a(Deut 25:4)
b(Deut 25:4)

1 Timothy 5

Nauna ti Pol hani Timoti sale neiniai teka kahikahi Krais

Kum tutumei tel wawan pamu salaimat tuahe kak hamalehua hasawian hanowi ti na o kakane tel tamam. Aile haniwa teka wawan uluha hanowiwa ka laha ukalam wanen. Aile haniwa hehin tenen pamu salaimat hanowi ti o aile hani tel tinam ape teka uluha masin ka laha tuam wanen, kum wawaleni laha.

Honewa teka kahikahi Krais ka laha auniwa ma kolawa saun solian hani teka hehin axoalaha matewen a tap seilon aunialaha. Tuahe na tel hehin axoan matewen a i hina natun, tesol natun kolawa woi Haeu ape auni kahui aliakewa tel tinalato. Saun tenen ien i hamuamua Haeu.

Hualiwa teka hehin axoalaha matewen, namilolaha xoxoan ti Haeu a tap seilon aunialaha. Teka hehin ien laha lotu ngain ma ipong kameiai huhual ti Haeu. Tuahe teteka hehin axoalaha matewen a laha tua nam waxi hamuamuaialaha, laha masin seilon maten, laha kum hani *Holi Spirit ti kapitialaha. Kaxi kuluiwa nauna ie haniwa teka kahikahi Krais lehe laha puas usi ape tap tel i howini halialu laha.

Tel na i kum auni hasolia akikin, kasinan na i kum auni teka lohe ingan, i kola ka namilon kumahe xoxoan ti Haeu ma i tel seilon pamu lialuan ti teka laha kum soh ti Haeu.

Tai hanawa axe teteka hehin axoalaha matewen, ahangulaha kumahe itan ti 60 ma laha hahamalum kapi telawe axoalaha ti lokon axoalaha moihin tutuen. 10 Hualiwa teka hehin ien na axalaha lalap ti soliai pupuasalaha. Puasain tenen masin ie: auni hasoliai natulaha, ngahatiai teka soliwa, teheni aliakealaha ti aile kolai saun ti wawahen hani teka kahikahi Krais, hualiai teka laha leili kawatan ma ailei saun solian tenen tenen hani seilon liai.

11 Tuahe kum hahana axe teka hehin axoalaha matewen a laha uluha tutuen, uke ti isiai tupualaha laha nam maluhe puasalaha ti *Krais. 12 Na i sohot ukek ien, laha hahitake lengei Haeu nake laha aka lioi tenen puasain ien ti kemuk laha kak tutuoha ailean. 13 Tin laha uke nunuxa ailei puasain ma lolia mimisah hani ing tehu tehu. Laha tua nihini laha hani waliko ti seilon liai ma kakak waliko ti ala kumahe ti laha kak. 14 Nauna tetak hani tesol hehin ien ukek, laha sal uleawa ma auni hasoliawa axoalaha ma natulaha lehe teka seilon watakaialaha kum howini halialu laha. 15 Nga kak ukek nake teka ti laha talewen tehitolaha hani Haeu ape laha ailele waliko tenen *Satan pahan.

16 Na tel hehin kahikahi Krais i hina akikin hehin ti axoan mat saliliwen, kewa i aunian lehe i kum hakawata teka kahikahi Krais liai. Laha hualiai teteka hehin axoalaha matewen ti tap seilon aunialaha.

17 Teka kahikahi Krais, aile aluiniwa ma kahui haponowiawa teka masiwi ti neini hasoliaiamuto, hanauamuto ma ti kaxi haniamuto *meng solian ti Jises Krais. 18 Masin ti teik kakain he pepai Haeu ukek, “Kahui hasoliawa teka seilon na laha pupuas.” a  Tin i ukek, “O kum xioti mimingini awe tok bulmakau ti halinian aniai komem ti o hahapuasa i ailei tenen puasain ti selaiai komem ti he ulin.” b 

19 Kum hong wawaxi na seilon telawe sului tel masiwi ti teka kahikahi Krais, mewenae na seilon hua ma na tolu kakaxi ka lato ningahi i aile waliko tenen lialun. 20 Na tel i aile waliko tenen lialun, kaxi hatakei haniwa teka kahikahi Krais lehe ape laha mamata ailei saun lialun.

21 Usi hatapoa hatesol nauna ien, kum aile nenexi seilon. Nga kak ukek ie ti puli Haeu, *Jises Krais ma teka *engel ti Haeu.

22 Kum saxohuxoh kilamiai masiwi ti teka kahikahi Krais, paxai aluinimua woulaha. Kum tutuai seilon ailei saun lialun a puki o haelieliwa lehe o hamalum seilon tenen ti Haeu amuke.

23 Kum unuun mewenae kan, tin unua teik kokole waen hualiai tiam nake lawe o tinu.

24 Nameniwa tetenen ie. Hina seilon saun lialun ti laha take kosea. Aile ape o tioi woulaha imat ti o paxai kolongeni laha. Tuahe teka liai, saun lialun ti laha seilon po tioi imuh. 25 Tin masin, hina seilon saun solian ti laha take kosea. Tuahe teka liai, saun solian ti laha seilon kum paxai tioi hulutini, laha po tioi imuh.

Copyright information for `SSG