a(Ps 118:22)
b(Ps 2:1-2)

Acts 4

Pita ma Jon tutu mate tesol masiwi ti teka *Ju

Ti Pita ma Jon kakak tutuen kapi teka seilon, teka masiwi tahiama. Lato se teka ti hukuminiai Haeu ma seilon, tel masiwi ti teka peteniai *Ingi Haeu ma teka *Sadusi. Lolato lialu nake Pita ma Jon kakaxi hani teka seilon ka *Jises moih aliawen. Ien i kola ka teka laha mat laha xahat alia. Kakanua lato akeni kongini lalu ape hana hani leili kalabus atengi ngain liai tehu nake pate ape alohah. Tuahe kilan teka laha hong meng ien, laha soh. Mongohe *kahikahi Jises han hani sai 5,000.

Taen kewa ngain liai tehu, teka masiwi ti teka Ju tenen tenen ma *teka hanaui nauna ti Moses laha apuha Jerusalem. Laha apuha hani kapi Anas, tel masiwi tapein ti hukuminiai Haeu ma seilon, ma Kaiapas, Jon, Aleksanda ma teka akiki Anas liai. Teka unaualaha hakahita Pita ma Jon hani kapi teka masiwi ape laha kamei lalu ukek, “Amulu kema poh ti aita ti amulu haewia tel seilon aen lialun? Amulu ailele ti hahitake axe aita?”

*Holi Spirit hakui Pita ape i kakane laha, “Amuto hatesol teka masiwi ti teka Ju, nakon amuto kamei amili nake amili tahane tel seilon aen lialun? Ape tin pahamuto tioi sale ewiai tinun? 10 Ien, amuto ma hatesol seilon ti *Israel tioiwa, tel seilon tutu ie mateiwaumuto tinun ewi hawanewen nake ti pohe axe Jises Krais ti Nasaret, tetel amuto telei ape Haeu xahateni i ti matean. 11 Jises se tel seilon ti pepai Haeu kakak,

“‘Tehu kuku teka ataiai ing hilisa,
Haeu aile hasohotu i kuku pamu tuah ti kuku liai!’ a 
12 Tap wanen tel seilon pon awaiakaha ti lengei Haeu ti saun lialun ti kaha, mewenae Jises, tetel Haeu kilamiwen. Ti hatehu pon itan ie mewenae i tapai.”

13 Teka masiwi ongaini hawane ti laha paxai Pita ma Jon kak mamatut. Laha tioi lalu tuahe seilon naun tai sukul. Laha ila tioi ka lalu se kahikahi Jises. 14 Tap laha kak ulea tenen nake tel seilon i ewiwen tutu kapi Pita ma Jon. 15 Ape teka masiwi hone lalu nahih ahutamua ti tehu ing laha toto, ape laha he kakak aliamu puki laha. 16 Laha he kamekam, “Kako aile la hani lalu? Lawe seilon leili Jerusalem laha tioi hatapoen waliko tenen lalap lalu ailewen. Kako kum puluhini uke. 17 Tuahe kako halini lalu kaxiai puase Jises lehe axe Jises i kum sawata ahe hani teka seilon.”

18 Laha tiloi hasoho aliake lalu ape kakane lalu ka tapeiniwa kaxi hanaui teka seilon ti hahitake axe Jises. 19 Tuahe Pita ma Jon kak pahoi laha ukek, “Amili namiloi ukek pamu ewian na amili hong usi kakai Haeu kumahe amuto. 20 Amili kum kongini uke kaxiai waliko ti puki amili ningahiwen ma hongoen.”

21 Teka masiwi kum tunah huan ti kalabusiai Pita ma Jon. Laha tua kak hahamatau lalu ape hanahi nake lawe seilon laha sameni Haeu ti waliko i sosohot telao ien. 22 Tel seilon i ewike pohe Haeu, ahangun akulai 40.

Teka kahikahi Jises lato lotu

23 Tataen Pita ma Jon ahuta kewa, lalu nahih alia hani kapi teka kahikahi Jises liai ape kaxi waliko tenen teka masiwi tuah ti hukuminiai Haeu ma seilon ma teka masiwi liai kakak. 24 Ti teka kahikahi Jises hongoa, lato lotu hetekie hani Haeu, lato ukek, “Tel Masiwi, o tanomi maun aheah ma tehu pon itan ie, kanitax ma lawe waliko ti heihon. 25 O hapuasa Holi Spirit kakanei tel unauam *David, tel tame tesol tamamite, i kak ukek,

“‘Kalahai teka seilon laha kum tioi Haeu lolaha lialu?
Kalahai teka seilon tua namiloi pahoxai Haeu?
26 Teka masiwi tenen tenen ti tehu pon itan ie
apuha hetekie ti hileiai Haeu tel Masiwi ma
Krais tel Natun.’ b 
27 “Ape salan, Herod ma Pontius Pailat apuha hetekie kapi teka seilon laha kum tioi Haeu ma teka seilon ti Israel leili Jerusalem ape laha aile namil ti halialui Jises, tel o kilamiwen, tel unauam i hani hatapo namilon ti puasam. 28 Ape waliko ti o namiloiwen i sohot, laha apuha hetekie ailean. 29 Tel Masiwi, ti tenen ien paxai tioiwa kakain ti laha kak hahamatau amite ape aile hamatuawa amite teka unauam ti kaxiai kakaiam. 30 Hanima amite pohem ti haewiai seilon ma hasohotui kolakol tenen lalap hahitake axe tel unauam Jises.”

31 Ti lato lotu kewa, tetesol ti lato apupuha i nuea ape Holi Spirit soh hapohea lato. Aile ape tap lato mamata kaxiai kakai Haeu.

Teka kahikahi Jises he axiax soxi

32 Hatesol kahikahi Jises namilolato teikawe. Tap tel na i ukek teik na soxian mewenae tetan, lawe waliko na lato hina lato sei. 33 Hetekie lalape poh, tesol *aposel kaxi tatale xahatai tel Masiwi Jises ape Haeu to hasolia hahani lato. 34 Tap tel ti lato kukun teik na soxi. Teka na hina teik hepekeun ma na ing, laha hangaini ukei moni. 35 Laha atoheni hani mini teka aposel ape lato sei hani teka seilon pahalaha huhual.

36 Masin ti Josep aile, tel Livai ti texux xux Saiprus. Tesol kahikahi Jises axai i Banabas. Salangawe axan ukek, “Tel ti kak haxoxoi seilon.” 37 I hangaini teik hepekeunaun. I kewa moni ape i hani teka aposel.

Copyright information for `SSG