Acts 20

Pol lua hani Masedonia ma Akaia

Hina ngain tamusua, Pol apuhini teka kahikahi *Jises hani kapin. I kak haxoxo tapeini lato ape i lua hani texux xux Masedonia. Ti ien i kak hahaxoxo teka *kahikahi Jises ti toan tewau tewau. Ape muhin i tahia hani Akaia. Ti ien i to pangapang toluhu. I apepeas na i lang hani texux xux Siria tuahe i upia tunahi ka teka *Ju namiloi hahalialu i. Aile ape i noseni i non hani Masedonia tamus hani Siria.

Hina seilon kukuoxi Pol. Lato se Sopater nati Pirus ti Berea, Aristakus ma Sekundus ti Tesalonika, Gaius ti Derbe, Tikikus ma Tropimus ti texux xux Asia ma Timoti. Tesol seilon ien langawen imat hani Troas ape lato atetengi amite, nga Luk ma Pol mela. Muhi tehu *Pasova, amite lang salili Pilipai leili Masedonia. Ngain tepanim imuh amite takana hani Troas ape amite to puasain tehu ien.

Pol hamoiha Utikus

Tehu ngain ti nameniai xahatai Jises, amite tesol kahikahin hukuma ti aniai bret. Muhin ien Pol kakak kapi teka seilon sale puase Jises atengi taen luhui ipong nake ngain liai telao pahan i salili lato. Kilan kamaiamite leili ing patul ti amite apupuha. Leilon ti Pol kakak tutuen, tel seilon uluha axan Utikus i toto he pax ti palaen, pulan lihi eliel ti momoi kamaiamite. Ti i matih luhua i putalih patul ti tehu ing toluke hani itan. Ti laha lautiwa Utikus, i se maten. 10 Tuahe ti Pol mos haniwa itan, i tuole akeni aumi Utikus ape i ukek, “Kum tatahane, i moih aliawen!” 11 Pol soh alia hani leili ing teke patul ape lato hatesol ang hukuma. I kak kue hawane kapi lato atengi ti ape i nitini. Muhin ien i nahih salili lato. 12 Teka ngahatiai Utikus lato hakahita i hani tonan. Pate lato amuam hawane nake i moih alia.

Pol kakane teka masiwi ti teka kahikahi Jises ti Epesus

13 Pol nahih non aweisal hani tehu taon Asos. A amite lang ani waian atengi i hani ien. 14 Ti ape i tahia hanima kapimite, amite hatesol lang hani tehu taon Mitilini. 15 Ti ngain liai telao amite lang sahi texux xux kokol axan Kios. Telao ngain imuh amite lang sahi texux xux kokol axan Samos ape ti ngain liai telao ulea amite takana hani tehu taon Miletus. 16 Pol namiloiwen ka amite kum takana Epesus lehe i kum hatalia amite nake i haxehax ti tahia hani Jerusalem ti telao ngain ti *Pentekos.

17 Tuahe taen amite tahiama Miletus, Pol hakau kakain hani Epesus kameiai teka masiwi ti teka kahikahi Jises na i tengeni lato Miletus. 18 Ti lato tahiawa, Pol hone lato, “Amuto tioi sale totonak ma wouk ti nga kapimuto, hutuima telao ngain nga tahiama texux xux Asia. 19 Nga teheni nga ti ailei puase Haeu hetekie tatahan tetak hani seilon liai kalak teka masiwi ti teka Ju aile axi nga kawatan tenen tenen. 20 Amuto tioi nga tai puluhini teik na kakain tenen i pon hualiamuto. Nga hahanau amuto sale puase Jises leili kilan seilon ma ti ingi tel tel. 21 Nga hahanau teka Ju ma *teka kumahe Ju tenenawe ti nga kakane laha ka laha towiahua ti lialui woulaha ape usiwa Haeu ma sohoa ti Jises tel Masiwi.

22 “Ti aope ie, *Holi Spirit hanamiloa eliel hawane nga kane Jerusalem. Nga kum tioi waliko tenen na i sohot hani nga ien. 23 Tuahe Holi Spirit hahongo nga leili lawe taon ti nga tahiawa ka kalabus ma kawatan tenen tenen atetengi nga. 24 Nga soh ka totonak tuah mewenae na nga aile hatapo puasain tenen Jises haniwen nga. I pahan nga kaxi sawateniwa sale lalape soliaian ma wawahen ti Haeu ti i hani kaha Jises, tel awaiakaha ti kawatan ti lialui woukaha.

25 “Nga tioi ka tap tel ti amuto, teteka ti nga kaakane sale nenein ti Haeu, po ningahi ulea nga. 26 Ti aope ie nga kakane hawane amuto, na tel seilon i uke kawatan ti Haeu nake ti lialui woun, kum titieni nga. 27 Nga tai pupuluhini lawe waliko ti Haeu pahan amuto tioiwa ma ailewa.

28 “Ngahati aliakewa amuto ma teka seilon Holi Spirit hanawen hahitake aunian ma nenein ti amuto. Lato sohot seilon ti Haeu nake tin Jises mat kahuiai lialui woulato. Ngahati hanowiwa ti tel seilon ngahati *sipsip. 29 Nga tioi hawane ka muhin ti na nga saliliwa amuto, teka woinakon hanaui kakai Haeu laha tahia hanima kapimuto masin sinen tenen tumun kalimen. Laha haeliel halialui teka seilon ti Haeu lehe lato kum usi kakain salan tetan. 30 Puki alia teka ti amuto laha hulo towiahu kakai Haeu itiniai teka seilon tetan usiai kakaialaha. 31 Aile ape lepeteniwa teka seilon ien. Nameniwa waliko ti lawe nga to hahanau amuto leili ahang toluhu ma telui lok ti amuto.

32 “Aope nga hana amuto hahitake ngahat ma nenein ti Haeu. Nameniwa ka ti *lalape soliai Haeu ma wawahen tetan, i hani kako *meng solian ti Jises. Ape teka ti amuto laha hani hatapo tupualaha ailei puase Haeu, kakaian i pon hakuialaha ape kahulaha solian i hani laha ti leili tonan.

33 “Tiliai kakaiak, nga liai kumahe pahak moni ma na maia ti amuto. 34 Amuto tioi ka nga hatano moni ti puki minak ma tin nga huhuali teka seilon kapik. 35 Ti lawe waliko nga aile, nga kola hani amuto ka mewenae na kaha puas eliel kaha pon hualiai teka tap kuilaha. Nameniwa kakai Jises ti i ukek, ‘Pamu amuam lalap na amuto hani, i xoini ti na amuto uke.’”

36 Ti i kak hatapoa, i lokuha ape i lotu kapi lato. 37 Lato akeni aumi Pol ape lato hatesol tang nake ape i salili lato. 38 Pate lato tahane nake i ukek ka lato kum ningahi ulea i. Ape lato nahih tapeini amite hani he tea waian.

Copyright information for `SSG