2 Peter 3

Namiloiwa aliai *Jises Krais tel Masiwi

Teka soliai akikik ti *Krais, teik pasuk ie usiai teik nga tai hanimu amuto imat. Hahuaik hanamenaiamuto waliko ti teka kahikahi Krais hahanau lehe waxi i kungati namilomuto ti usiai namil sawisawin. Pahak amuto nameni konginiwa waliko ti teka seilon ti Haeu teteka kuluiai kakaian hanauen amuto hetekie nauna ti tel Masiwi ma awaiakako ti tesol *aposel kakanewen amuto.

Pate tuah wanen ti na amuto tioi ka imat ti aliai Jises Krais hina seilon laha soxeni kako teka kahikahin ma laha usi lialui isiaialaha. Laha sosoxen ukek, “Ia tel Jises i ukek i aliama? Paxaiwa, i tap. Lilian ti tehu pon itan ie tanoma, tap tenen sohiawen, lawe waliko tin mamasin.”

Tuahe kakaialaha kumahe salan. Laha kum nam waxi ka ti kuewen wanen Haeu tua kak ape maun aheah tan. Ape Haeu apuhini hatesol kan ape i hapake hepekeun. Imuh Haeu hapuasa kan ti hutomi halialui lawe xux. Tin ti kakaian, maun aheah ma tehu pon itan ie tua atetengi na ah lui hatapo lalu. I sohot tataen Haeu paxai kolongeni woi lawe seilon ape i halialu hawane teka laha kum nam waxi i.

Tuahe amuto, teka soliai akikik ti Krais, amuto kum mamaluhe ka Haeu tel Masiwi i kum namiloi welui taun hanowi ti kaha seilon. Ti Haeu, ngain tehu masin 1,000 ahang, a 1,000 ahang masin ngain tehu. Hina seilon laha ukek ka Haeu tel Masiwi hatalia kueini aliai Jises Krais. Kumahe. Ti tatahan tetan i atengi haweluwelu na lawe seilon towiahua ti lialui woulaha nake i watakai hawane na tuahe tel i mat hetekie saun lialun. 10 Tehu ngain ti Jises Krais aliama i sohot hahutuia hanowi tel seilon xuxuina. Ngain tehu ien teka seilon hong lalape tangiai ah ti i lui lawe waliko he maun aheah ape maun aheah ma tehu pon itan hetekie lawe waliko i tapo kaluta hawane.

11 Na Haeu hatapo lawe waliko ukek ien, namiloiwa sale woumuto. Kewa amuto seilon sawisawin, ailewa saun tenen Haeu waheni amuto aile. 12 Na kako aile ukek ien, i haxe koseni tehu ngain Haeu kilamiwen ti aliai Jises Krais, tetehu kako to mon atetengi. Ngain tehu ien, maun aheah i xek ape kekei ah i hamanunu hatapo lawe waliko ien. 13 Tuahe kako teka kahikahi Krais, kako mon atetengi maun aheah ma xux haun ti Haeu kakawen i hani kako. Ti tesol ien seilon aile mewenae saun solian.

14 Teka soliai akikik ti Krais, ti haliwei tesol waliko ien sohot, puas elieliwa ailei lawe waliko solian lehe waxi Haeu namiloi ukek amuto seilon pate sawisawin ma tap tel i pon tieniamuto ti tenen na waliko. Kewa wasolamuto Haeu pate solian.

15 Nameniwa ka Haeu hatalia aliai Jises Krais nake pahan lawe seilon towiahumua ti saun lialun lehe waxi i awai laha ti kawatan ti lialui woulaha. Tin tuahe masin kakai Pol, tel soliai akikikako ti Krais, i kakanewen amuto hetekie anesoin ti i ahuma ti Haeu. 16 Waliko tin tetenen ien i kakak leili hatesol pasun ti i tai hani teka kahikahi Krais. Tuahe hina kakaian pate ailan ti seilon xeu. Teteka seilon anesoalaha i tae sale puase Haeu ma namilolaha tetan kumahe pate xoxoan, laha hulo towiahu kakai Pol hetekie kakain liai ti he pepai Haeu. Puki katekatealaha ukei kawatan tenen pate lialun.

Tiliai kakai Pita

17 Teka soliai akikik ti Krais, amuto tioiwen ka imuh tesol waliko ien i sohot. Aile ape kanipetiwa teka seilon laha kum usi nauna ti Haeu lehe laha kum neini puluti amuto. Na amuto hongeni laha, i haputa soliai xoxoi namilomuto ti Krais. 18 Pahak amuto aile tatalewa waliko ti Haeu waheni lehe waxi pakataiamuto kapi Jises Krais tel Masiwi ma awaiakako i xox ahe ape tin i axi halapa soliaian hani amuto.

Kaha hatesol haxawawa axan ti aope ma lian tehue. *Salan wanen.

Copyright information for `SSG