Acts 24

Teka *Ju sului Pol hani Feliks

Muhi ngain tepanim, Ananaias tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon, tahia hani Sisaria hetekie teka Ju masiwi liai ma Tertelus, tel pupuasan tukei awe teka suluiai Pol. Lato tahia ti suluiai Pol hani tel masiwi Feliks. Ti tel masiwi hasohoa Pol hani tesol tone apuhain, Tertelus hutui kakaian hani Feliks. I ukek,

“O tel masiwi tuah, o huali hatona hasoliawen amite teka Ju ape tap hilehile. Ti soliai namilom, o aile sohi hakila waliko ti hasoliai xuxumite.
Amite paxai tesol waliko ien ape amite hatesol sameni o. Amite kak kemulik hawane hani o. Nga kum kongini kueini o. Nga kamei eliel o, ti soliaiam nati hongoa teik kukunui kakaiamite.

“Amite paxai tioi tel seilon ie i weli aile halialui wasole seilon. Lawe i hahika teka Ju tesol tesol ti hil pahoiai teka masiwi ti *Rom. I nanahike temat seilon laha axai Nasarin, teka kahikahi *Jises ti Nasaret. Tin lehe i halialu tehu *Ingi Haeu tuahe amite akeni kongini i. Tel masiwi Klodius Lisias waxi lungei Pol ti amite ape taloma teka suluan hani o. Kewa puki o kameian lehe o tioi waliko ti amite susului i.” Tesol Ju sa huali kakai Tertelus ape lato ukek ka kakaian pate salan.

Pol ahuti kakaian hani Feliks

10 Ape tel masiwi Feliks kola Pol ka i kakawa. Ape Pol kak ukek, “O tel masiwi tuah, nga tioi ka ahang kilan o toto tel nam paxaiamite teka Ju. Aile ape tiak i amuam ti nga kak xengei kakaialato matam. 11 Na o kamei teka seilon, o tunahi koseni ka i tai akulai ngain huopanim huohu ti nga lolotu leili Ingi Haeu ti Jerusalem. 12 Laha tioi ka nga tai kak he lungelung kapi tel na seilon ti leili Ingi Haeu. Tin laha tioi ka nga tai hahika teka Ju leili *synagog ma tesol tesol ti Jerusalem. 13 Ape teka seilon ie lato tap aweisal ti kolaian ka sulusulu ti lato salan.

14 “A waliko tetenen salan ie. Nga usiusi aweisali *Krais tenen lolaha kum al. Nga lolotui tel Haeu ti teka matahaun ti amite lolotui ape nga soh hawane hatesol *nauna ti Moses ma lawe waliko ti *teka kuluiai kakai Haeu taiwen. 15 Tin masin teka seilon ie, nga monomon ka Haeu hamoiha aliake teka seilon matewen, teka seilon solian ma teka lialun. 16 Aile ape lawe nga puas eliel hawane lehe tiak mewenae ewi ti Haeu ma teka seilon.

17 “Hina ahang tamusuen nga alia hani Jerusalem. Nga atoheni moni hualiai teka akikik Ju ma nga lelei manihuh hani Haeu. 18 Teka suluak ningahi nga ailele saun ti hauniak ti puli Haeu leili Ingan. Tap seilon wiliwilia nake ti huak lokon ien. 19 Tuahe tesol ti teka Ju ti Asia lato ien, lato ala matam ie na lato hina kakain ti suluak. 20 I pon o kamei tesol seilon ie waliko ti lato titieni nga lokon ti nga tutu ti sulusulu mate teka masiwi ti teka Ju. 21 Lato pon suluak mewenae ti teik kakain nga ukek ka nga tu ti sulusulu nake nga soh ka seilon maten laha moih alia.”

22 Feliks tioi hawane teka laha usiusi aweisali Krais ka laha kum pahoi teka masiwi ti Rom tuahe i mongenimu tehu sulusulu ien ape i ukek, “Ti na tel masiwi Klodius Lisias tahiama, nga aile namilok sale hasawiai tehu sulusulu.” 23 Ape i hone tel ti teka seilon ti hile peteniai Pol tuahe i ukek ka ewi na teka lohun huali i ti tenen waliko na i tap.

Pol kakak kapi Feliks ma tel axoan

24 Hina ngain tamusuen, Feliks ma tel axoan Drusila tel hehin Ju, lalu tiloi Pol ape lalu hong kakaian. Pol kak nexi sale usiai aweisali Jises. 25 I kaxi hani lalu ukek, “Mewenae na namilokaha xoxoan ti Jises, wasolakaha seilon ma Haeu i sawi. Haeu pahan kaha seilon tahiwa hatesol isiakaha tenen i aile halialu kaha. Ngain tehu Haeu hiniti hatesol seilon.”

Feliks hongoa kakaian ape i mamata hawane. I ukek, “O nahimua. Nga po ilowi o na pahak.”
26 Muhin ien, Feliks ilowi hakila hawane Pol nahih kakak kapin nake i kakatohoi Pol moni ahutian ti kalabus.

27 Feliks aile ukek ien leili ahang huohu. I kongini hamalumini Pol leili kalabus nake pahan i hamuamua teka masiwi ti teka Ju. Imuh Porkius Festus uke totonan ti nahikei Sisaria.

Copyright information for `SSG