a(Deut 18:15,18-19)
b(Gen 22:18)

Acts 3

Pita haewia tel seilon aen lialun

Ngain tehu taun ti lotu ti alohah, Pita ma Jon, hua kahikahi *Jises, nahih hani *Ingi Haeu. Lalu ningahi tel seilon aen lialun lilian ti i takahama. I toto pape tewau aweing axan Solian. Lawe ngain teka akikin kau hatona i hani pape tewau aweing ien lehe i kat moni ti teka seilon na laha soh hani Ingi Haeu. Ti i ningahi Pita ma Jon nahih sosohoa, i katei lalu moni. Lalu pax sawi hani i ape Pita ukek, “Paxaima amili!” Ape se i paxai lalu, i sokok ka lalu axi i na tenen.

Ape Pita ukek, “Nga tap moni tuahe waliko tenen nga hina nga hani o. Ti pohe Jises Krais tel ti Nasaret, nga hone hawane o, tua ape tau nahiwa!” Pita akeni tepaun minan manau ape aka hatuhi i. Tuhan tehue anele aen ma titin i soli. I tit hokahale ape i tau nanahih. I nahih kahiti lalu hani Ingi Haeu. I tit amumuke pohe Haeu ape i kak kemulik hani i. Hatesol seilon ien ningahi i nanahih ma hong i sasameni Haeu. 10 Ti laha paxai tioiwa ka se tetel i to katekat pape tewau aweing axan Solian, pate laha ongaini hawane waliko ti i sohot hani i.

Pita kakane teka laha ningahi tel seilon aen lialun ewi

11 Hatesol seilon ongaini hawane ape laha kiliwau hani kapi tesol axan Totone Solomon, tetesol ti tel seilon kemuk aen lialun pohi amumuke Pita ma Jon. 12 Ti Pita ningahiwa teka seilon apuhawa, i hone lato ukek, “Amuto teka *Israel, alahan waliko tetenen ie i hahataxina amuto? Alahan amuto paxai hamalumini amili? Kumahe kuimili ma soliai woumili i aile tel seilon ie nanahih. 13 Haeu ti *Abraham, Aisak, *Jekop ma teka matahaun ti kako, i hanawen tel unauan Jises seilon pate tuah, tetel amuto hangaini hani teka masiwi ti *Rom. Pate amuto watakai i kalak Pailat ailewen namil ti oxoxian. 14 Amuto watakai hawane Jises, tetel i ailele mewenae puase Haeu a woun pate sawisawin. Amuto kamei Pailat na i ahuti hani amuto tel weli teleiai seilon. 15 Ape amuto telei Jises, tel haniai hanawain tenen tap tahi tapoan. Tuahe Haeu xahateni aliakewen i ape puki amite ningahiwen ka i moihin. 16 Se pohe Jises hakui tel seilon aen lialun. Amili haewia i ti xoxoi namilomili ti Jises.

17 “Teka soliai akikik, nga tioi ka amuto ma tesol masiwi ti amuto kum paxai tioi waliko tenen auha aile haniwen Jises. 18 Tuahe Haeu kakanewen teka kuluiai kakaian ape laha kak kilamiwen ka Krais tel Nati Haeu, liai i kau kawatan ape se i sohotuen. 19 Aile ape amuto lioiwa saun lialun. Towiahu haniwa Haeu lehe i oxoxi amuto ti kawatan ti lialui woumuto. 20 Na amuto aile ukek ien, Haeu hakui amuto ape i hamosu Jises Krais, tel i kilami hahani amuto. 21 Aope ie i tutuen *tone Haeu atetengi taun ti Haeu aile hauni hasolia lawe waliko masin ti Haeu hanamiloa kakain hani teka kuluiai kakaian ti kuewen. Lawe laha puas hahawane ti Haeu. 22 Lokon ti kuewen, *Moses kakaxi Krais ti i ukek, ‘Haeu tel Masiwi ti kako, imuh i talo tel kuluiai kakaian masin ti i taloma nga. I uke tel ti puki akikikako. Amuto hong tamaniwa lawe waliko na i kakane amuto ailean. 23 Na tel kum hong tamani kakai tel kuluiai kakai Haeu ien, Haeu namiloi ukek tel ien kumahe tetan.’ a 

24 “Hutuima ti *Samuel, hatesol kuluiai kakai Haeu liai laha kak kilamiwen waliko ti i sosohot aope ie. 25 Masin *teka kuluiai kakai Haeu, tin amuto uke waliko ti Haeu kakanewen tesol tamakako ti kuewen. Haeu xinoti teik namil kapi Abraham i ukek, ‘Nga hapuasa tesol lato nakuama tetam auni hasoliai hatesol seilon ti tehu pon ie.’ b  26 Haeu kilamiwen tel unauan Jises ti talo hanimu kako teka *Ju. I aile kola lalape soliaian ti i huali kako ti towiahuakako ti saun lialun.”

Copyright information for `SSG