a(Sam 13:14)
b(Ps 2:7)
c(Isa 55:3)
d(Ps 16:10)
e(Hab 1:5)
f(Isa 49:6)

Acts 13

*Holi Spirit kilami Banabas ma Sol ailei puasan

Leili teka kahikahi *Jises ti Antiok, Banabas, Simeon tel laha axai i Polun, Lusius ti Sairini, Sol ma Manaen, tel i lap tuaima *Herod Antipas. Tesol seilon ien lato teka kaxi ahutiai *meng solian ti Jises ma hanaui seilon sale usian. Ngain tehu ti teka *kahikahi Jises hahalini an ti hualiai lotu ti lato hani Haeu, Holi Spirit hone lato ukek, “Talaheniwa Banabas ma Sol hanima nga nake nga hina puasain tuah ti lalu.” Lato halini tatale an ma lotu tatale. Lato hana minalato patul ti lalu kameiai Haeu ti hakuialalu. Ape lato talo lalu ailei puasain ti Holi Spirit kikilami lalu puasakean.

Puase Banabas ma Sol ti leili Saiprus

Holi Spirit kapiti Banabas ma Sol hani tehu taon Selusia ape lalu lang hani texux xux Saiprus. Ti lalu tahia haniwa tehu taon Salamis, lalu kaxi ahuti kakai Haeu leili *synagog. Jon Mak tin kapi lalu, i huali lalu ailei puasain.

Lato kolia koti Saiprus hani tehu taon Papos. Ti ien lato tunahi tel seilon axan Bar Jises, akiki *Ju. I woinakon kuluiai kakai Haeu. I hahapuasa pohe *spirit lialun ailei puasan. I lohi Sergius Paulus, tel masiwi kiliwakei Saiprus, seilon tenen namilon xewan. Sergius Paulus ilowi Banabas ma Sol nake pahan i hong kakai Haeu. Tuahe Bar Jises, axan tenen liai Elimas, i nam watakai Banabas ma Sol ape i xui Sergius Paulus kum hong sohosoh lalu uke i sohot kahikahi Jises.

Sol, ti aope laha axai i Pol, Holi Spirit hanamiloa i ape i paxai kahiloloi Elimas. 10 I ukek, “O unaui *Satan! O pahoxai hatapo waliko tenen solian, o puluti seilon ma aile hakila saun lialun. Kakai Haeu lawe o kaxi towiahu hani puputa. 11 O ape Haeu axi tenen kawatan. O pulaxamu ape o kum tua pon ningahiai al.” Tataen ien wanen Elimas kum pon paxapax. I soxa upiup aweisalun ape i kamea na tel ati i.

12 Ti Sergius Paulus ningahiwa waliko ti i sohot hani Elimas, i soh ti Jises ape i ong amuke waliko ti Pol ma Banabas hahanau sale puase Jises tel Masiwi.

Pol leili tehu taon Antiok ti Pisidia

13 Pol ma hua mahoan lato lang ti Papos hani Perga, tehu taon ti Pampilia. Ti ien Jon Mak lua salili Pol ma Banabas ape i alia hani Jerusalem. 14 Ape lalu lua salili Perga hani Antiok, tehu taon ti Pisidia. Telao *Sabat lalu nahih hani leili synagog. Lalu to ape lotu kapi teka Ju. 15 Muhin ti tel seilon kaxi kewa hina *nauna ti Moses ma ti *teka kuluiai kakai Haeu, teka masiwi ti synagog kamei Pol ma Banabas ukek, “Hua Ju akikimite, na amulu hina kakain ti hualiamite, kakawa.”

16 Pol tua, i tulini minan i kola ka ape i kak. I ukek, “Amuto tesol *Israel ma tesol kumahe Ju amuto lolotui Haeu, hongoa! 17 Tel Haeu ti kako teka Israel lolotui, i kilamiwen tetan tesol tamakako ti matahaun. Lokon ti lato toto *Igip, Haeu hakila lato ape ti kui pohen, i oxoxi lato ti Igip. 18 Ti lato nanahiwa he lohong leili ahang 40, Haeu kum lioi lato kalak lato kum hong tamani i. 19 Haeu huali teka Israel hileiai teka akiki tepanim huoxux xux liai laha toto leili texux xux Keinan. Ape Haeu hani lato tamai hepekeun ti Keinan. 20 I uke 450 ahang ti hil waxiai hepekeun ien.

“Muhin ien i axi lato masiwi ti neinialato hanima taen ti *Samuel, tel kuluiai kakaian.
21 Imuh lato kamei Haeu axialato tel masiwi liai. Ape i hani lato Sol, tel nati Kis, kahi nati Benjamin. I masiwi ti lato leili ahang 40. 22 Muhin ti Haeu xaxaweniwa i masiwi ti lato, i kilami *David. Haeu kakak sale David ukek, ‘Nga amuke hawane David, tel nati *Jesi. I aile hatapo waliko tenen pahak.’ a 

23 “Ti leili teka kahi nati David, Haeu hani teka Israel Jises, tel awaialato ti kawatan ti saun lialun ti lato, masin ti i kakawen. 24 Imat ti Jises hutui puasan, Jon Baptis kakane hatesol seilon ti Israel ka laha towiahua ti saun lialun ape usiwa Haeu lehe Jon baptaisi laha. 25 Ti lehe Jon hatapo puasan i hone teka seilon, ‘Amuto sokok nga aita? Nga kumahe *Krais, tel amuto to atetengi. I sohotuma muhik. Masiwiaian ala i kum pon nga unauan.’

26 “Amuto teka kahi nati *Abraham ma *teka kumahe Ju amuto lolotui Haeu, tenen meng solian ti Jises awai kako ti kawatan ti saun lialun, Haeu hani kako hatesol. 27 Teka seilon ti Jerusalem ma teka masiwi ti laha, laha kum paxai tioi Jises. Tuahe ti laha hani Jises he mini teka teleian, i hapoponowi hawane kakai teka kuluiai kakai Haeu ti lawe kako riridai na Sabat. 28 Kalak laha kum tunah huan ti teleiai Jises, laha kamei Pailat ka teleiwa i.

29 “Ape ti laha aile hatapoa waliko ti kakai Haeu kakawen, laha hamosu tupui Jises ti he teik *kros ape hana i hani he amal. 30 Tuahe Haeu xahateni aliake Jises. 31 Ape teka seilon lato kakahiti i ti Galili hani Jerusalem, ngain kilan lato ningahi i moihin. Teka seilon ien kaxi sawateni lawe waliko ti lato ningahiwen hani kako hatesol.

32 “Ape amili kaxi hahani amuto meng solian ie. 33 Waliko ti Haeu kakanewen tesol tamakako ti matahaun i hapoponowi hani kako tesol kahi natulato ti i hamoiha aliake Jises. Masin ti Haeu kakawen leili pepai *Salm, i ukek,

“‘O se Natuk. Nga kilamiwen o ailei puasak.’ b 
34 Haeu hamoiha Jises ti matean lehe i kum mat ulea, masin ti Haeu kakawen leili pepai tel kuluiai kakaian i ukek,

“‘Nga aile hasolia hani amuto masin ti nga kakanewen tel masiwi David.’ c 
35 Masin ti David kakak kapi Haeu ti i ukek,

“‘O kum hani tel unauam solian koha leili amal.’ d 
36 David kumahe i kakak alia i nake ti i aile hatapoa puase Haeu lokon ti i masiwi ti teka Israel, i mat ape laha tihini i kapi teka taman ti matahaun ape tupuan i koha. 37 Tuahe Jises, tel Haeu hamoiha ti matean, i tai koha leili amal.

38 “Aile ape pahak amuto xeu waliko ti amili kaxi hahani amuto ka Haeu oxoxi seilon ti kawatan ti lialui woulaha nake ti puase Jises. 39 Wasolakaha seilon ma Haeu i kum sawi na kaha tua hong usi mewenae nauna ti Moses. Se mewenae na namilokaha xoxoan ti Jises, Haeu namiloi ukek kaha seilon sawisawin. 40 Lepetawa uke waliko ti Haeu kakawen leili pepai tel kuluiai kakaian i sohot hani amuto.

41 “I ukek, ‘Teteka ti amuto mal sosoxeni nga, hongoa!
Amuto ong mamata ape amuto mat
nake kawatan nga hani amuto pate lialun wanen.
Amuto kum soh ti kawatan ien,
kalak na seilon nexi hahani amuto.’” e 
42 Ie tiliai kakai Pol. Ti ape lehe Pol ma Banabas nahih sohot he synagog, tesol seilon ien ilowi lalu alia uleama Sabat tehu toma lehe lalu kaxi ulea waliko ti lalu kakaxi. 43 Muhin ti laha heisawa lotu, kilan teka laha soh kakai Pol, teka Ju ma teka kumahe Ju, laha kahiti Pol ma Banabas. Lalu kakak kapi laha ape hakui laha ti tu xox tatale ti xoxoi namilolaha hani Jises nake ti *lalape soliai Haeu i hani laha tel Natun.

Pol ma Banabas nahih hani kapi teka kumahe Ju

44 Sabat liai tehu, sikole ka hatesol seilon ti Antiok nahih hani synagog ti hongoi meng solian ti Jises. 45 Taen ti teka masiwi ti teka Ju ningahiwa kilai seilon, namilolato i lialu ti Pol ma Banabas ape lato kak halialu kakai Pol.

46 Tuahe Pol ma Banabas kak matut, lalu ukek, “Haeu taloma amili kaxiai meng solian ti Jises hanimu amuto teka Ju, tuahe amuto kum hong soh. Ien i kola ka amuto kumahe solian ti i tapai amuto uke *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Aile ape aope ie amili kaxi meng solian ti Jises hani teka kumahe Ju. 47 Masin ti Haeu kakanewen tel Natun, i ukek,

“‘Nga kilami o hanowi xewan
ti hani lawe seilon ti xux tesol tesol
lehe o awai laha ti kawatan ti saun lialun ti laha.’” f 
48 Ti teka kumahe Ju hongoa, pate laha amuam ape laha sameni kakai Haeu. Teteka ti Haeu kilamiwen laha ukei tonain kapin ti tap tahi tapoan, laha hong soh meng solian ti Jises. 49 Ape meng ien i sawata kakalini Antiok.

50 Tuahe teka masiwi ti teka Ju lato hahika teka masiwi ti Antiok ma tesol hehin kumahe Ju lato lolotui Haeu ma axalato lalap. Tesol seilon ien xui teka seilon ti Antiok aile halialui Pol ma Banabas ape usi xaxawenialalu ti ien. 51 Aile ape Pol ma Banabas tapahi hepekeun ti he anele aelalu, i kola ka Haeu kum amuke teka seilon ien. Ape lalu lua hani tehu taon Ikonium.

52 Teka kahikahi Jises ti Antiok lato to amuam hawane ma Holi Spirit kapiti tatale lato.

Copyright information for `SSG