a(Num 16:5; Isa 52:11)

2 Timothy 2

Unaui *Jises Krais ti Haeu amuke

Timoti tel natuk, nga kakane ulea o tu xoxoa nake wawahen ti Haeu kapim ma o se *kahikahi Jises Krais wanen. Waliko ti nga hanauen o sale Jises Krais ti puli teka seilon, kaxi haniwa teteka seilon o tioi ka laha pon kaxi hakouta haniai teka liai.

O tioi nga leili kawatan nake nga ailele puase Haeu. Kalak seilon axi o kawatan nake o kahikahi Jises, puas tatalewa unauan wanen. Masin tel unaui tel masiwi, pahan tel masiwi amukewa i. Aile ape i puas matuha ti tel masiwi tetan. Tin masin tel ti leili lokoloko, i kum uke kahi lokoloko na i kum aile usi saun ti tehu lokoloko ien. Tin masin tel na i puas eliel ahiwiai kin ma seinian. I tetel imat ti waxiai an he kin. Nam paxaiwa waliko ti nga kakak pake Jises tel Masiwi haxewa hani o lawe waliko.

Namiloi kapitiniwa Jises Krais masin ti nga hanauen o ti nga kaxi ahuhuti *meng solian tetan. I tel kahi nati *David tel masiwi. I xahat aliawen ti matean. Nake ti nga kaxi tenen meng solian ien, nga kau kawatan hetekie laha xioti kongini nga ani sen hanowi seilon tenen woun lialun. Tuahe tap tel kongini uke kaxiai kakai Haeu. 10 Aile ape tap nga aile lioi puase Haeu kalak kawatan tunahi nga nake pahak nga huali teka seilon ti Haeu kilamiwen tetan. Nga aile tatale tenen puasain ien lehe Jises Krais awai lato ti kawatan ti lialui woulato ape lato uke tonain pate tuah kapi Haeu ti tap tahi tapoan.

11 Teik kakain ti kako teka kahikahi Jises kakaxi, salan wanen ti i ukek,

Na kako mat ailei puasain ti Jises Krais
pahan kako ailewa,
kako to kapin lian tehue.
12 Na kako kum nomuha kaui kawatan ti ailei puase Haeu,
imuh kako neini teka seilon kapi Jises Krais.
Na kako aile hanowi ka kako kum paxai tioi i,
Jises tin i kum paxai tioi kako.
13 Na kako tale tehitokako hani nauna tetan,
i hamalum kapita ti nauna ien
nake i kum puluti aliliake i.
14 Timoti, hanamenawa teka kahikahi Jises Krais teik kakain ien. Hahitake axe Haeu honewa lato kum ailele saun tenen ti he hapatapat sale salangawe kakain tenen tenen. Tap solian tetan, i tua halialu teka laha hongohong. 15 Eliel hawanewa hasoliai pupuasam lehe Haeu amuke. Hanau aluiniwa kakain tenen salan ti Jises Krais. 16 Siawa ti kakain tenen tap pupuasan ma xauxaun ti Haeu. Kakain tenen ien i hasele aheke seilon ti usiai nauna tetan. 17 I pate masin naxon tenen lialun i sawat kosea hawane. Masin kakai huhua seilon Himeneus ma Piletus, lalu hahanau waliko tenen kumahe salan. 18 Lalu kakaxi ka Haeu kum hamoiha aliake kako telok imuh, lalu ukek ka liai i hamoihawen kako ti kako sohot seilon haun ti usian. Kakaialalu kumahe salan ape i haputa namili seilon ti Jises Krais.

19 Tuahe kakai Haeu salan wanen ma tap tel pon halialuan. Leili kakai Haeu huonen kakain tuah i ukek, “Haeu tioi teteka laha seilon tetan” ma “Teka laha ukek ka Haeu se tel Masiwi ti neinialaha, laha lioiwa lawe saun lialun.” a 

20 Leili tehu ing lalap hina pelet tenen tenen. Hina pelet tuah laha tanomi ani kalas, seilon hapuasa ti angiain ti ngain lalap ma hina pelet naun laha tanomi ani kapa, seilon hapuasa ti tuahe ngain. 21 Tin masin teka seilon laha lioi saun lialun, Haeu namiloi ukek laha seilon tuah. I hapuasa laha ti ailei pupuasan nake laha hani hatapo laha usiai nauna tetan ma laha hawi ti ailei lawe saun tenen solian.

22 Tahiwa isian ti ailei saun lialun tenen hina teka uluha aile usiusi. Puas elieliwa ti ailei saun tenen Haeu pahan hetekie xoxoi namilom tetan. Waheniwa seilon liai ma wasolam kapi laha kewa solian hetekiewa kapi teteka lato hana hatapo namilolato hani Haeu tel Masiwi.

23 Kum sausa kapi teka seilon ti laha kak he hapatapat lalolal nake i tua aile hahile seilon. 24 Teka unaui Jises tel Masiwi kewa lato kum hihilei seilon liai. Lato aile hasolia haniwa laha ma hanau aluiniwa teka seilon ape kum hanau lilioi kalak seilon pahoxai lato. 25 Lato kak hamalehua hasawiai teka laha pahoxai hanauan ti lato. Pake uke Haeu sohi namilolaha lehe laha tioi hawane kakaian. 26 Laha aile waliko ti *Satan pahan laha ailewa nake i kapiti toheni namilolaha. Tuahe pake uke Haeu huali laha ti paxai tioiai lialun ti laha ailele ape laha oxoxa uke ti nenein ti Satan.

Copyright information for `SSG