a(Amos 9:11-12)

Acts 15

Apuhain ti teka kahikahi *Jises leili Jerusalem

Tesol seilon ti Judia lato lua hani Antiok ape lato hutui hanaui teka *kahikahi Jises ukek, “Amuto ailewa *teik kikilam ti kotiai uli walikoumuto usiwa *nauna ti Moses. Na amuto kum aile ukek ien, Haeu kum awai amuto ti kawatan ti saun lialun ti amuto.”

Pol ma Banabas kak hapatapat kapi tesol seilon ien. Aile ape teka kahikahi Jises hakau Pol ma Banabas hetekie teka kahikahi Jises liai hani Jerusalem ti paxaiai tesol *aposel ma teka masiwi ti teka kahikahi Jises ti ingi lotu ti hasawiai teik waliko ien. Ti lato lua hahaniwa xux ti Penisia ma *Samaria kane Jerusalem, lato kaxi hahani teka kahikahi Jises aweisal ti *teka kumahe Ju laha sohot kahikahi Jises. Tenen meng ien aile hamuamua hawane teka kahikahi Jises ien.

Ti lato tahiawa Jerusalem, tesol aposel, teka kahikahi Jises liai ma teka masiwi ti lato waxi auni lato. Ape Pol ma Banabas kaxi hatesol waliko Haeu hualiwen lalu ailean. Muhin ien teka kahikahi Jises lato tepaun ti teka *Parisi lato tua ape lato ukek, “Teka kumahe Ju laha usi hatapoa hatesol nauna ti Moses. Laha ailewa teik kikilam ti kolakol ka laha seilon ti Haeu.”

Ape tesol aposel ma teka masiwi ti kahikahi Jises leili Jerusalem lato apuha ti kak paxaiai teik waliko ien. Muhi welui kak hapatapat ti lato, Pita tule ape i ukek, “Amuto tesol akikik ahuma ti Jises, amuto tioi ka hina ngain tamusuen Haeu kilami nga, tel ti leilomuto, kaxiai *meng solian ti Jises hani teka kumahe Ju lehe laha hong soh ti Jises. Haeu tel i tioi namili hatesol seilon, i kola ka i namiloi ukek laha seilon tuah ti i hani laha *Holi Spirit masin ti i hani kako. Ti i aile teik waliko ien i kola ka laha kumahe liai tenen ti kako. Ape Haeu oxoxi laha ti kawatan ti saun lialun ti laha nake laha hana hatapo namilolaha hani Jises. 10 Aile ape amuto kum aile hahalenge Haeu! Kum hahani laha kawatan ti usiai hatesol nauna ti Moses nake tamakako ti matahaun ma puki kako kum pon usian. 11 Kako soh ka ti lalape soliai Jises tel Masiwi ti kako, i awai kako ti kawatan ti saun lialun ti kako. Tin masin teka kumahe Ju.”

12 Ti Pita kak kewa, tap tel wixiwix ape lato hong ulea Pol ma Banabas. Lalu kaxi hatapo hatesol kolakol lalap ti Haeu hualiwen lalu ailean hani teka kumahe Ju.

13 Muhin ti lalu kak kewa, Jeims ukek, “Amuto tesol akikik ahuma ti Jises, hongoa! 14 Waliko ti Saimon Pita kakaxi, i haxewa haniwen kako ka Haeu namiloi tahane teka kumahe Ju. I huali laha ape teka ti laha sohot seilon tetan. 15 Masin ti Haeu kakawen leili pepai teka kuluiai kakaian. 16 I ukek,

“‘Imuh nga aliama haxoxo aliakei tehu nenein ti *David.
Laha aile halialuawen tuahe nga aile hasolia aliake.
17 Nga aile ukek ien lehe teka kumahe Ju
tin laha sohot seilon tetak,
teka pahalaha nga Haeu Masiwi ti laha,
teteka nga kilamiwen tetak.
18 Nga Haeu, tel nga aile hatapo tesol waliko ien,
nga kakaxi waliko ti teka seilon tioiwen
lilian ti kuewen wanen.’” a 
19 Ape Jeims kak tatale ukek, “Aile ape nga namiloi ukek kako kum aile hahakawata teka kumahe Ju, teteka laha towiahu ti lialui woulaha ape usi Haeu. 20 Tuahe kako tai non hani laha teik kakain ka laha kum aniani an tenen teka seilon ailewen pali hani teka haeu kumahe salan. Laha kum ailele saun lialun ti wawan hehin, laha kum ununumi kaka ape laha kum aniani xixioi manihuh tenen hina kaka leilon. 21 Laha aile usiwa tesol waliko ien nake lawe *Sabat leili *synagog ti lawe taon laha to kakaxi nauna ti Moses lilian ti kuewen. Ape na laha kum usi, laha aile halialu namili teka *Ju kahikahi Jises.”

Kakain ti hani teka kahikahi Jises laha kumahe Ju

22 Tesol aposel, teka masiwi ti kahikahi Jises ti Jerusalem hetekie teka kahikahi Jises liai lato namiloi na hakau hina seilon hani Antiok akati Pol ma Banabas. Lato kilami Judas Basabas ma Sailas, huhua seilon ti teka kahikahi Jises sasameni. 23 Lato hakau tuaiwa lalu teik kakain i ukek,

“Amuam ti amite tesol aposel ma teka masiwi ti teka kahikahi Jises ti Jerusalem, tesol akikimuto ahuma ti Jises haniwa amuto teka kumahe Ju leili Antiok, Siria ma Sailisia.

24 
  • “Amite hongoen ka hina seilon ti leilomite lua haniwen kapimuto ape laha aile hahataxina ma hanamiloa hakila amuto. Tesol seilon ien kumahe amite taloa.
25 Aile ape amite hatesol kilami hina seilon lehe amite hakau hani kapimuto akatiwa Banabas ma Pol, huhua lohumite. 26 Lalu hani hahatapo lalu ti ailei puase Jises kalak na hina kawatan ma matemate. 27 Amite hakaua Judas ma Sailas lehe tin lalu kaxi hani amuto waliko ti leili teteik kakain. 28 Holi Spirit hanamiloa amite ka amite kum axi papalahi kawatan hani amuto tuahe amuto aile usiwa tesol kakain ie. 29 Amuto kum aniani an tenen teka seilon ailewen pali hani teka haeu kumahe salan. Kum ailele saun lialun ti wawan hehin. Kum ununumi kaka ma kum aniani xixioi manihuh tenen hina kaka leilon. Pamu ewian na amuto kum aile tesol waliko ien. Amuam ti amite haniwa amuto.”

30 Ape lato lua hani Antiok. Lato apuhini teka kahikahi Jises ape hani laha teik kakain ien. 31 Ti laha hongoa, laha amuam hawane nake i hakui xoxoi namilolaha ti Jises.

32 Judas ma Sailas, huhua ti kaxi ahutiai meng solian ti Jises, tin lalu kak hakui xoxoi namilolaha ti Jises. 33 Tesol seilon lato luama Jerusalem lato to teik kokol ien ape teka kahikahi Jises ti Antiok talo aliake lato hani Jerusalem. Lato ukek, “Amuam ti Haeu kapimuto.” 34 Tuahe Sailas nanamiloi na i tilimuen. 35 Pol ma Banabas tin lalu hamalum Antiok ape hetekie teka kahikahi Jises liai lato hanau kakai Haeu ma kaxi ahuti meng solian ti Jises hani teka seilon.

Pol ma Banabas selaia

36 Hina ngain tamusua ape Pol hone Banabas, “Kalu alia hani kapi teka kahikahi Jises ti lawe taon ti kalu kakaxi meng solian tetan lehe kalu paxai na namilolaha ti Jises xoxoan tutuen.” 37 Banabas pahan i waxi Jon Mak kahitialalu. 38 Tuahe Pol namiloi ukek ka kumahe pate ewi nake Jon Mak ox salili lalu ti lato Pampilia ape i tai puas akati lalu ti hatapoi puasalato. 39 Pol ma Banabas lalu kak hapatapat ape lalu selaia. Banabas waxi Jon Mak ape lalu lang hani Saiprus. 40 Pol kilami kahitian Sailas. Imat ti lalu lua salili Antiok, teka kahikahi Jises kamei Haeu ti ngahatialalu. 41 Ti lalu lua hahaniwa Siria ma Sailisia, lalu kak hahakui xoxoi namili teka kahikahi Jises.

Copyright information for `SSG