a(Joel 2:28-32)
b(Ps 16:8-11)
c(Ps 110:1)

Acts 2

Tahiai *Holi Spirit ti Pentekos

Tehu *ngain lalap ti Pentekos, teka kahikahi *Jises apuha hetekie hani leili tehu ing. Lato hong tangiai waliko tenen i hahutuialih patul masin aupol kuin ape i haxuha hatehu ing ti lato toto. Lato ningahi tenen waliko masin xekei ah a tanome leh i sawat to hani pati tel tel. Holi Spirit soh xuh hani leilolato ape lato hutui kakak kakai xux liai ti Holi Spirit hanesoa lato.

Ti lokon ien, teka Ju ti xux texux texux laha toto leili Jerusalem. Laha seilon ti lotuiai Haeu. Ti laha hongoa tangiai waliko tenen masin aupol kuin, kilan seilon apuha paxai ape laha hong ongaini nake tel tel hong ka teka kahikahi Jises ape lato kakak puki kakaialaha. Teka Ju ien pate laha tataxini ape laha eseini hawane ukek, “Nakon tesol seilon ien kumahe akiki Galili? A i sohot ukek ia ape kako hong lato kakak kakaiakako? Kako teka ti Partia, Midia, Elam, Mesopotamia, Judia, Kapadosia, Pontus ma Asia, 10 teka ti Prigia, Pampilia, *Igip ma teka ti Libia tetesol xohixohin tehu taon Sairini, hetekie kako teka soliwa ti *Rom. 11 Kako teka nakuama ti teka Ju ma teka lotu usiusi teka Ju. Ape kako teka ti Krit ma Arabia. Tuahe kako hatesol hong ka lato kakak kakaiakako wanen sale waliko lalap ti Haeu ailewen!” 12 Laha kum tioi ka i sohot ukek ia ape laha he kamekam alia puki laha, “Waliko tenen lahan ie?”

13 Teka ti laha kak soxeni teka kahikahi Jises ukek, “Lato un kasia unum ailan!”

Pita kakane teka kilai seilon

14 Pita tule kapi tesol huopanim tel *aposel ape i kak eliel lehe laha hong, i ukek, “Amuto teka Ju ma amuto hatesol ti Jerusalem, hong matainiwa na nga kaxi haxewa hani amuto. 15 Teka seilon ie kumahe ka lato unuun hanowi ti amuto nanamiloi nake seilon kum unuun letu masin. 16 Tenen waliko amuto niningahi masin ti Joel tel kuluiai kakai Haeu kaxiwen i ukek,

17 “Haeu ukek, ‘Leili taun imat ti tehu pon ie tapo,
nga axi Holi Spirit hani seilon tenen tenen.
Natumuto wawan ma hehin laha kak kului kakaiak,
teka natumuto uluha ma teka wawan salaimat
nga hapaxangongo.
18 Kalak tuahe teka unauak wawan ma hehin
nga hani laha Holi Spirit telok ien
ape laha kak kului kakaiak.
19 Nga aile hasohotu kolakol tenen lalap he maun
ma he tehu pon itan ie.
Matemate, ah ma axuan tenen pate kilakilan
i sohot he tehu pon itan.
20 Imat ti tehu ngain lalap ti sohotui *Krais tel Masiwi
al i tilok
a pangapang i sohot kakan masin kaka.
21 Taen ien, teka laha upia huhual ti tel Masiwi,
i waxi auni laha lian tehue.’ a 
22 “Hongoa amuto tesol *Israel! Jises tetel ti Nasaret i aile waliko lalap tenen tenen ti pohe Haeu. I kola ka Haeu taloma i. Puki amuto tioiwen ma ningahiwen nake i sohotuen wasolamuto. 23 Tetel seilon ien, Haeu kak kilamiwen ka amuto hangaini hani teka seilon lialun ape laha telei. Laha tahi hakea i hani he *kros. 24 Tuahe Haeu hamoihawen Jises. I oxoxiwen i ti matemate nake kum pon wanen matemate aka kongini i. 25 Kako tioi ka salan wanen nake *David tel masiwi kakawen sale Jises. I ukek,

“‘Nga niningahi tel Masiwi kapik lawe ngain.
Lawe i huali nga ape
nga kum mamata kawatan na i tunahi nga.
26 Aile ape leili tiak hetekie kakaiak mewenae nga amuam.
Kalak nga tioi nga mat,
nga tioi hawane ka Haeu i tel ngahatiak.
27 Haeu, nga soh o kum aka lioi nga leili amal.
O kum hakoha lioi tupuak leili amal
nake nga tel unauam lolowi.
28 O kola haniwen nga
aweisal ti ukei tonain solian.
Ti o kapik, nga amuam.’” b 
29 Pita kak tatale ukek, “Amuto tesol akikik, nga kaxi hawane hani amuto ka tel masiwi David, tetel matahaun ti kako, i matewen ape laha tihiniwen. Aope ie, amalun tutuen kapi kako. 30 David kumahe i kakak puki i. David i tel kuluiai kakai Haeu, i tioi Haeu kakawen ka tel ti nakuama tetan i sohot Masiwi hanowi i. 31 David liai i tioiwen waliko ti na Haeu aile, ape i kakak sale xahatai Jises Krais ti i ukek ka Haeu kum aka lioi i leili amal lehe tupuan koha.

32 “Tetel Jises nga kakaxi, Haeu xahateniwen ti matemate ape amite hatesol kahikahin ningahiwen ka i ape moihin. 33 Haeu hana Jises hani minan tepaun manau ti neiniai seilon ape hani i Holi Spirit masin ti i kakawen i aile. Tin i hahani kako Holi Spirit ape waliko ti amuto niningahi ma hongohong aope ie se pupuase Holi Spirit. 34 Haeu tai waxi David tel masiwi hani tonan, i waxi Jises masin ti puki David kakawen. I ukek,

“‘Haeu kakane tel Masiwi tetak,
“Toma papak tepaun manau
ti neiniai seilon atengi tataen nga hanawa teka seilon
laha pahoxai o hani hahitakam.” ’ c 
36 “Aile ape amuto hatesol Israel tioi kewak, tetel Jises amuto teleiwen, se tetel Haeu kilamiwen Masiwi ti amuto ma i tin Krais, tetel Haeu taloma!”

37 Ti laha hongoa teik kakain ien, pate i tuhuke hakawata hawane tialaha ape laha kamei Pita ma tesol aposel liai ukek, “Tesol akikimite, kaie ape amite aile la?”

38 Pita pahoi laha ukek, “Towiahua ti saun lialun ti amuto lehe amite baptaisi amuto hahitake axe Jises Krais. Ape Haeu oxoxi amuto ti kawatan ti saun lialun ti amuto ape i hani amuto Holi Spirit. 39 Haeu kakawen ka i hani amuto, natumuto ma tin hani teka seilon ti xux liai, hatesol teteka ti i kilamiwen.”

40 Kilan kakain tuah Pita kakane laha ape i kak haxoxo ma hanamena kapitini laha i ukek, “Na amuto hong tamani kakaiak, amuto salia ti hukuma akatiai teka seilon lialun ti aope ie.” 41 Teteka seilon lato hong soh kakai Pita, teka kahikahi Jises baptaisi lato. Telao ien 3,000 seilon soh palahi teka kahikahi Jises.

Teka kahikahi Jises to amuam hetekie

42 Teka lato sohot kahikahi Jises lato hani hatapo lato ukei anesoin ti tesol aposel. Hatesol kahikahi Jises lato hina namil teikawe ti to hukuma hetekie, lotu hukuma ma ang hukuma ti nameniai matei Jises.

43 Tesol aposel aile hasohotu kilan waliko tenen lalap wanen ape hatesol seilon paxai ma ong amuke. 44 Hatesol kahikahi Jises lawe lato to hukuma ma he axiax soxi. 45 Lato hangaini soxialato ape sei moni hani hualiai teka tap soxi. 46 Lawe ngain lato apuha hetekie ti namil teikawe leili *Ingi Haeu. Lato ang bret nameniai matei Jises ma amuam ti he axiax an leili ingalato. 47 Lato kak ma pak sameni Haeu ape lato amuke saun solian seilon liai aile hani lato. Lawe ngain Haeu hasoho palahi seilon hani kapi teka kahikahi Jises, teteka i awai laha ti kawatan ti lialui woulaha.

Copyright information for `SSG