Acts 18

Pol leili tehu taon Korin

Muhin ien Pol salili Aten ape i lua hani tehu taon Korin, i tin leili texux xux Akaia. Ti ien i apatuini tel *Ju axan Akila i takah texux xux Pontus. Pala aope i luama ti texux xux Itali hetekie tel axoan Prisila nake Klodius, tel masiwi tapein ti *Rom, i talo xaxaweni teka Ju ti Rom. Ape Pol heuta ma puas kapi lalu. Lato hatolu hapuasa uli manihuh tanomiai houha ape lato hangaini ti waxenialato.

Lawe *Sabat Pol nahih hani leili *synagog. I tohongi itiniai namili teka Ju ma teka *Grik lehe laha soh ti *Jises. Ti Sailas ma Timoti tahiama ti Masedonia, Pol pupuasan ape mewenae kaxi ahutiai *meng solian ti Jises. I kaxi haxewa hani teka Ju ka Jises se *Krais tel Haeu taloma. Ti lato kak pahoi ma kak halialua i, Pol tapahi xaxaweni hepekeun ti tehu puxuaun. Ien i kola ka Haeu kum amuke lato. I ukek, “Kumahe nakek na Haeu axi amuto kawatan ti amuto kum hong soh kakaiak. Tataen ti aope ie nga nahih hani kapi teka seilon kumahe Ju ti kaxi ahutiai meng solian ti Jises hani laha.”

Ape i sos hani tehu ingi tel seilon axan Titius Justus. I kumahe Ju tuahe i lolotui Haeu kapi teka Ju. Ingan kapi tehu synagog. Krispus, tel ti teka masiwi ti tehu synagog, i sohot *kahikahi Jises hetekie hatesol seilon ti lohe ingan. Kilan seilon ti Korin tin laha hong soh meng solian ti Jises ape laha uke baptais.

Ipong tehu Haeu kakane Pol ukek, “Kum maamata! Kaxi tatalewa kakaiak ma kum aile lilioi. 10 Nga lawe kapim, tap tel pon aile halialuam nake ti leili tehu taon ie kilan seilon tetak.” 11 Aile ape Pol to ien ahang tehu tewaok. I hahanau teka seilon kakai Haeu.

12 Lokon ti Galio tel neiniai texux xux Akaia, teka Ju aile namil teikawe ape lato akeni kongini Pol. Lato ati i hani Galio lehe i tu ti sulusulu. 13 Lato ukek, “Tel seilon ie i lungei teka seilon ti lotuiai Haeu ti aweisal tenen i xaputi nauna ti teka masiwi ti Rom.”

14 Pol lehe i kak tuahe Galio tua kakanewa teka Ju i ukek, “Na hina waliko pate lialun i ailewen, se liai pupuasak ti hongoamuto teka Ju. 15 Tuahe ie se kakain ti he wawatak, kakain ti ax tenen tenen ma nauna ti amuto teka Ju. Puki alia amuto kak hasawiwa. Nga kumahe hongoi meng ti waliko tenen ien.” 16 Ape i talo xaxaweni lato hatesol ti tone hongoi meng. 17 Ti lialui lolato kakanua lato akeni pohi Sostenes tel masiwi ti synagog ape xai i mate Galio tuahe Galio kum nam waxi.

Pol alia hani tehu taon Antiok leili Siria

18 Pol to kapi teka kahikahi Jises ti Korin ape imuh i hetekie Akila ma Prisila lang salili laha hani texux xux Siria. Imat ti lato lang salili tehu taon Kenkeria, Pol uluhi ukun i kola ka i hatapoen puasain leili Korin ti i tuoha hahani Haeu. 19 Ti lato hasungawa Epesus, Pol nahih salili Prisila ma Akila. I nahih hani tehu synagog ape i kakak kapi teka Ju sale puase Jises. 20 Teka seilon kamei i na i to ahemu kapi lato tuahe i ukek kumahe. 21 Tuahe i hone lato, “Na Haeu pahan, nga alia hanima kapimuto imuh.” Ape i lang salili Epesus. 22 I hasunga hani tehu taon Sisaria. Ti ien i lua hani Jerusalem paxaiai teka kahikahi Jises. Ape imuh i lua hani tehu taon Antiok.

23 I to teik kukunun ien ape i lua hani huoxux xux Galasia ma Prigia. I kak hakui teka kahikahi Jises lehe laha puas usi tatale kakai Haeu.

Apolos leili Epesus ma Akaia

24 Lokon ien, tel Ju axan Apolos i luama tehu taon Aleksandria leili *Igip hani tehu taon Epesus. I seilon tenen solian ti kakain ma pate i tioi kakai Haeu. 25 Laha hanauen i sale aweisal ti Jises. I amuam hawane ti kaxiai sale puase Jises ma kakaian pate salan. Tuahe i tioi mewenae *baptais ti Jon ailele. 26 Lawe i kaxi matuke leili synagog. Ti Prisila ma Akila hongoa kakaian, lalu waxi i hani tonalalu ape hanau aheke i sale aweisali Jises.

27 Imuh Apolos namiloi na i lua hani texux xux Akaia. Teka kahikahi Jises ti Epesus lato kak haxoxo i ape lato tai teik kakain hani teka kahikahi Jises ti Akaia kameialato ti waxi aunian. Ti Apolos tahia haniwa Akaia, huhual lalap i hani teka seilon laha soh ti Jises nake ti *lalape soliai Haeu. 28 Ti i kak he hapatapat kapi teka Ju, kakaian xoini kakaialaha. I uke kakain ti he pepai Haeu ti nexi hanialaha ka Jises se tel Krais Haeu taloma.

Copyright information for `SSG