1 Timothy 4

Pol kakak teka mengolaha puputa

*Holi Spirit kak hahaxewa ka imat ti aliai *Jises Krais hina seilon laha aka lioi namilolaha ti usiai kakai Haeu ape laha hong usi teka laha hahanau meng tenen puputa i ahuma ti *spirit lialun. Tesol hanaui seilon ien leholaha huoka ma laha puluti seilon ka mengolaha salan. Nake ti lialui woulaha laha kum tioi waliko tenen solian ma na lialun.

Laha halini na seilon sal ma aniai hina an. Tuahe Haeu namiloi ukek ewi na seilon sal ma i tanomi hatesol an lehe teka laha tioi ma soh kakaian laha amuke hahuonen ape kak kemulik hani i. Lawe waliko ti Haeu tanomi se solian, kako kum wawatakai na tenen, waxi amukewa ma kak kemulik haniwa i. Puki Haeu ukek lawe waliko i tanomi se solian ape na kaha kak kemulik hani i, namilokaha tin i ukek tesol waliko ien solian.

Tel unaui *Krais solian

Timoti, na o hanau tesol nauna ien hani teka akikikako ti Jises Krais, o tel unaui Krais wanen, tetel i lap hetekiema kakain salan ti Haeu ma puas usi hatapoan. Kum sohosoh leili kakain ti seilon tua aile tanomi ma tap pupuasan tuahe hanau elieliwa o waliko tenen Haeu pahan. Solian na seilon puas ti hakuiai tupualaha tuahe pamu tuah na laha puas usi kakai Haeu nake i hani laha tonain solian ti aope ma ti imuh kapin, masin ti i kakawen.

Waliko ti nga kakak ie pate salan. Lawe seilon hong sohoa ma nameni konginiwa. 10 Kako teka kahikahi Krais puas eliel hahawane nake kako hana hatapoen namilokako hani Haeu, tetel pate pohen. I tetel awaiai lawe seilon ti kaui kawatan ti lialui woulaha kasinan teteka laha soh tetan.

11 Hanaua teka seilon tesol waliko ien ma honewa laha puas usian. 12 Kum hahani seilon liai nam teheni o nake o uluha. Ailewa saun solian lehe teka kahikahi Krais paxai ukene. Lawe kakawa ma ailewa waliko tenen solian, waheniwa seilon liai ma kum ailele saun lialun. Hana hatapoa namilom haniwa Haeu. 13 Imat ti nga tahia hani kapimuto, lawe ridaiwa pepai Haeu hani teka kahikahi Krais, hanaua laha aweisali Haeu ma kak hakuiwa laha puas usian.

14 Aile tatalewa tenen puasain ien pake Haeu huali o ailean masin ti Holi Spirit hanamiloa teka masiwi kakaneam lokon ti laha hana minalaha patul tetam ti lotu hualiam. 15 Puas usi hawanewa tesol waliko ien ti atem wanen lehe lawe seilon ningahi ka wawahen tetam ma wasolamulu Haeu i to soli aheahewa. 16 Kanipetiwa nanahiam ma lawe pupuasam. Hanaua mewenae waliko tenen salan. Kum lilioi kakai Haeu lehe i awai o ma teka laha hong usi kakaiam ti kaui kawatan ti lialui woumuto.

Copyright information for `SSG