2 Timothy 1

Nga Pol tel *aposel ti Jises Krais ti puki namili Haeu. Haeu kilami nga kaxi haniai teka seilon sale tonain kapin ti tap tahi tapoan. Tenen tonain ien, Haeu kakawen i hani teka laha sohot *kahikahi Jises Krais, teteka laha hong usi nauna tetan.

Teik pas ie nga tai hani o Timoti. O masin wanen natuk pate nga waheni.

Nga kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel Masiwi ti kako lehe lalu aile kola tatahan ma lalape soliaialalu hani o ma hatona hasolia tiam.

Pol hahaxoxo namili Timoti ti Jises Krais

Ngain ma ipong ti na nga lotu, nga nameni o ma kak kemulik hani Haeu ti xoxoi namilom tetan. I tetel nga ailele pupuasan ti leili atek masin ti teka seilon tetan ti matahaun. Nga nameni tangiam ti nga ku salili o ape pahak wanen nga paxai uleamu o lehe nga amuam hawane.

Nga nameni ka xoxoi namilom ti Jises Krais salan wanen masin ti tel tini tel tinam Lois ma tel tinam Unis. Ape nga soh hawane namilom tutuen masin ien. Aile ape pahak o hapuasa eliel ahekewa pohe *Holi Spirit ti o kewen lokon ti nga lotu hana minak patul tetam. Pake Holi Spirit ti Haeu kum aile ukek ka kako seilon tenen ti mamata. I hapohea kako ailei puasan, i hani kako wawahen ti waheniai seilon liai ma i huali kako tahiai isiakako ti ailei saun lialun.

Aile ape kum nonomuha ti kaxi haniai seilon liai waliko ti o tioi sale Jises tel Masiwi ti kako ma kum hiena pupuluhini nga ka nga kakalabusake ailei puase Jises. Kalak seilon liai axi o kawatan nake o tel kahikahi Jises, tu xoxoa pake Haeu hapoheawen o. I awai kako ti kawatan ti lialui woukako ma kilami kako seilon tetan, teteka laha hani hatapo laha ailei puasan. I aile kumahe nake ti soliai puasakako tuahe nake liai i namiloiwen ma ti lalape soliaian. Imat ti i tanomi lawe waliko ti tehu pon ie, liai i namiloiwen i aile kola hani kako lalape soliaian ti i taloma Jises Krais mat hualiakako. 10 Aile ape kako tioi ka Haeu waheni kako nake i hani kako Jises Krais tel awaiakako ti kawatan ti lialui woukako. Jises waxaini pohe matemate ape i hei aweisalukaha seilon ukei *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan na kaha hong soh *meng solian tetan. 11 Ape Haeu kilami nga tel ti hanaui seilon ma tel aposel ti kaxi ahutiai meng solian ien. 12 Nake ti tenen ien laha axi nga kawatan. Tuahe nga kum hiena puluhini ka nga leili kalabus nake nga tioi tetel namilok xoxoan tetan. Nga tioi hawane ka Haeu ngahati tenen meng solian ti i hani nga kaxi ahutian atengi ngain ti i hiniti hatesol seilon.

13 Akeni konginiwa kakain ti nga hanauen o nake se salan wanen. Tu eliel tatalewa ti xoxoi namilom ti Jises Krais ma ti wawahen tetam hani seilon liai. O pon ailean nake o kahikahi Jises Krais ma o usi eliliel nauna tetan. 14 Hetekie huhual ti Holi Spirit tel i kakapiti kako teka kahikahi Jises, ngahatiwa nauna salan ti Haeu haniwen o.

15 O tioi ka kilan kahikahi Jises ti texux xux Asia hetekie Pigelus ma Hemogenes, lato tale tehitolato hani nga.

16 Nga kamei Haeu tel Masiwi ti aile kolai soliaian hani Onesiporus hetekie tesol lohe ingan nake lawe i aile hakui nga. I kum hiena puluhini ka nga leili kalabus. 17 Ti i tahiawa *Rom i upia eliel nga atengi taen i tunahi. 18 Nga kamei Haeu tel Masiwi ti aile kolai soliaian hani i tataen ti hinitiai hatesol seilon. Pate o tioi ka Onesiporus huali hakilawen nga ti tehu taon Epesus.

Copyright information for `SSG