1 Timothy 3

Sale teka masiwi ti kahikahi Krais

Na tel seilon pahan wanen i sohot masiwi ti teka kahikahi Krais, i namiloi kewak tenen puasain ien pate tuah wanen. Tenen kakain nga kakak ie se salan wanen. Aile ape i kewa seilon tenen tap tel pon tienian ti tenen na waliko. I hamalumua kapi telawe axoan. I kewa seilon namilo ti tahiai isiai pahan ti ailei saun lialun. I ailewa saun tenen ti seilon liai sameni. I kewa seilon tenen i amuke auniai soliwa ma tin i pon hanaui seilon liai. I kum un kakasia unum ailan. I kewa seilon ti watakaiai hilehile ma kak hapatapat kapi seilon liai tuahe i kewa seilon ti hasoliai wasol. I kum halepelep moni. I ngahati hasoliawa teka lohe ingan. I hanau hasoliawa natun ti hong tamaniai kakaian. Na tel seilon kum pon ngahati hasoliai teka lohe tehu ingan, pamu i kum pon ngahati hasoliai teka kahikahi Krais. Kewa i kumahe seilon ti i sosohotua kahikahi Krais pala aope uke i sameni aliake i ka i sohot kosea masiwi. Na i aile ukek ien, Haeu axi i kawatan tenen ti i hanimu *Satan. Tel masiwi ti teka kahikahi Krais ailewa saun solian lehe teka seilon laha kum soh ti *Krais laha kak sameni i. I kewa tap woun lialun lehe tap seilon misahi i ape i kum put hani totohong ti Satan.

Tin masin teka masiwi laha pupuas hahitake masiwi ti teka kahikahi Krais, laha ailewa saun tetenen ti teka liai sameni. Kewa laha seilon tenen kumahe leholaha huoka. Laha kum un kakasia unum ailan ma kum pupuluti seilon ukei moni. Laha hana hatapoa namilolaha ti usiai lawe kakain ti Haeu hatakei haniwen kako. 10 Imat ti laha kilami teka masiwi ti teka kahikahi Krais, paxai aluinimua woulaha ma puasalaha.

11 Axoalaha tin kum kak hahalialu seilon liai. Laha kewa hehin tetenen seilon liai sameni. Laha tahiwa isiai pahalaha ailei saun lialun ma aile usiwa saun solian ti puki laha ukek laha aile.

12 Tel masiwi i pupuas hahitake teka masiwi ti teka kahikahi Krais, i hamalumua kapi telawe axoan ma ngahati hasoliawa teka lohe ingan. 13 Teteka masiwi na puasalaha solian, teka liai namiloi ukek laha seilon pate tuah ape puki laha kak matut uke sale xoxoi namilolaha ti Krais.

Pol kaxi waliko ti Haeu hatakei sale *Jises Krais

14 Pahak wanen nga tahia kosea hani kapim tuahe nga kum tioi aluini loke tahiaiak. Aile ape nga tai tesol nauna ie hani o. 15 Na o ridaiwa teik pasuk ie, o tioi saun tenen ala teka kahikahi Krais aile nake laha seilon ti Haeu, tetel pate pohen. Masin ti tehu kuku tuah i sekui haxoxo tehu ing, tin masin teka kahikahi Krais laha tu xox ti meng salan ti Haeu lehe i puas ti teka seilon liai.

16 Lawe waliko ti Haeu hatakei hani seilon sale Jises Krais se pate tuah ma salan wanen. Masin ti tenen pak i ukek,

Jises Krais i sohot seilon wanen.
*Holi Spirit kola hani kaha ka i tel Nati Haeu.
Teka *engel ningahi i muhin ti
Haeu xahateniwa i ti matean.
Ti Haeu waxi i hani tonan,
i kola lalape pohen ma soliaian.
Teka kahikahi Krais kaxi sasawateni mengon
hani teka seilon ti tesol tesol
ape kilan ti laha soh tetan.
Copyright information for `SSG