1 Timothy 1

Teik pas ie tataiak nga Pol tel *aposel ti *Jises Krais hani o Timoti. Haeu tetel awaiakako ma Jises Krais, tetel i hasohotu lawe waliko ti kako to mon atetengi, lalu hauhua kilami nga aposel.

Timoti, o masin natuk wanen nake o soh hawane kakai Haeu ti nga kaxi ahuti haniwen o. Nga kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi ti kako lehe lalu kola lalape soliaialalu hetekie tatahan ma hatona hasolia tiam.

Hahongohong ti sale teka hanaui waliko kumahe salan

Timoti, o tiliwen Epesus, masin ti nga honewen o ti nga lua salili o hani texux xux Masedonia. Hina seilon laha hahanau waliko tenen kumahe salan. Kakane elieliwa laha kum ailele. Honewa laha kum kakaxi meng tenen kumahe salan ma lioiwa kakain weluwelun ti nenex. Waliko tenen ien hatanoi lungelunge ma halialui wasol. I kum huali uke seilon ailei puase Haeu. Mewenae na namili seilon xoxoan ti Haeu laha pon ailei waliko ti Haeu pahan.

Nga hani o tenen puasain ien nake Haeu pahan seilon he wawahenawa ti leili atelaha. Laha pon kolai wawahen tenen ien na namilolaha xewan ti tioiai waliko solian ma lialun hetekie na namilolaha tin xoxoan wanen ti Haeu. Hina seilon laha sel ti saun tenen ien ape laha to aile kakapitini kakain tenen tap pupuasan. Pahalaha lehe seilon paxai tioiwa ka laha *teka hanaui nauna ti Moses tuahe laha kum xeu waliko ti laha kakak kalak laha kak mamatuke hanowi ka laha tioi.

Kako tioi ka tesol nauna ien solian na seilon puas usi aluini. Kumahe Haeu aile tanomi tetesol nauna hani teka laha hong tamani kakaian tuahe kane teka xaputiai nauna tetan ma tahiai kakaian, teka laha kum nam waxi i ma aile haweluwelu saun lialun, teka laha namiloi ukek i kumahe tuah ma laha kum lotui i, teka laha telei tamalaha ma tinalaha, ma teka laha telei seilon liai. 10 Tesol nauna ien tin kane seilon tenen laha to ailele saun lialun ti wawan hehin, teka laha ailele sikisiki tenen ti pate hienain, teka laha lungei waxi seilon ape hangaini hani unaui seilon liai, seilon ti weli puputa, teka laha putini laha aile waliko ma teka laha to ailele waliko liai tenen lialun. Na laha to ailele tesol waliko ien, laha pahoxai kakain salan i ahuma ti Haeu. 11 Tenen kakain salan ien kako tunahi leili tenen meng pate solian ti Jises. Haeu tel pate tuah hani nga kaxi ahutian.

Pol kak kemulik nake ti *lalape soliai Haeu

12 Nga kak kemulik hani Jises Krais tel Masiwi ti kako, tetel i hakui nga ailei puasan nake i namiloi ukek nga unauan solian ma i kilami nga puas tetan. 13 Kalak ti imat lawe nga kak saxuti Jises Krais ma aile halialu hawane teka kahikahin, ti lalape *tatahan ti Haeu, i kum axi nga kawatan. Lokon ien nga tai soh ti Jises Krais ape waliko ti nga ailele, nga kum tioi ka lialun. 14 Kalak wouk pate lialun, Haeu aile kola lalape soliaian hani nga ape i hani nga namil xoxoan ma wawahen tenen Jises Krais hina.

15 Tenen kakain ie se pate salan wanen ma lawe seilon hong sohoa. Jises Krais sohot hanima tehu pon ie awaiai seilon ti kaui kawatan ti lialui woulaha. A nga tel pamu lialuan ti lawe seilon lialun. 16 Tuahe kalak wouk lialun, ti lalape tatahan ti Haeu, i kum axi nga kawatan. Jises Krais i kum saxoh lengeiniak tel seilon pate lialun. I aile kola ka teka seilon lialun liai, tin i pon laha soh tetan ape laha pon ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. 17 Aile ape kako haxawawa ma amukewa Haeu lian tehue. I tel Masiwi tapein, nenein tetan tap tahi tapoan. I tap tahi matean. Tap tel ningahi uke i. Telawe i Haeu. *Salan wanen.

Pol kak hakui Timoti

18 Timoti tel natuk, waliko ti nga hohone o ailean, masin ti *teka kuluiai kakai Haeu kakawen imat sale puasam. Nga hanamena o lehe o puas hapoponowi kakaialato kalak hina seilon laha pahoxai o. Tu xoxoa masin tel seilon kuin leili hile. 19 Haxoxo tatalewa namilom ti *Krais ape ailewa saun tenen o tioi ka sawisawin. Hina seilon laha lioiwen saun tenen ien ma xoxoi namilolaha i putawen, hanowi tea waian na i oh manan he hok. 20 Leilolaha Himeneus ma Aleksanda. Hauhua nga hani lioiwen *Satan lehe ti lalape kawatan ien lalu paxai tioi lialui woulalu ape lalu aile tapeini kak halialui Haeu.

Copyright information for `SSG