2 Corinthians 11

Hahongohong ti Pol sale teka kumahe salan *aposel

Amuto nati hong lungeimua kakaiak kalak ti haniwa amuto uke masin ka nga tua kak lalolal ti sameni aliakeak. Nga tioi saka amuto hong tutuen nga. Nga halepelep hawane ti amuto. Masin na tel seilon pahan tel natun hehin pate sawisawin ti na i hasala hani tel axoan, tin masin pahak wanen amuto pakata hawanewa kapi *Jises Krais ape hamalum kapitawa kapin. Tuahe i hamatau nga uke amuto hongeni seilon tenen puputa neini hakalala soliai pakataiamuto kapi *Krais hanowi ti *Satan i uke tanome weiko ape puluti hakalala *Iv. Nga kak ukek nake hina ti amuto hong amuke teka laha kakaxi kakain liai tenen sale Jises ti amite kaxiwen. Laha kakane amuto ukei spirit ti kapitiamuto tuahe i kumahe tenenawe masin tenen amuto kewen ti ape amuto sohoa ti Jises Krais. Laha ukek laha kaxi ahuti hahani amuto *meng solian, tuahe pate i sel ti tenen meng solian ti Jises Krais ti amuto hong waheniwen.

Nga kum paxai ukek ka hina tewau aweisal teka seilon ien pamu tuah tetak, kalak puki laha namiloi tanomi ka laha se aposel tenen solian tapein. Nga uke kumahe anowian ti towiai kakain tuahe nga hina anesoin. Ala amuto tioiwen nake amite kola hakila haniwen amuto leili hanauan ti amite.

Nakon nga talesiwen la, ti nga kum uke kahuk ti kaxi ahutiai meng solian ti Krais hani amuto? Ti kolai lok hani amuto nga teheni aliake nga. Nga uke halapawen moni ti ailei pupuasak ti teka kahikahi Krais liai lehe nga tua puas lioa hualiamuto. Ti nga kapimuto, nga tai hahakawata na tel. Nga tai kakamea huhual ti amuto nake tesol akikikako ti Krais lato luama ti Masedonia, lato axi haponoen nga lawe waliko ti nga tae. Nga haeliel hahawane lehe nga kum hakawata amuto tuahe na tenen ape tin tap nga po aile hasohotu. 10 Ape leili hatexux xux Akaia tap tel i pon hakonguak ti kak matukei tenen ien. I pon ti amuto soh tetenen masin ti amuto tioi ka kakain salan ti Krais leilok. 11 Kum namiloi ukekek ka nga kum hongeni waxiai kahuk nake nga watakai amuto. Kumahe masin ien. Puki Haeu tioi ka nga waheni hawane amuto.

12 Nga aile kapitini tatale saun tetenen nake pahak nga mingini awe tetesol seilon laha sameni aliliake laha ka pupuasalaha tin masin pupuasamite tesol aposel. 13 Tesol seilon ien kumahe salan aposel. Pupuasalaha i tua pupuluti seilon. Laha haeliel lehe seilon keekewak laha ailele puase Krais, tuahe salan tetan laha kumahe unaui Krais. 14 Nga kum tataxini na i sohot ukek ien nake puki Satan putini uke na i hanowi engelai Haeu hetekie xewaian. 15 Tin i kum hahataxina kako na tesol unaui Satan laha putini uke na laha hanowi teka unaui Haeu wanen. Hina ngixin ti ape laha uke hapoponowi kahulaha usiwa waliko ti laha ailele.

Pol kakak kawatan tetan

16 Masin ti nga kakawen, kum namiloi ukekek nga tua kak lalolal sameni aliakeak. Ape kalak na amuto namiloi nga ukek ien, nati hongoa nga. Na amuto hong teka seilon ti puputa, tin i pon amuto hongomua na nga kak samenimu nga teik. 17 Amuto tioi ka waliko ti nga kakak ie kumahe i usiusi woi Jises tel Masiwi. Na nga sameni aliake nga, se masin seilon tenen i tua kak lalolal. 18 Tuahe kilan seilon laha hanasanasake laha hanowi ti teka laha kum tioi Haeu ailele. Aile ape tin nga hanasanasamu. 19 Nga namiloi ukek ala amuto hong waheni kakaiak. Lawe amuto waheni hongoi teteka seilon laha putini laha ailele puase Haeu kalak amuto sokok amuto pate seilon namilo. 20 Salan tetan amuto hongeni laha ti toheni ahuahu amuto. Tin amuto sowini na laha aile ka laha kahih ti amuto, na laha pisi amuto, na laha haxawa axalaha ti teheniamuto ma na laha aile isisihi kinawemuto. 21 Tuahe amite tesol aposel, tap wanen amite nanamiloi ti aile hani amuto ukek ien. Nakon lehe nga hienake?

Aile ape nga tin nga pon kak matut sale waliko ti teka pulutiamuto kak hanasanasake, kalak uke i hakouke nga hanowi ka seilon tenen i tua kak lalolal.
22 Laha ukek laha se *Ju, kewak? Nga se tin. Laha kaxi laha ti *Israel. Nga tin. Na laha ukek laha kahi nati Abraham, nga tin kahi natun. 23 Laha kak matut ka laha unaui Krais. Nga se unauan pamu soliaian ti laha. Nga tioi tenen kakaiak ien masin kakai seilon taxitaxia. Tuahe pamu puas eliliel nga, tin pamu nga kalabus hakilawen. Pamu lialuan xaxax ti laha hani nga ma nga lawe moxemoxe matein. 24 Teka Ju hetiwen nga uke he tepanim. Ti hetiak tehu, hehet laha hani nga 39. 25 Uke he toluhu teka *Rom heti nga ani pata. Tehu laha hokai nga pot ti teleiak. Uke he toluhu waian oh manan ti nga kuoku. Tehu liai nga man akaka itax ngain ma ipong hatehu. 26 Tap tahi tiliai luaiak. Kilan kawatan tunahi nga ti luaiak he kan ma itax, leili taon ma toan, ti teka xai keliai soxi, ti teka akikik Ju ma ti *teka kumahe Ju, ma ti teka laha putini ka laha kahikahi Krais. 27 Nga puas makeh usi hawane ma kewi lawe tap matihuin. Kilan taun lawe kinawek paxepaxe ma hitolo tunahi nga ti tapoi an. Tin kilan ngain nga peu lialu, tap puxux awaiak ti waiwain.

28 Tuaiwa tesol waliko ien, lawe ngain nga to nanamiloi hatesol teteka kahikahi Krais nga puasawen wasolalato. 29 Na xoxoi namili tel i put, nga ilameni tuai i ma nga haeliel hualian. Na tel i neini hakalala tel liai ailei saun lialun, i tuhuke halialu hawane atek.

30 Na laha aile kungati nga ti sameniak, pamu nga amuke non kaxi kolai waliko ti nga tae. 31 Haeu tel Tame Jises tel Masiwi, tetel kako haxawawa axan lian tehue, i tioi ka kumahe nga puputa. 32 Waliko ti i sohot hani nga leili Damaskas i kola ka kumahe nga tapai ti lawe waliko. Telao ti nga ien, tel seilon hahitake tel masiwi Aretas, i hatuhi unauan ti hile he aweingi taon ti peteni pohiak. 33 Tuahe hina seilon solian laha halahe ahuti nga leili tehu po nonoa he palaen ti tehu titieh ti Damaskas ape nga kuosel tetan.

Copyright information for `SSG