Acts 10

Konilius ilowi Pita

Leili tehu taon Sisaria, tel seilon axan Konilius. I tel masiwi ti hile ti *Rom, tehu taon lalap ti Itali. Kilai teka seilon ti hile hahitakan sai 600. I ma teka lohe ingan lato waheni Haeu. Konilius huali teka *Ju laha tap soxi ma lawe i lolotui Haeu. Alohah tehu, taun ti i lotu, Haeu hanamiloa i ningahi haxewa tel *engel tetan nahih hanima kapin ape i ukek, “Konilius!”

Konilius paxai kapitini i hetekie mamata ape i kak ukek, “Tel Masiwi, paham la?”

Tel engel pahoi i ukek, “Haeu hongoen lotu tetam ma ningahiwen soliai puasam ti o huhuali teka seilon tap soxi. Haeu amuke tenen woum ien.
Aope ie taloa teka seilon haniwa Jopa ape hakahitama tel seilon axan Saimon Pita. I heheuta tehu ingi Saimon, tel seilon uluti apeseniai uli manihuh. Ingan tutu peixux. Honewa Pita nahima.”

Ti tel engel kakane kewa Konilius ape i salili i. Konilius tiloi hua unauan pate lolowi ma tel seilon ti hile i waheni Haeu. Konilius kaxi hani lato lawe waliko ti i sohot hani i ape i talo lato hani Jopa.

Haeu hina kakain tuah hani Pita

Ti ngain liai telao, lato nahih xohi hahaniwa Jopa. Ngain tin tetehu, ti lalape ngain, Pita han hani hongini tehu ing, tenen honginan mamanahan, lehe i lotu. 10 Pita pate i hitol pahan i ang. Ti laha apepeseni tutuen an, Haeu hanamiloa Pita ape i ningahi maun hea. 11 Ape tenen waliko masin teik lalape maia tumun hahinalopaun xinotan mos hahanima kapin. 12 He teik maia ien manihuh ma manixux tenen tenen. 13 Pita hong kinaxe Haeu i ukek, “Pita, xahatawa ape telei aniwa!”

14 Tuahe Pita ukek, “Tel Masiwi, nga kum aile ukek ien. Liai nga kum aniani waliko tenen *nauna ti Moses hahalini ma amite teka Ju ukek i kumahe haun.”

15 Haeu kakane ulea i ukek, “Waliko ti nga ailewen haun, kum ukekek ka kumahe haun.” 16 Pita ningahi tesol waliko ien uke he toluhu. Muhin ien teik maia lauta alia hani patul.

17 Ti Pita to nanamiloi salangawe waliko ti i ningahiwen, tesol seilon tataloi Konilius, lato tunahiwen ingi Saimon ape lato he aweing. 18 Ape lato tilol kamea na Saimon Pita toto ien.

19 Ti Pita nanamiloi tutuen, *Holi Spirit hone i ukek, “Tolu seilon nahiwen ie upiaiam. 20 Xahatawa, mosua ape kahitiwa lato. Kum hahakila namilom pake puki nga taloma lato.”

21 Pita mos hani kapi lato ape i kak ukek, “Se nga tel seilon amuto upiup. Amuto luama ti waliko la?”

22 Ape lato ukek, “Konilius tel masiwi ti hile ti Rom taloma amite. I seilon tenen sawisawin, lawe i lolotui Haeu. Teka Ju sameni ka i seilon tenen solian. Tel engel ti Haeu kakane i ka ilowiwa o haniwa leili ingan lehe i hong tenen na o kak.” 23 Ape Pita ilowi lato lawai i leili ing. Ti ngain liai telao Pita apeas kewa ape i kahiti tesol seilon Konilius taloma. Hina kahikahi *Jises ti Jopa tin laha kahitiwa lato.

Pita leili ingi Konilius

24 Ti ngain liai telao, lato tahia hani Sisaria, tetesol Konilius atetengi lato. Tesol akikin ma tesol lohun hoi laha apupuha ien. 25 Ti Pita sohoa, Konilius nahih tengeni i ape lokuha matan. 26 Pita akeni minan ape hone i, “Tule! Nga tuahe seilon masin o.” 27 Pita kakak tutuen kapin ape i ningahi kilan seilon apupuha leili tehu ing.

28 Pita kakane lato ukek, “Amuto tioi hawane ka hahalin wanen ti amite teka Ju hukuma kapi teka seilon ti xux liai. Tuahe Haeu kola haniwen nga ka tap hahalin ti na nga lawai tuahe tel na seilon. 29 Aile ape ti Konilius ilowima nga, tap nga watakai. Konilius, nake lahan o tapea waxi nga?”

30 Konilius kak pahoi ukek, “Ngain hinalo tamusuen ti nga lolotu, nga ningahi hahutuia tel engel puxuaun pate i xeu talepalep. 31 Ape i kakane nga, ‘Konilius, Haeu hongoen lotu tetam ma ningahiwen soliai puasam ti o huhuali teka seilon tap soxi. Haeu amuke tenen woum ien. 32 Taloa teka seilon haniwa Jopa ape hakahitama tel seilon axan Saimon Pita. I heheuta tehu ingi Saimon, tel seilon uluti apeseniai uli manihuh. Ingan tutu peixux.’ 33 Aile ape nga tapea kosea waxiam. Ti soliaiam o tahiama. Amite hatesol apupuha ie ti puli Haeu hongoi lawe waliko i hohone o kaxi haniamite.”

Pita kaxi ahuti *meng solian ti Jises leili ingi Konilius

34 Pita hutui kakaian ukek, “Aope ie nga paxai tioi ka Haeu kum aile nenexi seilon. 35 Haeu amuke teteka seilon ti lawe xux laha lolotui i ma aile saun tenen i pahan. 36 Amuto tioi tenen meng solian ti Jises Haeu haniwen amite tesol seilon ti *Israel. Jises, Masiwi ti lawe seilon, i aile hasolia wasolakaha hani Haeu. 37 Amuto tioi waliko ti i sohot kakalini Judia, hutui Galili ti Jon Baptis hone teka seilon lioi xaxaweniai saun lialun lehe i baptaisi laha. 38 Amuto tioi Haeu hani Jises Holi Spirit ma poh. I nahih hani tesol tesol ailei puasain solian ma haewiai teka seilon *spirit lialun kapiti hahalialu nake Haeu kapin.

39 “Amite tesol *aposel, amite kaxi ahuti lawe waliko ti amite ningahi i aile leili xuxumite teka Ju hetekie Jerusalem. Ape imuh laha tahi hakea i he *kros ape i mat. 40 Tuahe muhi ngain toluhu Haeu xahateni aliake i ti matean ape kilan seilon ningahiwen ka i moihin. 41 Kumahe lawe seilon ningahiwen i, mewenae amite tesol ang akatiwen i muhin ti i moih aliawa. Liai Haeu kilamiwen amite ti kaxi ahutiai meng solian ti Jises. 42 Ape i hone amite ti kaxi haxewa haniai teka seilon ka i tetel Haeu kilamiwen hinitiai seilon, teka moihin ma teka maten. 43 Hatesol *teka kuluiai kakai Haeu lato tai kaxiwen ka Haeu oxoxi teka seilon ti kawatan ti saun lialun ti pohe Jises, na namilolaha xoxoan tetan.”

*Teka kumahe Ju laha uke Holi Spirit

44 Ti Pita kakak tutuen, Haeu axi Holi Spirit hani hatesol seilon laha hongohong kakai Pita. 45 Tesol Ju *kahikahi Jises lato kahitima Pita ti Jopa pate lato ongaini ka Haeu tin i axi Holi Spirit hani teka seilon laha kumahe Ju. 46 Lato hong teka seilon ien kakak kakain ti kumahe kakaialaha ti Holi Spirit hanamiloa laha ma lato hong laha sasameni Haeu.

47 Ape Pita ukek, “Tesol seilon ie kewen Holi Spirit masin kako teka Ju. Aile ape tap tel pon konginiakako ti baptaisialato ti kan.” 48 Ape Pita hone tesol seilon kumahe Ju i ukek, “Amuto kewa *baptais hahitake axe Jises.” Ti lato baptais kewa, lato kamei eliel Pita na i tilimuen teik kapi lato.

Copyright information for `SSG