2 Timothy 4

Taen ti *Jises Krais tel Masiwi aliama neiniai lawe seilon, i hiniti teka seilon moihin hetekie teka maten. Aile ape ti puli Haeu ma Jises Krais nga kakane eliel o ailei tetenen. Kaxi ahutiwa *meng solian ti Jises Krais, kalak laha hong ma na laha kum hong waxi, ti leili taun solian ma na lialun. Kak hasawi elieliwa teteka laha ailele saun lialun tuahe kum leng kokosea. Kak haxoxoa teka seilon ti o hanau mamatuhini laha sale Jises Krais.

Ngain i luluainima ti seilon hong watakai nauna sawisawin ti Haeu ape laha hong waheni mewenae teteka seilon lato hahanau waliko tenen i onoteni isiai namilolaha. Laha tale tehitolaha hani kakain salan ti Haeu ape laha hong waxi kakain tenen seilon tua kaxi tanomi.

Tuahe o Timoti kewa namilom ti *Krais i hahamalum, leili taun solian ma lialun. Tu xoxoa kalak na o tunahi kawatan. Kaxi tatalewa meng solian ti Jises ma ailewa lawe puasain ti Haeu kilami haniwen o nake o unauan.

Nga tel unaui Haeu ti lehe laha telei nake nga ailele pupuasan. Mateak ape i xohi hawanewen. Nga eliel hawanewen ti ailei puasak. Nga aile hatapoen hatesol puasain ti Haeu haniwen nga masin tel seilon leili lokoloko i kiliwau usi welui kiliwain. Ape xoxoi namilok ti Haeu nga tai aka lioi. Aile ape Haeu apeseniwen kahi pupuasak, tetenen i hani teka laha aile waliko ti i pahan. Tenen kahi pupuasak ien Jises tel Masiwi hani nga ngain ti i hiniti lawe seilon. Pake paxai kolongenian tetan ti woi seilon se sawisawin. Tuahe kumahe mewenae nga, tin i hani teka seilon tetan liai, teteka laha atengi hahawane aliaian.

Nauna tapeinan ti Pol hani Timoti

Timoti, tohongi koseniwa sakaloi aweisalum ti lua hanima kapik. 10 Demas ku saliliwen nga hani tehu taon Tesalonika nake i namiloi halapa waliko ti itan ie. Kresenes i lua haniwen texux xux Galasia ape Taitus lua haniwen texux xux Dalmatia. 11 Mewenae Luk tutuen kapik. Uxani hetekiema Mak nake i pate tuah hualiak ti ailei pupuasak. 12 Tikikus nga hakau haniwen tehu taon Epesus. 13 Uxani hetekiema tehu atuhiai puxuauk nga titiheli kapi Karpus ti tehu taon Troas ma tin tesol pepauk luminian tuahe pahak wanen tetenen pepauk laha tanomi ani uli manihuh.

14 Aleksanda tel i hapuasa samen tanomiai waliko, i aile halialu hawane nga. Pake Haeu kahui aliake hani i. 15 Puki o kanipetiwa i nake i pahoxai hawane meng solian ti Jises Krais kako kakaxi.

16 Lokon ti uli laha suluiwa nga, tap tel sipainiwen nga. Lato hatesol sia tamus tetak. Tuahe nga kamei Haeu kum aile kakahui kawatan hani lato. 17 Puki Haeu huali nga ma hakui nga ti kaxi hatapoi kakaian lehe *teka kumahe Ju, tin laha hong kakaian. Ape Haeu awai nga ti teka teleiak. 18 Haeu tel Masiwi hasalia tatale nga ti pohe *Satan ma teka spirit lialun tetan ape imuh i waxi hahamahuli nga hani tonan, tetesol i neneiniwa lawe seilon tetan. Kaha sameniwa Haeu telao ma telao. *Salan wanen.

Tiliai kakai Pol

19 Amuam tetak haniwa Prisila, Akila ma Onesiporus hetekie hatesol seilon ti lohe ingan. 20 Erastus tutuen tehu taon Korin. Tropimus i tinun ape nga titiheli i tehu taon Miletus.

21 Tohongi kewak o tahiama imat ti taun ti waiwain. Ubulus, Pudenes, Linus, Klaudia ma teka *kahikahi Jises liai, lato hatesol nanameni o.

22 Nga kamei Haeu ti aile kolai lalape soliaian hani o. Haeu tel Masiwi kapimuto hatesol.

••••••••••

Copyright information for `SSG