haeu kilamiwen amuto seilon tetan. Amuto seilon sawisawin ti ailei puase Haeu, amuto hana hatapo tupuamuto hani i tel Masiwi ti amuto. Amuto seilon ti Haeu lehe amuto kaxi ahuti hani teka seilon lalape solian tetan, tetel i neini ahuti amuto leili tilokoan ti saun lialun hani leili soliai xewaian. 10 Masin ti tel kuluiai kakai Haeu kakawen ka imat amuto kumahe seilon ti Haeu tuahe ti aope ie amuto ape nati Haeu. Imat Haeu tai kola tatahan hani amuto tuahe ti aope ie amuto kewen tatahan tetan.

11 Teka soliai akikik ti *Krais, nameniwa ka tehu pon itan ie kumahe xuxumuto wanen. Aile ape amuto tahiwa isiamuto ti ailei saun lialun nake i pahoxai amuto ti ailei saun solian. 12 Lawe ailewa waliko tenen mewenae sawisawin. Na amuto aile ukek ien, teka laha kum soh ti Haeu ma kak sasaxuti amuto, laha paxai tioi soliai woumuto ape laha haxawa axe Haeu taen ti Jises aliama ti hinitiai seilon.

Lawe hongoa kakai teka masiwi ti amuto

13 Haeu tel Masiwi pahan amuto paxai tioiwa ka amuto hahitake masiwi tenen tenen ti tehu pon itan ie. 14 Amuto hongoa kakai tel masiwi tapein ti xuxumuto ma teteka masiwi ti i kilami. I talo laha axiai kawatan hani teka ailei waliko lialun ma sameniai teka ailei waliko solian.

15 Haeu pahan amuto ailewa saun solian lehe seilon tenen tap namilolaha ma anesoalaha ti Haeu, laha monga kak halialuamuto. 16 Nameniwa, amuto ape seilon tenen oxoxain, tuahe kumahe i hakouke amuto ailei lawe waliko ti pahamuto. Woumuto kolawa ka amuto unaui Haeu. 17 Waheniwa teka akikimuto ti Krais ma aile aluiniwa lawe seilon. Amuto kewa hina lomuto ti Haeu ma hongoa kakai tel masiwi tapein ti xuxumuto.

18 Amuto teka unaui seilon, kewa hina lomuto hani teka masiwi ti amuto. Hong usiwa kakaialaha, kumahe mewenae na laha aile aluini amuto, tin hetekie na laha ahian. 19 Se saun solian ti na amuto tolomike lioi ahiai saun ti teka masiwi nake amuto seilon ti Haeu. 20 Na amuto aile ukek ien, hina salangawan ti sameniamuto ma Haeu amuke amuto. Tuahe na amuto kau kawatan ti lialui woumuto, tap salangawan ti sameniamuto.

21 Amuto se teka kahikahi Krais, tetel i kauen kawatan ti hualiamuto ape Haeu pahan amuto usiwa soliai woun kalak na amuto tunahi moloan. 22 Jises Krais tai aile wanen tenen na waliko lialun ma tin i tai pupuluti tel na seilon. d 

23 Ti teka seilon kak alui i, i kum kak halialu aliake laha. Ti i kau kawatan laha hani i, i kum kak hamatau laha ka i kahui aliake. I hani lioi tesol kawatan ien hani mini Haeu, tetel lawe sawisawin ti paxai kolongeniai woi seilon. 24 Puki Jises Krais hani tupuan lehe i mat he *kros ti kaui kawatan ti lialui woukaha. I aile ukek lehe kaha lioi xaxaweni saun tenen lialun ma kaha hana namilokaha ti ailei waliko tenen sawisawin. Nameniwa, Haeu haewiawen amuto nake Jises Krais uke totonamuto ti kaui kawatan. 25 Kemuk amuto masin teka *sipsip laha nahih mitaxia. Tuahe ti aope ie amuto tohea alia haniwen kapi Jises Krais tetel ngahatiamuto. I awawai namilomuto lehe waxi amuto hamalum hahitake nenein ti Haeu.

Copyright information for `SSG