2 Peter 1

Teik pas ie tataiak nga Saimon Pita, tel *aposel ma unaui *Jises Krais. Nga tai hani amuto teka hina namil xoxoan ti Jises Krais hanowi amite tesol aposel. Jises Krais tel Haeu ti kako ma awaiakako ti kawatan ti saun lialun, i hanamiloa kako ape kako soh tetan nake i tel sawisawin tapein.

Nga kamei Haeu haxoxo tatalei namilomuto ti pakata kapita kapin ma Jises tel Masiwi ti kako lehe Haeu kola hawane lalape soliaian hani amuto ma hatona hasolia tiamuto.

Kolawa ka kako kahikahi Krais wanen

Kako papakata kapi *Krais, aile ape ti puki pohen i hani kako lawe waliko ti hualiakako lehe totonakako i soli ma kako aile usi saun tetenen Haeu pahan. Lalape axan ma soliaian i itiniwen kako hani kahikahin. Nake ti tesol waliko ien, Haeu hani kako waliko pate tuah ti i kakawen ma kako pon saliniai lawe waliko lialun ti tehu pon ie tenen i ahuma ti isiai seilon. Ape woukako soli ahe tatale ma kako sohot seilon pate sawisawin hanowi i.

Amuto soh ti Krais tuahe tin puas elieliwa ailei lawe waliko solian ma upia halapa ahekewa anesoin. Tahiwa isiamuto ti ailei saun lialun, kum leng kokosea, kum aile lilioi puasamuto kalak kawatan tunahi amuto ma kewa amuto unaui Haeu wanen. Aile hasolia haniwa tel tel ti amuto ma kolawa saun ti wawahen haniwa lawe seilon. Na amuto aile tatale tesol waliko ien, anesoamuto ti Jises Krais tel Masiwi ti kako i lap ahe ape puasamuto kau hawane anan. Tuahe seilon teka laha tap tesol saun ien, laha masin seilon pulaxa, laha kum paxai tioi waliko tenen solian ma lialun. Laha maluhewen ka Haeu nuhi hauniwen laha ti lialui woulaha.

10 Teka akikik ti Krais, puas eliel kolawa ka salan Haeu kilamiwen amuto seilon tetan ma amuto kahikahi Krais wanen. Na amuto aile ukek, amuto kum tale uke wanen tehitomuto hani Haeu. 11 Ape Haeu waxi amuke amuto hani tonan, tetesol ti amuto to lian tehue kapi Jises Krais tel Masiwi ti kako ma awaiakako.

Kakain leili pepai Haeu pate tuah ma salan wanen

12 Salan amuto tioiwen tesol waliko ien ma amuto tu xoxox ti nauna ti Haeu. Tuahe pahak nga hanamena kapitini amuto. 13 Ti nga moihin tutuen pamu ewian na nga kakane tuhi amuto lehe waxi amuto kum nam maluhe. 14 Nga tioi ka tai kue ape nga mat nake Jises Krais tel Masiwi ti kako haxewa haniwen nga. 15 Aile ape nga puas eliel hawane hanauamuto lehe waxi lawe amuto nameni kongini kalak na nga matewen.

16 Ti amite tesol aposel kaxi hahani amuto sale aliai Jises Krais tel Masiwi ti kako hetekie pohen, kumahe amite kakaxi meng ti seilon liai tua aile tanomi. Ti tange pulamite wanen, amite ningahiwen lalape xewaian. 17 Amite ien ti Haeu tel Tamakako sameni hawane i. I sohot lokon ti Haeu tel Masiwi tapein wanen ukek, “Tetel se Natuk pate nga waheni ma amuke hawane i.” a  18 Amite kapi Krais he tetehu maunten ti lotuiai Haeu, ti amite hong tenen kakain ien ahuma ti *tone Haeu.

19 Aile ape kakaiamite sale puase Krais i kola hawane ka waliko ti *teka kuluiai kakai Haeu kakawen se pate salan. Amuto nam waxiwa kakaialaha nake i huali amuto paxai tioiai waliko tenen salan masin ti xewai al i haxewa aweisalumuto. Ape taun ti aliai Jises Krais, i haxewa hawane lawe waliko hani amuto masin ti tehu kohot towisaian i hatapo tilokoan. 20 Pate tuah wanen ti amuto tioi ka waliko ti teka kuluiai kakai Haeu taiwen he leili pepaun, kumahe puki kakaialaha. 21 Kumahe laha usiusi tuahe namili seilon. *Holi Spirit hanamiloa laha hakoutai kakai Haeu.

Copyright information for `SSG