a(Ps 34:12-16)

1 Peter 3

Nauna hani teka hehin salawen

Tin masin amuto teka hehin, amuto paxai tioiwa ka amuto hahitake axoamuto. Ape na lato tahi kakai Haeu, aile tatalewa saun solian hani lato. I xoini kakaiamuto ti itiniai namilolato usiai aweisali Haeu. Na lato ningahi amuto puas usi kakai Haeu hetekie soliai woumuto, tin lato soh kakaian.

Kum namiloi eliliel hasoliai tanome tupuamuto nake tanomamuto kumahe i kola soliai leilomuto. Kum aile hahakila tenen tenen hani ukumuto ma hahakea waliko tenen pate tuah masin gol he tinumuto. Kum soosoi maia tenen kahun pate lalap. Soliaiamuto wanen i ahuma ti soliai woumuto. Haeu namiloi ukek amuto hehin tuah na amuto aile aluini teka seilon liai ma teheni aliake amuto ti usiai namilon. Tenen saun ien se soliaiamuto wanen ti tap tahi lialuan. Lokon ti kuewen, teka hehin ti Haeu tin laha aile saun tenen ien ti kolai solian ti laha. Laha hina namil xoxoan ti Haeu ma laha hong usi axoalaha. Masin *Sara, i hong usi kakai *Abraham tel axoan ma aile hani i hanowi ka tel masiwi. Amuto kola ka amuto masin Sara na amuto aile waliko ti Haeu ukek sawisawin hetekie tap matauamuto kalak na axoamuto ma na seilon liai axi amuto kawatan.

Nauna hani teka wawan salawen

Tin masin teka wawan, amuto aile aluiniwa axoamuto. Namiloi tioiwa ka amuto pamu kuin ti lato. Aile hasoliawa axoamuto nake ati amuto uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan, tetenen i hani amuto ti lalape soliaian. Na amuto aile ukek ien, Haeu hong waxi kamekame ti amuto ti leili lotu.

Nauna hani hatesol kahikahi Krais

Tiliai nauna tetak, amuto hatesol kewa namilomuto teikawe, kolawa tatahan hani tel tel, he wawahenawa ti atemuto wanen ma namiloi kewak seilon liai pate tuah. Na teka seilon kak alui ma na aile halialu amuto, kum kahui aliliake. Aile hasolia haniwa laha nake Haeu pahan amuto ailewa saun tenen ien. Ape i tin i kola soliaian hani amuto. 10 Masin teik kakain he pepai Haeu i ukek,

“Na pahamuto amukei kilan ngain solian
ma soliai totonamuto,
kum kakak kakain lialun
ma kum pupuluti seilon.
11 Saliniwa ailei saun lialun ape ailewa waliko tenen solian.
Lawe puas elieliwa hasoliai wasolamuto.
12 Aile kewak ien nake Haeu tel Masiwi
lawe i ngahati teka seilon sawisawin
ma hong waxi lotu ti laha.
Tuahe lawe i puas pahoxai teka ailei saun lialun.” a 

Teka kahikahi Krais kau kawatan ti ailei saun solian hanowi i

13 Na amuto hik hawane ailei saun solian, kaie teka seilon aile halialu amuto? 14 Tuahe na amuto kau moloan ma kawatan nake ti ailei waliko tenen solian, amuamua. Tanusik amuto. Kum namiloi hahalapa na seilon liai hamatau amuto. Kum maamata teteka uke laha aile halialu amuto. 15 Ti atemuto wanen haxawawa axe *Krais tel Masiwi ti amuto. Na teka seilon kamei amuto sale xoxoi namilomuto ti Krais, kewa namilomuto lawe i apepeas ti haxewaian. 16 Tuahe aile hasoliawa ma hamalehua kakaiamuto hani laha. Kanipetiwa sale nanahiamuto lehe waxi namilomuto kum sului aliake amuto. Ape na laha kak saxuti amuto, laha tahunos ti laha paxaiwa soliai woumuto ti Krais. 17 Nameniwa, na Haeu pahan kaha kau kawatan nake ti ailei saun solian, tenen ien i pamu ewian ti na kaha kau kawatan nake ti lialui woukaha.

18 Kum tataxini nake Krais tin i kauen lalape moloan. I mat ti kaui kawatan ti lialui woukaha ape matean tapai tehue. I tel sawisawin tapein i mat ukei totone teka seilon lialun lehe i hasolia wasolakaha seilon ma Haeu. Kalak teka seilon telei tupuan, Haeu xahateni aliake i ape tap tahi matean.

19 Ape i kaxi ahuti kakaian hani teteka Haeu akeni kongini laha atengi taun ti i hiniti lawe seilon. 20 Ti kuewen wanen laha tale tehitolaha hani Haeu. I sohot lokon ti Haeu to mon atetengi na seilon towiahu ti lialui woulaha. Telok ien *Noa tanomi tea waian lalap nake Haeu hauxa akah hutomiai xux. Mewenae tepanim tolu seilon soh hani leili tea waian ape lato kuosel ti tenen kawatan ien. 21 Telok somui kan ien i kilami *baptais ti kako uke aope ie ti awaiakako ti kawatan ti lialui woukako na kako kaxi ahuti tenen saun ien. Saun ti baptais kumahe ti xaxaweniai lolo he tinukako. Leilon ti kako uke baptais, kako kamei Haeu ti nuhi hauniakako ti lialui woukako. Imat ti baptais, kako masin seilon maten tuahe Haeu hamoiha aliakewen kako. I aile ukek nake i xahateniwen *Jises Krais ti matean.

22 Jises Krais i ape *tone Haeu, i toto sai tepaun minan manau. Haeu hana i Masiwi ti teka *engel spirit solian ma lawe *spirit lialun.

Copyright information for `SSG