Acts 19

Ti Pol Epesus

Ti Apolos leili tehu taon Korin, Pol lua nonoa Galasia ma Prigia ape i tahia hani tehu taon Epesus. Ti ien i tunahi teka seilon laha soh ti *Jises. Ape i kamei laha, “Ti amuto sohoa ti Jises, nakon amuto ukewen *Holi Spirit ti kapitiamuto?”

Laha pahoi ukek, “Tin liai amite tai hong na hina Holi Spirit.”

Pol kamei laha, “Lehe *baptais tenen lahan amuto ukeke?”

Laha pahoi ukek, “Baptais ti Jon.”

Pol ukek, “Jon baptaisi teka laha towiahu ti saun lialun ape laha usi Haeu. I hone teka seilon ti *Israel ka laha sohoa ti Jises, tetel i tahiama muhin.”

Ti laha hongoa ien, laha uke baptais ti hahitake axe Jises Krais. Pol hana minan patul ti laha ti lotu hualialaha ape Haeu hani laha Holi Spirit. Tataen ien laha lotui Haeu ti kakain ti laha tai hanau ma tin laha kului kakai Haeu. Mongohualaha sai huopanim hua.

Ti leili pangapang toluhu, Pol lawe i nahih hani *synagog. I kak matuke ahutiai *meng solian ti Jises ape i tohongi itiniai namili teka *Ju ti sale nenein ti Haeu. Tuahe teka ti lato hong watakai hetekie namil ti kakapax. Ape lato kak halialu sale aweisali Krais. Aile ape Pol nahih salili lato. I hakahita teka *kahikahi Jises hani tehu ingi Tiranus, ing ti hanaui teka seilon. Ti ien, lawe ngain i kakak kapi teka kahikahi Jises ti sale nenein ti Haeu. 10 Ti leili ahang huohu i kaxi ahuti meng solian ti Jises hani teka Ju ma *teka kumahe Ju laha toto leili texux xux Asia. Ape kilan ti laha hong soh kakaian.

Tesol nati Skeva

11 Haeu hani Pol poh ti ailei waliko tenen lalap wanen. 12 Aile ape kalak maia ti Pol hapuasawen laha waxi ape hani teka tinun ma teka ti *spirit lialun kapiti hahalialu. Ape teka tinun laha ewi ma spirit lialun ox salili teka seilon lato kapiti hahalialu.

13 Tesol ti teka Ju, ti lato lua hani tesol tesol, lato hapuasa axe Jises tel Masiwi ti xaxaweniai spirit lialun ti seilon. Lato hone teka spirit lialun ukek, “Ti pohe Jises, tetel Pol kakaxi, amuto ahutawa!” 14 Tepanim hua hatotalin, nati Skeva tel masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon, lato ailele tenen saun ien.

15 Telao tel spirit lialun kak pahoi lato ukek, “Nga tioi Jises ma Pol, a amuto aita?” 16 Tel seilon spirit lialun kapiti hahalialu, i leng hilei hatotalin ape itini lexi puxuaulato. Lato kiliwau salili i, tinulato mangein.

17 Hatesol teka Ju ma teka kumahe Ju laha toto Epesus, laha mamata hawane ti laha hongoa waliko ti i sosohot ape laha sameni hawane axe Jises tel Masiwi. 18 Kilan ti teka laha soh ti Jises, lato kaxi ahuti saun lialun ti lato ti taxingi seilon. 19 Teka lato hapuasa pohe *Satan ti ailei waliko tenen lalap, lato kau apuhini pepa ti hanaualato ailei tesol waliko ien. Kalak kahi tesol pepa ien pate lalap, lato lui ti puli lawe seilon nake ape lato soh ti Jises. 20 Aile ape ti kui pohe Haeu, meng solian ti Jises sawat hani kilan seilon.

Teka seilon kak hilehil leili Epesus

21 Muhin ien Holi Spirit hanamiloa Pol alia hani Jerusalem nonoa xux ti Masedonia ma Akaia. Pol hone teka kahikahi Jises ukek, “Muhin ti na nga heisawa Jerusalem, nga kane *Rom.” 22 Ape i talo hua hualian Timoti ma Erastus hani Masedonia nake i to ahemu teik leili texux xux Asia.

23 Ti lokon ien hina kawatan lalap sosohot leili Epesus nake hina seilon laha kak halialu aweisali Krais. 24 Tenen kawatan ien Demetrius hutui. I tel seilon ti tanomi ukenei teka ing nameniai tel haeu hehin axan Artemis teka *Grik lolotui. I ma tesol puase kapin lato uke silva ti tanomi ukenei tetesol ing ape lato hasohotu hakila moni ti lato hangaini. 25 I tiloi teka puas akatan ma teka laha ailele puasain hanowi ti lato ape i ukek, “Amuto tioi ka moniukako tenen puasain ie hasohotu. 26 Ape puki amuto papaxai ma hongohong waliko ti Pol ailele leili Epesus ma tin leili lawe toan ti Asia. I kak hahataxina kilan seilon ka waliko ti kako tanomi ani min kumahe haeu tenen salan. 27 Na Pol aile tatale tenen puasain ien, teka seilon kak halialu tenen puasakako ape laha ukek ka Artemis ma tehu ing ti lotuian ape kumahe tuah. Ape Artemis, tetel ti kilan seilon ti Asia ma tehu pon itan ie to lolotui, axan i taxix.”

28 Ti teka seilon hongoa teik kakain ien, laha leng hawane ape tilol ausisini, “Kumahe! Artemis tel ti kako Epesus lolotui, axan lalap wanen!” 29 Laha hahika teka seilon liai. Ape kilan seilon laha kiliwau itini lungei Gaius ma Aristakus, huhua lua akatiai Pol, hani tesol tone apuhain. 30 Pol pate pahan i kakane teka seilon tuahe teka kahikahi Jises kongini, uke laha aile halialu i. 31 Teka masiwi lawe Pol ti texux xux Asia, lato hakouta kakain kamei eliliel i ka i kum kokola kawan hani leili tesol tone apuhain.

32 Lokon ien leili tesol tone apuhain, kilan seilon laha tataxini. Teka ausisini tenen, teka ausisini tenen nake kilan ti laha kum tioi salangawe apuhain. 33 Ape teka Ju hone lungei Aleksanda i tel ti lato na i kakane laha ien. Aleksanda tulini minan lehe i kak haxewa hani teka seilon waliko ti i sosohot. 34 Tuahe ti laha paxai tioiwa ka i tel Ju, laha hatesol ausisini ukek, “Artemis ti kako Epesus i pate tuah wanen!” Sai aua huohu laha tua to ausisini ukek ien.

35 Imuh tel ti teka masiwi ti Epesus hamonga laha, i ukek, “Teka akikik! Hatesol seilon tioi ka kako teka Epesus aunini tehu ing ti lotuiai Artemis ma tehu pot hina hosaun ti i putalih he maun. 36 Hatesol seilon tioi ka waliko ie salan wanen. Aile ape amuto hamalumua ma kum aile saxohuxoh waliko. 37 Amuto hakahitama huhua seilon ie kalak lalu tai xuina waliko ti leili ing ti lotuiai Artemis ma tai kak halialu i. 38 Na Demetrius ma teka puas akatan hina kakain ti sulualalu, kaha hina teka masiwi ti xux ma teka hongoi meng. Lato haniwa lalu he mini teka masiwi ti hasawian. 39 Na hina kakain liai ti sulusulu, tin haniwa he mini teka masiwi ti hasawian. 40 Nga namiloi ukek ka teka masiwi ti Rom sului kako ti saun tenen ti amuto ailele nake tap tutuhan.” 41 Muhin ien i hatapo tehu apuhain.

Copyright information for `SSG