a(Prov 26:11)

2 Peter 2

Teka woinakon hanaui seilon ma kawatan ti laha uke

Ti imat tin hina teka woinakon kuluiai kakai Haeu leilokako teka *Ju. Seilon tenen ien tin i sihila kapimuto. Laha anesoke hawane sale hanau pulutiamuto waliko tenen i haputa xoxoi namilomuto ti *Krais. Laha kum nam waxi masiwiai *Jises Krais, tel i mat ukei kawatan ti lialui woulaha, aile ape laha uke koseni kahulaha tenen pate lialun wanen. Kilan teka kahikahi Krais usiusi lialui woulaha ma kak teheni kakain salan ti Haeu. Teka seilon ien laha kaxi hani amuto meng tenen laha tua aile tanomi nake laha pate halepean ukei moniumuto. Ti imat wanen hoi Haeu namiloiwen kahuiai saun lialun ti laha ape salan wanen imuh i axi laha kawatan tenen pate lialun.

Kalak puki teka *engel tetan, laha kum salia kaui kawatan ti laha tahi kakaian ma aile saun lialun. Haeu tiehi kongini laha leili tesol pate tilokoan ti kaui moloan atengi ngain tapeinan ti paxai kolongeniai woi lawe seilon. Teka seilon telok ti *Noa, tin laha tai salia kaui kawatan. Laha kum hong waxi kakai Haeu ti Noa kaxi ahuti hani laha ape Haeu hauxa akah hutomiai xux. Mewenae Noa ma tepanim hua seilon kuosel ti tenen kawatan ien. Imuh Haeu tin i kahui aliake lialui woi teka seilon ti *Sodom ma Gomora. I lui hatapo huohu taon ien. Kawatan ti i tunahi teka seilon ien se kolakol hani seilon waliko ti na i sohot hani teka laha tale tehitolaha hani Haeu ma aile hakila saun lialun. Tuahe Haeu hasalia *Lot, tel seilon pate sawisawin. Namili Lot kawat hawane nake teka seilon ien weli xaputiai nauna ti Haeu ma laha aile hakila saun lialun tenen pate hienain. I toto leili teka seilon ien ma lawe ngain i niningahi lialui woulaha ma hongohong lialui kakaialaha ape hatesol waliko ien i hamolo hawane patun nake i se seilon sawisawin.

Ape amuto tioi ka Haeu awai teka seilon sawisawin ti kawatan ape i axi tatale kawatan hani teka seilon lialun atengi taen i hiniti lawe seilon. 10 Tuahe i axi kawatan pamu lialuan hani teka laha usiusi isiai tupualaha ailei saun lialun tenen pate hienain ma laha watakai hawane nenein ti Haeu masin teka woinakon hanaui seilon laha sisihila kapimuto. Laha seilon ti hanasanas ma laha angiamat ailei lawe waliko lialun. Tin laha kum nomuha kak halialui teka laha toto *tone Haeu. 11 Tuahe teka engel kum sului laha hani Haeu tel Masiwi kalak lato pamu poheaian ti laha.

12 Teka woinakon hanaui seilon laha kak halialu waliko ti tap titioalaha. Laha tap namilolaha masin manihuh i tua usi isiai tupuan ma seilon tua nokoi telei. Haeu tin i aile halialu teka woinakon hanaui seilon masin ti seilon aile hani manihuh. 13 Haeu axi laha kawatan nake puasalaha i aile halialu seilon liai. Laha amuke saun ti tua to angiang ma unuun ngain hatehu. Lawe laha aile ukek ien ti laha ang akati amuto ape tenen saun ien i halialu paxaiamuto ma teheni axamuto. 14 Namilolaha lawe ti ailei saun lialun ti wawan hehin ma laha kum aile lioi uke waliko tenen lialun. Laha puluti teka namilolaha kumahe xoxoan ti Haeu ma itini laha hani ailei waliko lialun. Laha kuin wanen ti halepelep waxiai tenen na pahalaha. Hoi Haeu namiloiwen ka imuh laha kau hawane kawatan ti lialui woulaha. 15 Teka seilon ien selewen ti aweisali Haeu ape laha usiusi aweisali *Balam, tel nati Beo, tetel pate halepean ti moni. Sikole i aile saun lialun ti ukean. 16 Tuahe Haeu hapuasa tok donki i kikiliwake ti kahiloloian. Haeu hanamiloa tok donki kakanei Balam tel kuluiai kakaian ape tenen ien hakongu i ti aile usiai lialui namilon.

17 Teka woinakon hanaui seilon lato masin kan wal tenen paxepaxen ma masin maun tenen i kum hauxa akah nake aupol kuin paxeni xoini. Aile ape hoi Haeu namiloiwen ka totonalato leili lalape tilokoan. 18 Ti lato hahanau seilon, tap solian ti kakaialato. Lato hapuasa kakain ti hanasanas itiniai namili seilon. Lato kakane seilon ka ewi ti aile usiai isiai tupualaha ti ailei waliko na pahalaha. Aweisal tenen ien lato aleheteni aliake teteka laha lilioiwa saun lialun pala aope, tetenen ti teka laha kum tioi Haeu lawe ailele. 19 Lato ukek ka ewi na seilon aile waliko ti na pahalaha nake laha kumahe hahitake tenen na waliko, tuahe puki lato hahitake nenein ti lialui isiaialato. Tioi kewak, seilon i sohot unaui waliko tenen i kakapiti namilon. 20 Teka seilon laha tioi Jises Krais tel Masiwi ma awaiakako, laha kuosel ti lialui seilon ti tehu pon ie nake Krais kapiti namilolaha. Tuahe na laha soh tuai aliake teka ailei saun lialun ma laha hahitake nenein ti lialui isiaialaha, laha ape pamu lialuan ti lokon laha tai sohot kahikahi Krais. 21 Pamu solian ti laha na laha tai tioi aweisali Haeu nake ti laha tioiwen, ape laha tale tehitolaha hani nauna tetan ti teka kahikahi Krais hanauen laha. 22 Woulaha i kola ka salan ti teka seilon kak ukek, “Sinen ani aliake mutuan.” Ape tin teik ulea ukek, “Kalak na o kikanomiwen tok pou, i halolo aliake tinun.” a 

Copyright information for `SSG