2 Timothy 3

Lialui woi seilon imat ti tapoi tehu pon ie

Timoti, paxai tioiwa. Imat ti *Jises Krais aliama ti tapoi tehu pon ie, kilan saun lialun tenen tenen seilon aile. Seilon namiloi aliake puki laha, halepelep ti moni, hanasanas ma sameni aliake puki laha, kak halialu teka liai, tahi tamalaha tinalaha, kum nam waxi waliko solian seilon liai aile hani laha ma laha tale tehitolaha hani Haeu. Laha kum aile kola wawahen hani seilon liai, pahalaha kum is hasawiai wasolalaha kapi seilon, misahi putini seilon liai, laha usi isialaha ti ailei saun lialun, molei seilon liai ma laha watakai ailei saun solian. Seilon tetenen laha hangaini lohulaha hani seilon liai aile halialu, laha kum nam matainimu ape laha tua aile lalolal lawe waliko ma laha namiloi ka mewenae laha pate tuah. Kumahe laha waheni Haeu, laha waheni waliko tenen i hamuamua aliake laha. Laha woinakon seilon ti lotuiai Haeu nake waliko ti laha ailele i kola ka laha kumahe seilon tetan. Laha kum usi nauna tetan ma laha tap pohe Haeu. Kum huhukuma kapi seilon tenen ien.

Seilon tenen ien, laha nahih soh hani leili ing tehu tehu ape laha kapiti hasele teka hehin namilolato kumahe xoxoan ti Jises Krais. Teka hehin ien lato nam hienake kilai saun lialun ti lato ailewen ma tin lato tua hongeni isialato. Lawe lato hongohong hanauan ti seilon liai tuahe lato tai tahiama ti tenen kakain salan ti Haeu. Masin ti huhua seilon Janes ma Jamberes lalu papahoxai *Moses, tin pate masin teka woinakon hanaui kakai Haeu laha pahoxai nauna sawisawin tetan. Namilolaha xuhai tilokoan ma xoxoi namilolaha ti Jises Krais i tae hawane. Puasalaha i kum to haweluwelu nake teka seilon paxai tioi ka waliko ti laha hahanau tap anan, masin ti i sohot hani Janes ma Jamberes.

Nauna ti Pol hani Timoti

10 Tuahe hanauan tetak kumahe masin ien. Timoti, o tioi sale wouk ma isiak ti ailei waliko tenen tuah ti Haeu. O tioi hawane xoxoi namilok ti Jises Krais hetekie nga aile tatale puase Haeu kalak seilon axi nga kawatan. O ningahiwen wawahen tetak hani seilon liai hetekie nga kum nomuha ailei puasak ti kawatan tunahi nga. 11 O tioi ka seilon axi nga kawatan nake ti tenen puasain ien ma tin nga kau hehetekie kawatan liai. O nanameni lawe waliko ti i sohot haniwen nga ti Antiok, Ikonium ma Listra. Laha aile halialu hawane nga tuahe nga tu xoxox tutuen ti ailei puasak ape Haeu tel Masiwi awai tatale nga ti hatesol waliko ien. 12 Kumahe mewenae nga kau kawatan tenen ien. Tel tel na pahan i aile usi saun ti Jises Krais, laha axi i kawatan. 13 Ape teka seilon pate lialun ma teka woinakon hanaui kakai Haeu, saun ti laha i lialu ma lialu hawane ti laha puluti teka seilon liai ma puki alia laha.

14 Tuahe o Timoti tu xox tatalewa ti anesoam ma xoxoi namilom sale Jises Krais nake o tioi ka amite tesol hanauam amite hanauen o waliko salan. 15 Lilian ti o kokol o kema anesoin ti kakai Haeu leili pepaun. I pon kaxi haxewa haniam sale Haeu awai kaha ti kawatan ti lialui woukaha na namilokaha xoxoan ti Jises Krais. 16 Hatesol kakain leili pepai Haeu, *Holi Spirit hanamiloa teka seilon tetan taian. Kakai Haeu huali kaha hanaui seilon waliko salan sale Haeu. I kaxi hatakei saun lialun ma i haxewa sale hasawian. I hanau kaha lehe kaha sohot seilon sawisawin ti ailei waliko tenen Haeu pahan. 17 I apeseni hawane kaha lehe kaha sohot unaui Haeu ti ailei lawe waliko tenen solian.

Copyright information for `SSG