1 Thessalonians 5

*Tesol akikimite ti *Krais, amite kum tai kakane aheke amuto sale aliai *Jises Krais. Amuto tioi tehu ngain ien i sohot hanowi hawane seilon ti xuxuina i sohot ti ipong. Tataen ien, na seilon ukek lawe waliko ape solian ma taun lialun kum tunahi laha, kawatan lalap sohot hahutuia hani laha hanowi moloan ti hehin na i hatakaha akaik. Ape laha kum salia uke.

Tuahe amuto tesol akikimite ti Krais, amuto kumahe leili tilokoan ti saun lialun. Aile ape tehu ngain ien i kum sohot haonga amuto hanowi tel seilon ti xuxuina i sohot haonga tel tame ing. Amuto leili xewai saun solian. Kako teka *kahikahi Jises, kako kum ailele saun lialun hanowi na kako toto leili tilokoan. Aile ape kako kum hahanowi teka laha kum soh ti Krais. Laha masin seilon ti i mamatih, i kum tioi waliko ti i sosohot. Kum luhuluh uke waliko i sohot haonga amuto. Tahiwa isiai pahamuto ti ailei saun lialun. Ipong se taun ti seilon matih ma tin taun ti seilon un taxitaxia. Tuahe kako seilon ti ailei waliko tenen sawisawin. Aile ape kako tahiwa isiai pahakako ti ailei waliko tenen lialun. Namilokako kewa xoxoan hani Krais hetekie lalape wawahen. I awai kako masin teik samen ti awaiai patanawe seilon leili taun ti hile. Tu xox tatalewa ti namilokako ka Jises i awai kako ti kawatan ti lialui woukako. Xoxoi tenen namil ien i awai kako masin tehu kapu samen seilon hapuasa awaiai patulaha taun ti hile.

Kumahe Haeu kilami kako ti ukei kawatan ti lengean. I namiloi ka Jises tel Masiwi awai kako ti kawatan ti lialui woukako. 10 Jises mat ti ukei totonakako lehe kako teka kahikahin, teka laha matewen ma teka moihin tutuen, kako hatesol to kapin. 11 Aile ape hualiwa ma hakuiwa amuto tel tel ti tu xoxoa ti Jises Krais masin ti hoi amuto ailele.

Tiliai nauna ti Pol hani teka Tesalonika

12 Tesol akikimite ti Krais, amite kamei eliel amuto ti hongoi kakai teka masiwi laha puas eliliel wasolamuto ma laha nanau amuto waliko tenen amuto teka kahikahi Krais usiwa. 13 Paxai tioiwa ka lato pate seilon tuah ape waheni hawanewa lato nake ti pupuasalato. Kum hilehil ma he wawatak.

14 Tesol akikimite ti Krais, amite kamei amuto nau elieliwa teka nunuxa ti ailei puasain, kakane hamatuawa teka laha mamata ma hiena, hualiwa teka tap kuilaha ma kum aile lilioi hualialaha. Lomuto kum lilialu na seilon aile talesi amuto. 15 Kum kahui aliliake saun lialun ti seilon aile hahani amuto. Lawe aile hasolia haniwa amuto tel tel ma teka seilon liai.

16 Amuamua ti leili taun solian ma lialun. 17 Lawe lotu haniwa Haeu. 18 Kak kemulik haniwa i ti lawe waliko. Aile hatapoa tesol waliko ien nake Haeu pahan amuto teka kahikahi Jises Krais ailewa.

19 Kum kokongini puase *Holi Spirit. 20 Kum hong wawatakai kakain ti Holi Spirit hanamiloa teka kahikahi Jises kakaxi. 21 Hong kolongeni aluiniwa hatesol kakain. Uke auniwa kakain tenen sawisawin. 22 Saliniwa ailei hatesol waliko tenen lialun.

23 Amite kamei Haeu, tetel i haewia hawane leilokako, ti aile hasohotuamuto seilon sawisawin tenen i amuke. Amite kamei Haeu hualiamuto lehe amuto salini tatale hatesol waliko tenen lialun waxi tap tel pon tieniamuto ti tenen na waliko tataen ti Jises tel Masiwi ti kako aliama. 24 Haeu pahan amuto sohot seilon tenen pate i amuke. I huhuali amuto nake lawe i aile usi waliko ti i kakawen.

25 Tesol akikimite ti Krais, tin amuto lotu hualima amite. 26 Amuam hetekie wawahen ti amite haniwa hatesol akikimite ti Krais. 27 Nga hone amuto ti hahitake axe Jises tel Masiwi ka ridaiwa teik pas ie haniwa hatesol kahikahi Jises Krais.

28 Amite kamei Jises tel Masiwi ti kako ti aile hasolia hawane haniamuto hatesol.

Copyright information for `SSG