a(Prov 3:34)

1 Peter 5

Nauna hani teka masiwi, teka wawan uluha​ ​ ma hatesol kahikahi Krais

Nga ape hina kakain hani amuto tesol masiwi ti teka kahikahi Krais. Nga tin masiwi masin amuto ma ti puki pulak nga paxaiwen ti *Krais kau moloan. Ape taen i aliama, nga tuai hawane i ti lalape pohen ma soliaian ti lawe seilon paxai tioi imuh. Pahak amuto ngahati aluiniwa teka seilon ti Haeu kapimuto. Lawe waheniwa ailei tenen puasain ien masin ti Haeu pahan amuto ailewa. Kum pupuas tuahe ti ukei kahumuto, puas kolawa ka amuto unaui Haeu wanen. Kum tua hone lulungei teteka Haeu hana hahitake ngangahat ti amuto. Kolawa soliai woumuto lehe waxi lato aile usi. Na amuto aile ukek ien, Haeu hani kahumuto waliko tenen pate solian ti tap tahi lialuan, tataen ti *Jises Krais tel ngahat tapein aliama.

Teka wawan uluha, hong usiwa kakai teka masiwi ti amuto. Ape amuto hatesol kahikahi Krais, ti amuto ailele puasain tenen tenen, lawe paxai tioiwa ka seilon liai pate tuah. Ti leili pepai Haeu i ukek,

“Haeu lawe i teheni teka seilon laha haxawa aliake laha,
ape lawe i aile kola soliaian hani teka laha paxai tioi
ka seilon liai pate tuah.” a 
Aile ape teheniwa amuto hani hahitake ngangahat ti Haeu tel pohen wanen, lehe i haxawa amuto, taun ti puki i kilamiwen. Kum namiloi hahakila tenen na waliko. Lioi haniwa Haeu nake i tel ngahat solian ti amuto.

Kewa namilomuto xewan ma kanipetiwa *Satan tel pahoxaiamuto. I masin tok oha lengean na i sasaxax teleiai anan. Haxoxoa namilomuto ti Haeu lehe waxi amuto pon pahoiai Satan. Nameniwa, kumahe mewenae amuto, teka akikimuto ti Krais tesol tesol tin laha kau kawatan nake laha seilon ti Haeu.

10 Tuahe malehe lalape solian ti Haeu. Pahan i hani amuto solian tetenen tap tahi tapoan nake amuto pakata xox kapi Jises Krais. Aile ape muhi kaui kawatan, Haeu haewia aliake amuto, hakui amuto ma haxoxo namilomuto lehe waxi amuto soh hamalum hawane ti soliai ngahat tetan. 11 I tel Masiwi tapein pate pohen lian tehue. *Salan wanen.

Tiliai kakai Pita

12 Nga tatai teik pas ie hetekie huhual ti Sailas, tel akikikako ti Krais. I tel unaui Haeu wanen. Kilan tutuen kakain ti i tapai nga hone amuto tuahe nga tua tai kemuk ie ti hakuiamuto. Nga hone hawane amuto, lawe waliko nga tatai sale lalape soliai Haeu se salan wanen. Aile ape tu xox tatalewa tetan kalak na kawatan tunahi amuto.

13 Amuam ti teka kahikahi Krais ie haniwa amuto. Lato toto tesol ti kumahe xuxulato wanen. Masin amuto, Haeu kilamiwen lato seilon tetan. Amuam ti Mak tin haniwa amuto, tetel i masin natuk wanen. 14 Kolawa amuam hetekie wawahen haniwa tel tel ti amuto.

Nga kamei Haeu ti hatona hasoliai tiamuto hatesol, teka seilon ti Krais.

Copyright information for `SSG