Acts 26

Pol kak xengei kakai teka suluan mate Agripa

Tel masiwi Agripa hone Pol, “Ape ewi na o kak xengei kakai teka suluam aope ie.”

Pol tulini minan i kola ka ape i kak. I ukek,
“Tel masiwi Agripa! Pate onotan ka o tel hong paxaiai kakaiak ti nga xengei kakai teka suluak. Pake pate o tioi hatesol saun ti teka *Ju ma waliko ti laha kak he hapatapat. Nga kamei eliel o, hong matainiwa kakaiak.

“Hatesol Ju laha tioi sale totonak lilian ti uluhauk, ti nga toto xuxuk ma leili Jerusalem. Laha tioiwen nga lilian ti kuewen ape na pahalaha kaxi kakain salan, pon laha kak ka laha tioi ka nga tel ti teka *Parisi amite puas usi aluluini hatesol nauna ti Haeu. Aope ie lato sului nga nake nga to monomon ka Haeu aile hapoponowi waliko ti i kakanewen teka tamamite Ju sale xahateniai seilon maten. Teka huopanim huosol seilon ti *Israel lato monomon waliko tin tetenen ape lawe lato lolotui Haeu ma ailele puasan. Tel masiwi, ti teik monomon ien teka Ju susului nga.” Ape Pol kakane teka Ju i ukek, “Alahan teka ti amuto kapaxe ka Haeu hamoiha aliake seilon maten?

“Puki nga kemuk nga soh hawane ka ewi ti aile halialui teka kahikahi *Jises ti Nasaret. 10 Se pupuasak wanen ti leili Jerusalem. Na teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon sowiniwa, nga xoti teka *kahikahi Jises ape hana hani kalabus. Tin nga waheni na telei lato. 11 Nga nahih hani *synagog tehu tehu ti aile halialualato ape lungei lato kak halialui Haeu. Kalak tataen ti taon ti teka kumahe Ju nga kum sosokol aile halialualato.

12 “Telao nga lua hahaniwa Damaskas ailei tenen puasain ien ti teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon sowini haniwen nga. 13 Tel masiwi, ti lape ngain nga ningahi hahutuia teik xewan, i xoini hawane xame al. I kakalini nga ma teka seilon kapik. 14 Amite hatesol put hani itan ape nga hong tenen kinax i kakane nga ti Arameik, kakaiak wanen, ‘Sol, Sol, alahan o aile hahalialu nga? Tel na i hil pahoi nga, i tunahi kawatan.’

15 “Nga kamea, ‘Tel Masiwi, o aita?’

“Ape tel Masiwi pahoi ukek, ‘Nga Jises, tetel lawe o to aile hahalialu.
16 Xahatawa! Nga take hani kapim ti kilamiam tel unauak ma kaxi haniai lawe seilon waliko ti o ningahi tetelao ma imuh. 17 Ape nga awai o ti teka Ju ma ti teka seilon laha kumahe Ju, teteka ti nga talo o hani kapi laha. 18 O haxewai pulalaha waxi laha towiahu ti tilokoan hani xewan, ti pohe *Satan hani Haeu lehe Haeu oxoxi laha ti kawatan ti lialui woulaha. Ape laha selaia hani ailei puasan nake namilolaha xoxoan tetak.’

19 “Tel masiwi Agripa, aile ape nga kum tahi waliko ti Jises kakane nga ailean ti i take hani nga he aweisal hani Damaskas. 20 Imat nga kaxi ahuti *meng solian ti Jises hani teka seilon ti Damaskas, muhin leili Jerusalem ma hatexux xux ti Judia ape tin hani teka seilon laha kumahe Ju. Nga honewen laha ka laha towiahua ti lialui woulaha ape usiwa Haeu. Nga kakanewen laha ti ailei saun tetenen i kola ka laha lioiwen saun lialun. 21 Nake ti kaxiai kakai Haeu, tesol Ju aka kongini nga leili *Ingi Haeu ape lato tohongi teleiak.

22 “Tuahe Haeu lawe i huhuali nga hanima taen tetelao. Aile ape nga tutu ie kakaxi sale puase Jises hani teka seilon tuah ma teka seilon naun. Kumahe nga kakaxi waliko liai tenen ti *teka kuluiai kakai Haeu ma *Moses ukek i sohot. 23 Nga kakaxi ka *Krais, tetel Haeu taloma, i tunahi kawatan ape laha telei i. Tin nga kakaxi ka i tetel Haeu hamoihamu imat ti lawe seilon maten. Kakaian masin teik xewan hani teka Ju ma *teka kumahe Ju.”

24 Ti Festus hongoa ien, i tilol tumei Pol, i ukek, “O taxitaxiawen! Anesoam lap kasia ape i aile hataxitaxia o!”

25 Tuahe Pol pahoi ukek, “Tel masiwi tuah, nga kumahe taxitaxia. Kakaiak hina salangawan. Salan wanen waliko ti nga kakak. 26 Ape tel masiwi Agripa i tioi aluini hawane waliko ti nga kakak. Nga kak matut hani i nake nga soh ka hatesol waliko nga kakaxi koukean tetan. Waliko ien kumahe ti lehe i muna.” 27 Ape Pol kakane tel masiwi Agripa i ukek, “Nga tioi hawane ka o soh waliko ti teka kuluiai kakai Haeu kakawen.”

28 Agripa kamei Pol, “Nakon o sokok o sohi koseni uke nga hani tel kahikahi Jises?”

29 Pol ukek, “Kalak na i kosea ma na kumahe, nga kamei Haeu ka kumahe mewenae o tuahe amuto hatesol ti amuto hongohong kakaiak amuto sohot kahikahi Jises hanowi nga, tuahe kumahe masin ti nga kakalabus ie.”

30 Muhin ien tel masiwi Agripa, tel tuan Bernis, tel masiwi Festus ma teka masiwi liai tule ape lato nahih salili tesol ien. 31 Lato kakak alia puki lato, “Tel seilon ien i tai aile waliko lialun tenen i tapai i kalabus ma na telei.”

32 Agripa hone Festus ukek, “Na i tai katei ka *Sisa hongoi kakain ti suluan, i pon kako hanahi lioi i.”

Copyright information for `SSG