2 Thessalonians 2

Waliko tenen i sohot imat ti aliai *Jises Krais

Tesol akikimite ti *Krais, aope ie nga kaxi haxewa hani amuto sale aliai Jises Krais tel Masiwi ti kako tataen ti na kako apuha hani kapin. Amite kamei eliel amuto kum hahakila namilomuto ma hahakawata tiamuto na teka seilon hone amuto ka tehu ngain ti tel Masiwi Jises i tahiawen. Kumahe salan na laha ukek ka *Holi Spirit hanamiloa amite ti hahongoamuto ukek ien. Tin kumahe amite hakouta kakain ien ani au ma na ani pas. Kum hahani tel na seilon puluti amuto nake tehu ngain ien i kum sohotumu atengi tataen kilan seilon tale tehitolaha hani Haeu ti ailei saun lialun. Imat ti tehu ngain ien tin tel seilon pate lialun wanen i sohot kouke, tetel i pahoxai Haeu ma watakai hawane hatesol nauna tetan. Tetel seilon ien hoi liai kane tehot ah tap tahi pehoan, tetesol ti Haeu aile halialu tamusuke i. I hil pahoxai lawe waliko ti teka seilon paxai tioi se Haeu ma hatesol waliko ti laha lolotui ape i ukek i pamu tuah ti laha hatesol. Tin i soh to hani *Ingi Haeu ape i ukek i se Haeu.

Saka amuto nameni ka nga kaxi haniwen amuto waliko ien lokon ti nga kapimuto. Masin ti amuto tioi, hina waliko i titiehi sohotui tel seilon pate lialun wanen aope ie. I po sohot kouke tetehu taun ti hoi Haeu kilamiwen. Tuahe aope ie *Satan hoi i pupuas leili teka seilon. Kumahe lawe seilon xeu ka i hanamiloa seilon ti watakaiai Haeu ma nauna tetan. Hina seilon i kokongini puasain ien atengi tataen puki i aile lioi. Tataen ien tel seilon pate lialun wanen i sohot kouke. Ape taen ti tel Masiwi Jises aliama, i telei tel seilon ien ti tuahe kui pohe kakaian ma xewaian.

Taen ti tel seilon pate lialun wanen tahiama, i hapuasa pohe Satan ailei kilan kolakol ma waliko tenen lalap wanen ti pulutiai teka seilon. 10 I aile waliko kilan ti pulutiai teteka seilon laha hoi kane tesol ti kaui kawatan ti tap tahi tapoan nake laha tahi kakain salan ti Haeu. Aile ape Jises Krais kum awai laha ti kawatan ti lialui woulaha. 11 Nake ti tenen ien Haeu lioi hawane laha lehe laha soh ti waliko tenen puputa. 12 Aile ape teteka laha kum soh waliko tenen salan ti Jises Krais ape laha amuke ailei saun lialun, Haeu tieni laha ma axi laha kawatan.

Teka *kahikahi Jises Krais tu xoxoa ti namilomuto tetan

13 Tesol akikimite ti Jises Krais, Haeu pate i waheni hawane amuto. Lawe mewenae amite kak kemulik hani i ti amuto hatesol. Pate solian ti amite aile ukek nake Haeu kilamiwen amuto imat ti i tanomi lawe waliko lehe Jises Krais awai amuto ti kawatan ti lialui woumuto. I aile ukek ien na amuto soh hawane waliko tenen salan ti Jises Krais. Ape Holi Spirit huali amuto lehe amuto sohot hawane unaui Haeu, seilon tetenen Haeu amuke. 14 I hapuasa amite ti kaxi ahutiai *meng solian ti Jises Krais hani amuto lehe amuto soh tetan ma i namiloi ukek amuto pate tuah. Ape amuto tuai Jises tel Masiwi ti kako ti lalape pohen ma soliaian.

15 Aile ape tu xoxoa ma hong konginiwa tesol kakain sawisawin ti amite hanauen amuto leili meng ti amite kaxiwen ma he pas ti amite tai haniwen amuto.

16 Haeu tel Tamakako waheni hawane kako. I hakui kakapitini kako ma i haxoxo namilokako ti mon atengiai huhual tetan nake pate i aile hasolia hani kako. 17 Amite kamei i ma Jises Krais tel Masiwi ti kako lalu hakui ma haxoxo tatalewa amuto ti ailei lawe puasain solian ma kakain sawisawin.

Copyright information for `SSG