a(Isa 49:8)
b(Lev 26:12)
c(Isa 52:11)
d(2 Sam 7:14)

2 Corinthians 6

Amite teka tuaiai Haeu ailei puasan, amite kamei eliliel na amuto kum tale tehitomuto hani *lalape soliai Haeu ti i aile haniwen kako. Ti leili pepai Haeu i ukek,

“Ngain ti nga kilamiwen,
nga hong kamekame ti amuto ti huhual.
Taen ien nga talo tel awau ti hualiamuto.” a 
Nga kakane hawane amuto, tetehu taun ien se aope ie ti Haeu aile kokola soliaian hani seilon. Aope ie Haeu awawai seilon ti kawatan ti lialui woulaha.

Xoxoi tutuhi teka unaui Haeu

Amite tesol *aposel amite haeliel hawane lehe nanahiamite i kum hahataxina seilon ti haxoxoi namilolaha hani *Jises Krais ma tap tel pon kak teheniai pupuasamite ti Haeu. Ti lawe waliko amite aile, i kola ka salan amite unaui Haeu. Tap tenen waliko lialun po noheheni amite ti ailei puase Haeu. Amite kau lulungei kawatan tenen tenen. Waliko tenen masin. Kewi seilon lawe laha aile halialu amite. Kewi taun lialun lawe i hasihikuku halialu namilomite. Hina taun laha xai ma lohi amite hani leili kalabus. Hina taun ti apuhain kilan seilon lengeini puxawei amite. Lawe amite puas makeh, tap matihuin ma angiain. Woumite tin i kola ka amite se unaui Haeu. Amite seilon haun ti pulan. Ti lawe waliko amite aile, Haeu haxewa namilomite. Amite tu xox tatale kalak na kawatan tenen tenen tutunahi amite. Lawe amite aile aluini hani seilon. Amite waheni hahawane laha ti leili atemite ma lawe amite hani lioi *Holi Spirit neiniamite. Mewenae kakain salan amite kakaxi ma amite ailele puasamite ti pohe Haeu. Amite hapuasa soliai woumite hanowi soxi ti hile ti pahoiai teteka laha teheni kakai Haeu ma aile hahalialu amite.

Kalak na seilon hina lon ma na tap lon ti amite, amite tu xoxox unaui Haeu. Tin masin na seilon sameni ma na laha kak teheni axamite. Tapai lawe waliko na amite aile mewenae salan kalak hina seilon laha ukek amite tuahe woinakon ka aposel. Hina seilon laha paxai tioi masiwiamite tesol aposel tuahe teka laha kum nam waxi. Kalak moxemoxe lehe amite mat, amite saka moihin tutuen. Amite tai mat kalak seilon aile halialu hahawane amite. 10 Tiamite mewenae leili amuam kalak laha aile hakila tenen tenen ti i hatahanea amite. Amite kumahe seilon ti kilan soxi tuahe ti pupuasamite kilan seilon tunahi solian tenen tenen ti Haeu. Tap tenen waliko ti amite he tehu pon itan ie, tuahe lawe waliko ti Haeu, amite to ukeke nake amite se natun.

11 Teka soliai seilon ti Korin, tap tenen waliko amite kaxi lilikoheni. Amite hean wanen ti amuto. 12 Na masin soliai wasolakako kumahe pate xoxoan, kumahe ka nake amite kokongini wawahen ti amite hani amuto. Puki woumuto kola ka kumahe pate amuto waheni amite. 13 Nga kakamei amuto hanowi natuk wanen, amuto kewa hean wanen ti amite kola aliakei wawahen ti amite.

Teka kahikahi Krais kum puas huhukuma kapi teka laha kum soh tetan

14 Kum puas huhukuma kapi teka laha kum soh ti Jises Krais. Nga kak ukek nake seilon sawisawin laha kum he paho uke kapi teteka laha weli ailei saun lialun. Masin ti xewan ma tilokoan lalu kum hukuma uke, tin masin teka kahikahi Krais laha kum huhukuma kapi teka laha hahitake nenein ti *Satan. 15 Tap tahi soliai wasole *Krais ma Satan. Teka laha soh ti Jises Krais, laha kum tutuai teteka laha kum soh nake namilolaha i kum he paho. 16 Kako tioi ka hahalin na seilon kau waliko tenen laha tua tanomi hani leili *Ingi Haeu lehe laha lotui. Tin masin kako kum huhukuma kapi teka laha lolotui tesol waliko ien. Kako se masin Ingi Haeu tel pohen tapein nake Holi Spirit ingangai leilokako. Masin ti Haeu kakawen i ukek,

“Lawe nga akakati teka seilon tetak
ma lawe nga huhuali laha.
Laha paxai tioi ka nga se Haeu tel Masiwi ti laha
ape nga namiloi ukek laha se seilon tetak wanen.” b 
17 Ti tesol liai leili pepai Haeu tel Masiwi i kakane teka seilon tetan ukek,

“Ahutawa leili teka weli ailei saun lialun.
Selaia kapitawa ti laha.
Kum nanakaxua kapi laha lehe nga amuke amuto.” c 
18 Tin Haeu kakane lato ukek,

“Nga natuwi hani amuto ape amuto tamawi hanima nga.
Amuto hatesol teka kahikahik se natuk wanen.
Ie se kakaiak tel Masiwi pohen tapein.” d 
Copyright information for `SSG