2 Corinthians 2

Aile ape nga namiloi ka nga kum lua hani kapimuto aope ie uke nga hakawata ulea namilomuto ti tumetume tetak. Na nga aile hatahanea amuto, tap tel ulea hamuamuaiak. Nake tenen ien, nga tai haniwen amuto sale hasawiai nanahiamuto lehe na nga luawa, tap tel ti amuto hakawata namilok. Amuto ala teteka ti hamuamuaiak. Namilok xoxoan ka amuto hatesol aile usiusi kakaiak leili teik pasuk ien ape lehe ati kako he amuam. Ti nga tai teik pas ti tumeiamuto, tiak i kawat hawane hetekie leili atek i tangitang hawane. Kumahe nga tai ti hakawatai namilomuto tuahe ti kolai lalape wawahen tetak hani amuto.

Pol pahan teka Korin oxoxiwa tel seilon ti kawatan ti lialui woun i aile haniwen lato

Ie ape kakaiak sale tetel seilon i aile tenen saun lialun wasolamuto. I hakawata nga, a pamu kasinan amuto. Tuahe kumahe pahak nga kak eliel ahe tenen waliko ien. Kahi lialui woun i tapaiwen masin ti kewi ti amuto kolongeniwen. Ie ape taun ti amuto oxoxi i ti kawatan ti lialui woun i aile haniwen amuto. Ape amuto hakuiwa i lehe tatahan lalap kum pexi kasini i. Nga kakane eliel amuto, kolawa ka amuto waheni tutuen tel seilon ien.

Nga tai teik pas ien ti tohongi paxaiamuto sale tamaniai kakaiak. Pahak nga tioi na masin amuto puas usi hahatapo waliko ti nga honewen amuto ailean. 10 Na amuto oxoxi tel seilon ien ti kawatan ti saun lialun i aile haniwen amuto, tin nga oxoxi i. Ape na hina waliko lialun ti na tel aile hani nga, nga oxoxi i hahitake axe *Jises Krais. Nga aile ukek ti hualiamuto lehe amuto hasolia kapitini wasolamuto kapi seilon. 11 Pahak amuto hong usiwa kakaiak sale tel seilon ien lehe *Satan kum pon neini hakalalaiamuto. Pake kako tioi sale nonosenan.

Puase teka kahikahi Krais ti kaxiai mengon

12 Ti nga lua haniwa tehu taon Troas kaxiai *meng solian ti Jises Krais, nga tunahi ka hoi liai Haeu apeseniwen aweisal ti tenen puasain ien. 13 Tuahe namilok kila hawane ti Taitus tel akikik ti *Krais i tai tahia hani kapik ti hahongoak sale nanahiamuto. Aile ape nga kak tapeini teka Troas ape nga lua hani texux xux Masedonia.

14 Kemulik haniwa Haeu, tetel lawe i neini huali kako ti xoiniai hatesol kawatan ma lawe waliko lialun nake kako pakata xoxox kapi Jises Krais. Haeu hapuasa kako ti sawateniai meng tenen ti i kakak sale Jises Krais. Ti kako aile tenen puasain ien, se masin ka poi tenen waliko pate solian i tah hani tesol tesol. 15 Sale nanahiakako masin ka poi waliko tenen pate solian ti Jises Krais to hahani Haeu. Teteka laha hong soh ti kako kaxi sasawateni meng solian ti Jises Krais, i awai laha ti kaui kawatan ti lialui woulaha a teteka laha kum soh, laha selaia tautamus ti Haeu. 16 Ti teteka laha tale tehitolaha hani Haeu, tenen meng ien masin ka waliko tenen kohan poun pate lialun nake laha watakai hongoan. Ti teteka laha hong auni tenen meng ien, i masin ka poi waliko tenen pate solian nake laha hong soh ka laha to kapi Haeu lian tehue. A aita tapai hawane ti ailei tenen puasain ien?

17 Se mewenae teteka laha kaxi ahuti kakai Haeu ti leili atelaha wanen hanowi amite tesol *aposel ti Krais. Amite tioi ka puki Haeu kilami amite ailei tenen puasain ien ma lawe i papaxai nanahiamite. Amite kumahe masin teka woinakon kaxi ahutiai kakai Haeu. Laha tua ailele ti ukei moni.

Copyright information for `SSG