1 Timothy 6

Teka kahikahi Krais laha unaui seilon, laha kolawa puasain solian ma hong usiwa teka masiwi ti laha lehe teka seilon liai kum kak teheni Haeu ma hanauan ti kako. Na teteka masiwi lato tin kahikahi Krais, tesol unaualato lato kum nanamiloi ka ewi ti tahiai kakaialato. Laha nameniwa ka laha se hahitakalato. Ala pamu laha puas eliel ahewa nake laha pupuas hualiai seilon ti Haeu, teteka laha waheni.

Teka hanaui waliko tenen puputa ma teka halepean ti moni

Timoti, hanaua teka kahikahi Krais tesol waliko ien ma kak hakuiwa laha aile usian.
Tel na i hanau waliko liai tenen, i kum onoteni kakain salan ti *Jises Krais tel Masiwi. Kumahe i huhuali seilon ailei saun solian ti Haeu pahan. Tel seilon ien i namiloi haxawa aliliake i. I sokok i tioi hatapo waliko tuahe tap wanen titioan. Pate i waheni kak hapatapat kapi seilon ma lungelung sale kakain. Tesol waliko ien i hasohotu tumetume ma aile seilon six lalolal ti namil lialun hani seilon liai. Tin i aile laha kak halialu seilon ma namilolaha lawe lialun nake seilon liai xoini laha ti tenen na waliko. Tin laha kum paxai tioi waliko tenen solian ma lialun ma lawe laha kak hilehil kapi seilon liai. Laha kum paxai tioi waliko tenen salan ma puputa. Laha sokok laha uke kilan soxi na laha hanau seilon sale Haeu.

Tuahe soxi kilan i kum hapono hasolia totonakaha. Mewenae na kaha hana hatapo namilokaha hani Haeu ma kaha amuke waliko tenen ti kaha hina, Haeu hapono kaha. Pake tap tenen waliko kaha hina ti kaha takahama ape tin tap tenen waliko kaha waxi ti kaha ti kaha mat. Aile ape na kaha hina an ma sosokaha, kaha amukewa waliko ien.

Teka pate pahalaha isian lehe laha kilan soxi, isian ti laha i aleheteni laha ape laha put ti ailei waliko tenen lialun. Tesol isialaha ien aile halialu laha ape laha lialu tautamus masin na tea waian i taxix itax leili laman lalap. 10 Xoxoi namil ti moni se puole waliko lialun tenen tenen. Hina seilon laha hana hatapo namilolaha ngahoi moni ape laha tale tehitolaha hani Haeu. Aile ape laha kau lamani kawatan masin seilon ti i tapuhi aliake i ngol.

Tapeini nauna ti Pol hani Timoti

11 Tuahe o Timoti salini hatapoa hatesol waliko lialun ien nake o seilon ti Haeu. Haelieliwa ka o aile waliko mewenae sawisawin, lawe ailewa waliko tenen Haeu pahan hetekie xoxoi namilom tetan. Waheniwa seilon liai ma lawe aile aluiniwa laha. Kum aka lilioi puase Haeu kalak kawatan tunahi o. 12 Masin tel seilon leili lokolokoi wa, i hana hatapo namilon ti ukei kahun ti tehu lokoloko ien, tin masin o hana hatapoa namilom haniwa Haeu. Aka haxoa tonain kapi Haeu ti i haniwen o. Nameniwa o kak ahutiwen ka o soh hawane ti Jises Krais ti puli kilan seilon. 13 O tioi kewak, nga hahani o tesol nauna ien ti puli Haeu, tetel i axi hanawain hani lawe waliko moihin. Jises Krais tin i papaxai. I tetel i kaxi ahuti xoxoi namilon ti Haeu hani Pontius Pailat. 14 Usi hatapo hawanewa tesol nauna ien lehe tap tel i pon tieniam ti tenen na waliko, atengi tataen ti Jises Krais tel Masiwi aliama. 15 I po aliama taun ti Haeu kilamiwen. Haeu se pate tuah ma sawisawin. Telawe i neini hahatapo lawe waliko. I Masiwi tapein ti lawe masiwi. 16 Mewenae i tap tahi matean. Lalape xewai totonan, tap tel xohi uke hani kapin. Tap tel niningahiwen i ma tin tap tel pon ningahian. Kako haxawawa axan ma sameniwa lalape pohen lian tehue. *Salan wanen.

17 Honewa teka laha kilan moni kum hanasanas. Laha kum hana hahatapo namilolaha hani soxialaha nake i kum pon hualialaha. Hana hatapoa namilolaha hani Haeu. I tetel i waxeni kako lawe waliko ti hamuamuaiakako. 18 Honewa laha hapuasawa moniulaha ti hualiai seilon liai. Lawe aile hakilawa waliko tenen solian ma laha kewa ongawi ti axiai soxi hani teka seilon laha tae ti tenen na waliko. 19 Na laha aile ukek ien, laha masin seilon tenen laha ahingini waliko tenen solian ti hapuasai imuh ma totonalaha uke he tuah nake puki Haeu neneini nanahialaha.

20 Timoti, ngahati hasoliawa hatesol waliko ti Haeu hani o ngahatian. Kum tutuai teka ailei kakain tenen tap pupuasan, tetenen i teheni axe Haeu ma i pahoxai kakain salan tetan. Laha namiloi ukek laha pamu anesoan tuahe tetenen ti laha hahanau kumahe anesoin wanen. 21 Hina seilon laha soh tetenen ien ape laha aka lioi puas usiai kakai Haeu.

Tiliai kakaiak nga kamei Haeu lehe i aile hasolia hawane hani amuto hatesol.

••••••••••

Copyright information for `SSG