a(Jer 9:24)

2 Corinthians 10

Pol kak pahoi teka laha teheni pupuasan

Hina seilon wasolamuto laha ukek ka nga pate masop ti nga kapimuto ape na nga kumahe ien nga tai hani amuto pas tenen ahian. Tuahe paxaiwa, nga kak hahamalehu kakaiak hani amuto tin hanowi ti na *Krais aile. Nga kamei eliel amuto, kum hong wawaxi kakaialaha lehe na nga tahia haniwa kapimuto nga kum kak hahia hani amuto hanowi ti na nga tumei teteka laha ukek ka amite tesol *aposel nanahiamite tuahe masin teka laha kum soh ti Haeu.

Amite tesol aposel se seilon masin teka liai, tuahe sale pahoian ti amite hani teka laha aile halialu amite ma pupuase Haeu kumahe masin ti teka laha kum soh ti Haeu. Paxaiwa, amite kum hapuasa pa tenen seilon ti hile hahapuasa. Amite hapuasa lalape pohe Haeu ti xoiniai kui pupuase *Satan. Ti aweisal tewau ien amite xoini hatapo teka laha pahoxai kakai Haeu. Ti seilon hanasanasake laha ma eliliel siainiai teka liai ti tioiai Haeu, amite kola hawane ka laha kumahe wanen salan. Tin amite waxaini itiniai namili seilon lehe laha usi aweisali Krais. Aile ape muhin ti amuto teka Korin kola hawanewa ka salan amuto se unaui *Jises Krais, amite nau hasawi teteka ti amuto laha tahi nauna tetan.

Amuto paxai aka mataini hawanemua imat ti amuto aile tenen na namil. Hina seilon laha kak matut ka laha se unaui Krais a amite tesol aposel kumahe. Amuto paxai tioiwa ka amite se unaui Krais wanen tin masin lato. Kalak na nga kak matuke masiwiamite ti Jises Krais tel Masiwi haniwen amite, nga kum hienake. Pake i kilami amite masiwi ti hualiamuto lehe amuto sohot soli ahe tatale kahikahi Krais, kumahe ti haputai xoxoi namilomuto tetan.

Kakaiak leili pasuk, namilok kumahe ti hamatauamuto. 10 Nga kak ukek nake hina seilon laha ukek ka kakaiak leili pasuk pate ahian ma kuin wanen ti lungeiai seilon, tuahe ti na nga kapi laha nga masin seilon tenen tap ailelean ma kakaiak laha nam teheni. 11 Seilon tenen masin, laha paxai tioiwa ka waliko ti nga tatai leili pasuk tin tuahe masin na nga pupuasake ti wasolamuto.

12 Teteka ti laha pahoxai amite, laha kak hahaxawa laha hani seilon. Lehe amite kolongeni ukek ia amite hani seilon tenen soliaian ien? Laha kolongeni aliliake laha hani puki laha ma paxai kolongeni aliake laha ti puki anesoalaha. Namilolaha pate i tae.

13 Tuahe amite tesol aposel, amite kum tua hahaxawa amite. Amite kak matut mewenae sale puasain ti Haeu hahani amite. Leili tenen ien se puasain ti amite ailele wasolamuto. 14 Kumahe amite tua itini amite ti amite ukek amite masiwi ti amuto. Amite se teteka imat wanen ti xaui luaiamite hani kapimuto ti kaxi ahutiai *meng solian ti Jises Krais.

15 Tin amite kum ukeke ax lalap ti puase seilon liai. Ti namilomuto hani Haeu to xox tatalele, pon amite mon ka lomuto hani amite i lap ahe onoteni hawane pupuasamite wasolamuto. 16 Ape ti pupuasamite naxia lap ahewa, i pon amite kaxi sawateni aheke meng solian ti Jises Krais hani teka seilon laha tai hong. Amite kum puas tetesol ti teka liai puasawen ien nake lomite kum al amite sameni aliake amite ti waliko teka liai ailewen wasole seilon. 17 Masin ti leili pepai Haeu i ukek,

“Na tel pahan i sameni tenen na waliko,
sameniwa mewenae waliko ti Haeu tel Masiwi aile.” a 
18 Aile ape tel na i sameni aliake i, i kumahe tuah. Tuah wanen tetel ti sasameniai Haeu.

Copyright information for `SSG